12.08.2022

1.  Dnes po sv. I. sv. omši bude prvonedeľná pobožnosť  a Eucharistické požehnanie.

2. V pondelok bude spomienka sv. Dominika, kňaza.

3V utorok sviatok sv. Terézie Bededikty od kríža(Edity Steinovej),panny a mučenice, patrónky Európy.

4. V stredu bude sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.

5. Vo štvrtok   bude spomienka sv. Kláry, panny.

6Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok a v stredu sv. omše budú večer o 18. 00 hod. V utorok, vo štvrtok,  v piatok   a v sobotu sv. omše budú ráno o 7. 30 hod.

7. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. a o 11.00 hod.

8. Sv. omše:

                   Po: O 18. 00 hod.

                   Ut: O 7. 30 hod.

                   Str: O 18. 00 hod.

                   Štv: O 7. 30 hod.                        

                  Pia: O 7. 30 hod.

                  So: O 7. 30 hod.

                        O 15. 00 hod. – s vysluhovaním sv. manželstva.

                 Ne:  O 8. 00 hod.

                         O 11. 00 hod.

 

 

9. Sviatosť manželstva chcú prijať: Vladimír Čierňava, z Novej Bystrice a Silvia Kubičinová, z Novej Bystrice.

Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným motívom  existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.

Na Biskupskom úrade v Nitre sa nachádza zaujímavá Kánonická vizitácia farnosti Nová Bystrica  z roku 1798 podpísaná Nitrianskym biskupom  Františkom Xavierom Fuchsom. Prvé slová dokumentu znejú: Uj Beszterczensis  Ecclesia Mater die 17. augusti  anno 1798 canonice visitata est per Ordinarium visitantem, in fine subscriptum , čo v preklade znamená: Novobystrická matka-cirkev bola kánonicky vizitovaná dňa 17. augusta 1798 vizitujúcim Ordinárom (biskupom), na konci (dokumentu) podpísaným. 
Pred príchodom do farnosti biskup kladie v písomnej forme farárovi niekoľko otázok, na ktoré farár odpovedá. Dovolím si citovať z hore uvedeného dokumentu niektoré otázky biskupa a odpovede farára, aby sme sa mohli dozvedieť, ako žila, ako fungovala naša farnosť pred 210 rokmi.

1. Základné informácie o farskom kostole.
Odp.: Je to drevená novostavba nachádzajúca sa v strede obce,  orientovaná na východ, na malom kopčeku, na dosť vlhkom mieste (je to miesto, na ktorom stojí dnešná fara. Kostol bol postavený pravdepodobne r. 1789- čiže 10 rokov pred touto vizitáciou- keď vznikla farnosť Nová Bystrica, vyčlenená z farnosti Stará Bystrica. Keďže bol „orientovaný“, hlavný vchod a veža sa asi nachádzali na západnej strane). Kostol má svojho kurátora. Volá sa Martin Skaljak (kurátor rátal a zapisoval peniaze, čiže mal na starosti farské účtovníctvo).

Svätá omša nemá iba hodnotu pamiatky. Kristus skrze kňaza sprítomňuje svoju obetu. Je to skutočná obeta, ktorá sa stala na Kalvárii a prináša jej plné ovocie. Všetky plody svätej omše sú nevyčerpateľné, pretože sú to všetko plody obete kríža. Kiež by sme vedeli, aké poklady môžeme získať pre seba a pre Cirkev! (D.C. Marmion)
-Pamätaj, kresťan, že sa viac vyplatí byť zbožne prítomný na svätej omši, ako obísť na pútiach celý svet (sv. Bernard).
-Boh nám dá všetko, o čo pri svätej omši prosíme, a dá nám aj to, na čo ani nepomyslíme, ale čo potrebujeme (sv. Hieronym).
-Keby sme poznali hodnotu svätej omše, s akou veľkou horlivosťou by sme ju počúvali! Všetky dobré skutky spolu neplatia toľko ako svätá omša, pretože sú to ľudské skutky, ale svätá omša je Božie dielo (sv. Ján M. Vianney).
-Svätá omša je liek na choroby a celopal na splatenie našich hriechov (sv. Cyprián).
-V modlitbe prosíme Boha o milosti, vo svätej omši ho nútime, aby nám ich dal (sv. Filip Neri).
-Svätá omša je jediná obeta, ktorá spôsobuje, že duše ihneď vychádzajú z očistca (sv. Gregor).
-Svätá omša je najsvätejší náboženský úkon, pre Boha najslávnejší a pre našu dušu najprospešnejší. Získavame pri nej silu, aby sme milovali Boha a blížneho a dokázali mu odpúšťať (S. P. Eymar).
-Ubezpečujem ťa, že tomu, kto zbožne počúva svätú omšu, pošlem v posledných okamihoch jeho života toľko svätých anjelov, aby ho posilňovali a chránili, koľkokrát bol zbožne na svätej omši. (Ježiš sv. Gertrúde)
-Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako početné   
 obetované inými za teba po tvojej smrti (sv. Faustína)

