Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

 Nová Bystrica – Kysucké info

osvetový pracovník, publicista

28. 8. 1908 Nová Bystrica – 24. 4. 1987 Bernolákovo

V r. 1927 študoval na záhradníckej škole v Malinove, v r. 1931-1932 na záhradníckej škole v Modre, v r. 1950 diaľkovo na Štátnej vyššej vinohradnícko-ovocinárskej a záhradníckej škole v Modre, v r. 1955-1957 absolvoval agronomický kurz na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre.

Pracoval na mnohých miestach, od r. 1942 bol zamestnancom referátu pre ovocinárstvo a vinohradníctvo v Roľníckej komore, resp. v Jednotnom zväze slovenských roľníkov v Bratislave, v r. 1948-1957 vedúcim oddelenia špeciálnych plodín na Povereníctve SNR pre pôdohospodárstvo, v r. 1957-1964 pracovníkom Združenia šlachtiteľských a semenárskych podnikov, v r. 1964-1970 vedúcim odborným referentom pre vinohradníctvo a ovocinárstvo na ministerstve poľnohospodárstva a výživy v Bratislave. Vyše 20 rokov usmerňoval slovenskú záhradnícku výrobu a participoval na riešení všetkých úloh a problémov, ktoré sa dotýkali slov. ovocinárstva a vinohradníctva. Popritom sa zaoberal aj zeleninárstvom a škôlkarstvom. Bol priekopníkom zakladania intenzívnych ovocných sadov v špecializovaných poľnohospodárskych podnikoch a v súvislosti s ich rýchlym rozvojom nastolil program výstavby veľkokapacitných skladov ovocia priamo v pestovateľských oblastiach. Aktívne spolupracoval s vedeckými radami výskumných ústavov, s pracovníkmi vysokých škôl i záhradkármi, výrazne prispel k rozvoju slovenského odborného školstva a ako dlhoročný člen redakčných rád odborných periodík k skvalitneniu ich úrovne. Vydal niekoľko odborných príručiek (jeho Malá pomológia vyšla i v maďarskom preklade), pravidelne publikoval v špecializvaných časopisoch, zostavil niekoľko zborníkov, spolupracoval s rozhlasom a televíziou. Za svoju prácu dostal vysoké štátne vyznamenania.


Zdroj: Osobnosti Kysúc

zskmojekysucekysucke muzeum