 

Active ImageDrahí bratia a sestry!
Vidíme pred sebou obraz patróna
našej farnosti, sv. Jána Krstiteľa, ako krstí
Ježiša v Jordáne. Ján krstil „iba vodou“, to
znamená, že Jánov krst - nebol schopný
urobiť s človekom to, čo dokáže Ježišov
krst- sviatosť krstu: „On vás bude krstiť
Duchom svätým“. My patríme medzi
šťastlivcov, lebo sme neboli pokrstení „iba
vodou“, ale najmä „Duchom svätým“.
My sme teda neprijali Jánov krst, ale Ježišov
krst. Len vďaka tomuto, Ježišovmu krstu,
čiže vďaka sviatosti krstu, sa odpúšťa
dedičný hriech, duša človeka sa vracia do
raja a Kristus si ju „naštepuje“ na seba ako
vetvičku na kmeň stromu. Viete, keby sme
človeka pri udeľovaní krstu polievali vodou
alebo ho aj ponárali do vody neviem koľko
hodín, jeho duša by nemala z toho nič,
keby nie Duch Svätý, ktorý vo vode a cez vodu pôsobí v okamihu udeľovania
sviatosti krstu.
 

Active ImagePíšťalový organ v Novej Bystrici pochádza z dielne Neussera. Opusové číslo nebolo zistené, ale odhadom sa výroba nástroja datuje ku koncu 19. storočia, k rokom 1885-1895. Pri pohľade na organ upúta našu pozornosť predná časť nazývaná prospekt. Je vytvorený z jedného radu kovových píšťal a pôsobí impozantne. Všetky prospektové píšťaly sú „živé“, teda hrajúce. Organista ovláda nástroj od hracieho stola, ktorý je umiestnený z bočnej strany priamo v skrini organa. Klávesy a registrové tiahla hracieho stola sú spojené s príslušnými mechanizmami vo vnútri vzdušnice traktúrou, ktorá má za úlohu preniesť pohyb kláves na ventily a ďalšie zariadenia umiestnené vo vzdušnici. Jedná sa o mechanickú traktúru. To znamená, že prenos od klávesy po vzdušnicu je mechanický.  V organovej skrini je vzdušnica obstarávajúca rozvod vzduchu k jednotlivým píšťalám. V tomto prípade je to kuželková vzdušnica. V organe sa nachádza 594 drevených a kovových píšťal. Tie sa rozdeľujú stopami, teda dĺžkou. Drevené píšťaly znejú tlmene a tajuplnejšie, kovové zas ostrejšie a jasnejšie. Na ich výrobu sa používa meď, zinok, mosadz a organový kov (zmes cínu a olova).  Nástroj má jeden manuál s deviatimi registrami a pedál. Registrom organista mení farbu, silu zvuku a prispôsobuje tak hru danému liturgickému obdobiu (Pôst, Advent, Vianoce a pod.).

             Počas rekonštrukcie kostola sme objavili v troch oltároch vzácne veci: telesné pozostatky /relikvie/ svätých mučeníkov z prvých storočí kresťanstva. Jedná sa o časti kostí týchto svätcov. Sú uložené v špeciálnych štvorcových mramorovo-drevených doskách konsekrovaných miestnymi biskupmi alebo ich delegátmi ako tzv. Portatile altare /dosl. prenosný oltár/. Boli osadené v menzách obetných stolov.

          Odkiaľ pochádza zvyk umiestňovať v oltároch telesné pozostatky svätých? Vieme, že v rannej Cirkvi zhruba do konca 3. storočia si kresťania nebudovali kostoly. Sviatosti  sa vysluhovali potajomky, a to nielen v súkromných domoch, ale aj, najmä v rímskom prostredí, v katakombách, čiže na podzemných cintorínoch. Za obetný stôl im slúžili hroby mučeníkov, ktorí boli pre kresťanov nielen vzormi odvážneho vyznávania viery, ale aj mocnými orodovníkmi pred Božou tvárou. Keď prišla sloboda a začali sa budovať oficiálne chrámy, kresťania žiadali pápežov a biskupov, aby si mohli zobrať a vmurovať do oltára vo svojom kostole aspoň časť telesných pozostatkov nejakého svätého mučeníka, a tak mohli mať s týmito velikánmi viery  neustály kontakt najmä pri slávení eucharistie. Žiadostiam sa vyhovovalo.

12.08.2022

1.  Dnes po sv. I. sv. omši bude prvonedeľná pobožnosť  a Eucharistické požehnanie.

2. V pondelok bude spomienka sv. Dominika, kňaza.

3V utorok sviatok sv. Terézie Bededikty od kríža(Edity Steinovej),panny a mučenice, patrónky Európy.

4. V stredu bude sviatok sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.

5. Vo štvrtok   bude spomienka sv. Kláry, panny.

6Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok a v stredu sv. omše budú večer o 18. 00 hod. V utorok, vo štvrtok,  v piatok   a v sobotu sv. omše budú ráno o 7. 30 hod.

7. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. a o 11.00 hod.

8. Sv. omše:

                   Po: O 18. 00 hod.

                   Ut: O 7. 30 hod.

                   Str: O 18. 00 hod.

                   Štv: O 7. 30 hod.                        

                  Pia: O 7. 30 hod.

                  So: O 7. 30 hod.

                        O 15. 00 hod. – s vysluhovaním sv. manželstva.

                 Ne:  O 8. 00 hod.

                         O 11. 00 hod.

 

 

9. Sviatosť manželstva chcú prijať: Vladimír Čierňava, z Novej Bystrice a Silvia Kubičinová, z Novej Bystrice.

Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným motívom  existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.

Na Biskupskom úrade v Nitre sa nachádza zaujímavá Kánonická vizitácia farnosti Nová Bystrica  z roku 1798 podpísaná Nitrianskym biskupom  Františkom Xavierom Fuchsom. Prvé slová dokumentu znejú: Uj Beszterczensis  Ecclesia Mater die 17. augusti  anno 1798 canonice visitata est per Ordinarium visitantem, in fine subscriptum , čo v preklade znamená: Novobystrická matka-cirkev bola kánonicky vizitovaná dňa 17. augusta 1798 vizitujúcim Ordinárom (biskupom), na konci (dokumentu) podpísaným. 
Pred príchodom do farnosti biskup kladie v písomnej forme farárovi niekoľko otázok, na ktoré farár odpovedá. Dovolím si citovať z hore uvedeného dokumentu niektoré otázky biskupa a odpovede farára, aby sme sa mohli dozvedieť, ako žila, ako fungovala naša farnosť pred 210 rokmi.

1. Základné informácie o farskom kostole.
Odp.: Je to drevená novostavba nachádzajúca sa v strede obce,  orientovaná na východ, na malom kopčeku, na dosť vlhkom mieste (je to miesto, na ktorom stojí dnešná fara. Kostol bol postavený pravdepodobne r. 1789- čiže 10 rokov pred touto vizitáciou- keď vznikla farnosť Nová Bystrica, vyčlenená z farnosti Stará Bystrica. Keďže bol „orientovaný“, hlavný vchod a veža sa asi nachádzali na západnej strane). Kostol má svojho kurátora. Volá sa Martin Skaljak (kurátor rátal a zapisoval peniaze, čiže mal na starosti farské účtovníctvo).

Svätá omša nemá iba hodnotu pamiatky. Kristus skrze kňaza sprítomňuje svoju obetu. Je to skutočná obeta, ktorá sa stala na Kalvárii a prináša jej plné ovocie. Všetky plody svätej omše sú nevyčerpateľné, pretože sú to všetko plody obete kríža. Kiež by sme vedeli, aké poklady môžeme získať pre seba a pre Cirkev! (D.C. Marmion)
-Pamätaj, kresťan, že sa viac vyplatí byť zbožne prítomný na svätej omši, ako obísť na pútiach celý svet (sv. Bernard).
-Boh nám dá všetko, o čo pri svätej omši prosíme, a dá nám aj to, na čo ani nepomyslíme, ale čo potrebujeme (sv. Hieronym).
-Keby sme poznali hodnotu svätej omše, s akou veľkou horlivosťou by sme ju počúvali! Všetky dobré skutky spolu neplatia toľko ako svätá omša, pretože sú to ľudské skutky, ale svätá omša je Božie dielo (sv. Ján M. Vianney).
-Svätá omša je liek na choroby a celopal na splatenie našich hriechov (sv. Cyprián).
-V modlitbe prosíme Boha o milosti, vo svätej omši ho nútime, aby nám ich dal (sv. Filip Neri).
-Svätá omša je jediná obeta, ktorá spôsobuje, že duše ihneď vychádzajú z očistca (sv. Gregor).
-Svätá omša je najsvätejší náboženský úkon, pre Boha najslávnejší a pre našu dušu najprospešnejší. Získavame pri nej silu, aby sme milovali Boha a blížneho a dokázali mu odpúšťať (S. P. Eymar).
-Ubezpečujem ťa, že tomu, kto zbožne počúva svätú omšu, pošlem v posledných okamihoch jeho života toľko svätých anjelov, aby ho posilňovali a chránili, koľkokrát bol zbožne na svätej omši. (Ježiš sv. Gertrúde)
-Jediná svätá omša, ktorej sa zúčastníš vo svojom živote, viac ti osoží, ako početné   
 obetované inými za teba po tvojej smrti (sv. Faustína)

 

Active ImageDrahí bratia a sestry!
Vidíme pred sebou obraz patróna
našej farnosti, sv. Jána Krstiteľa, ako krstí
Ježiša v Jordáne. Ján krstil „iba vodou“, to
znamená, že Jánov krst - nebol schopný
urobiť s človekom to, čo dokáže Ježišov
krst- sviatosť krstu: „On vás bude krstiť
Duchom svätým“. My patríme medzi
šťastlivcov, lebo sme neboli pokrstení „iba
vodou“, ale najmä „Duchom svätým“.
My sme teda neprijali Jánov krst, ale Ježišov
krst. Len vďaka tomuto, Ježišovmu krstu,
čiže vďaka sviatosti krstu, sa odpúšťa
dedičný hriech, duša človeka sa vracia do
raja a Kristus si ju „naštepuje“ na seba ako
vetvičku na kmeň stromu. Viete, keby sme
človeka pri udeľovaní krstu polievali vodou
alebo ho aj ponárali do vody neviem koľko
hodín, jeho duša by nemala z toho nič,
keby nie Duch Svätý, ktorý vo vode a cez vodu pôsobí v okamihu udeľovania
sviatosti krstu.
 

Active ImagePíšťalový organ v Novej Bystrici pochádza z dielne Neussera. Opusové číslo nebolo zistené, ale odhadom sa výroba nástroja datuje ku koncu 19. storočia, k rokom 1885-1895. Pri pohľade na organ upúta našu pozornosť predná časť nazývaná prospekt. Je vytvorený z jedného radu kovových píšťal a pôsobí impozantne. Všetky prospektové píšťaly sú „živé“, teda hrajúce. Organista ovláda nástroj od hracieho stola, ktorý je umiestnený z bočnej strany priamo v skrini organa. Klávesy a registrové tiahla hracieho stola sú spojené s príslušnými mechanizmami vo vnútri vzdušnice traktúrou, ktorá má za úlohu preniesť pohyb kláves na ventily a ďalšie zariadenia umiestnené vo vzdušnici. Jedná sa o mechanickú traktúru. To znamená, že prenos od klávesy po vzdušnicu je mechanický.  V organovej skrini je vzdušnica obstarávajúca rozvod vzduchu k jednotlivým píšťalám. V tomto prípade je to kuželková vzdušnica. V organe sa nachádza 594 drevených a kovových píšťal. Tie sa rozdeľujú stopami, teda dĺžkou. Drevené píšťaly znejú tlmene a tajuplnejšie, kovové zas ostrejšie a jasnejšie. Na ich výrobu sa používa meď, zinok, mosadz a organový kov (zmes cínu a olova).  Nástroj má jeden manuál s deviatimi registrami a pedál. Registrom organista mení farbu, silu zvuku a prispôsobuje tak hru danému liturgickému obdobiu (Pôst, Advent, Vianoce a pod.).

             Počas rekonštrukcie kostola sme objavili v troch oltároch vzácne veci: telesné pozostatky /relikvie/ svätých mučeníkov z prvých storočí kresťanstva. Jedná sa o časti kostí týchto svätcov. Sú uložené v špeciálnych štvorcových mramorovo-drevených doskách konsekrovaných miestnymi biskupmi alebo ich delegátmi ako tzv. Portatile altare /dosl. prenosný oltár/. Boli osadené v menzách obetných stolov.

          Odkiaľ pochádza zvyk umiestňovať v oltároch telesné pozostatky svätých? Vieme, že v rannej Cirkvi zhruba do konca 3. storočia si kresťania nebudovali kostoly. Sviatosti  sa vysluhovali potajomky, a to nielen v súkromných domoch, ale aj, najmä v rímskom prostredí, v katakombách, čiže na podzemných cintorínoch. Za obetný stôl im slúžili hroby mučeníkov, ktorí boli pre kresťanov nielen vzormi odvážneho vyznávania viery, ale aj mocnými orodovníkmi pred Božou tvárou. Keď prišla sloboda a začali sa budovať oficiálne chrámy, kresťania žiadali pápežov a biskupov, aby si mohli zobrať a vmurovať do oltára vo svojom kostole aspoň časť telesných pozostatkov nejakého svätého mučeníka, a tak mohli mať s týmito velikánmi viery  neustály kontakt najmä pri slávení eucharistie. Žiadostiam sa vyhovovalo.