21.06.2021

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.

Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.

21.06.2021

1. Na dnešnú nedeľu pripadá v našej farnosti farská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Začne po  sv. omšiach a bude trvať do 17.00 hod. O 16.30 hod. by bola taká spoločná adorácia  spojená aj s Božím Milosrdenstvom Pán Ježiš neustále čaká na každého jedného z nás. Prichádzajme k Nemu načerpať duchovných síl pre náš každodenný život....

2. V pondelok poobede o 14. 00 hod. bude sv. omša obetovaná za +Štefániu Hančinovú a po nej budú pohrebné obrady na cintoríne. Sv. omša večer už nebude.

3.  V pondelok bude spomienka sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka.

4. Vo štvrtok bude SLÁVNOSŤ NARODENIA  SV. JÁNA KRSTIŤEĽA, patróna nášho kostola a celej farnosti. Táto slávnosť má aj svoju vigíliu, takže už v stredu večer bude sv. omša z tejto vigílie. Pri tejto príležitosti aj v nedeľu budú v našej farnosti hody z príležitosti slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa.  Po sv. omšiach bude výročitá hodová ofera. Za milodary Vám VPBZ.

5. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok bude iba poobede o 14. 00 hod. V stredu a v piatok sv. omše budú večer o 18.00 hod. V utorok, vo štvrtok a v sobotu budú sv. omše ráno o 7. 30 hod.

6. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. o 9. 30 hod. a o 11.00 hod.

7. Sv. omše:

                   Po: O 14. 00 hod. - po nej pohreb.

                   Ut: O 7. 30 hod.

                   Str: O 18. 00 hod.

                  Štv: O 7. 30 hod.

                  Pia: O 18. 00 hod.

                  So:  O 7. 30 hod.

                 Ne:  O 8. 00 hod.

                        O 9. 30 hod.

                        O 11. 00 hod.

10.05.2021

1. Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami za požehnanie úrody. Záväzný je iba jeden deň.

2. Zajtra v pondelok bude sv. omša o 11. 00 hod. za +Jána Vakulu a po sv. omši  budú pohrebne obrady na cintoríne. Večer bude tiež sv. omša.

3. Vo štvrtok bude slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú ráno o 7.30 hod.  a večer o 18.00 hod.

4. V piatok bude sviatok sv. Mateja, apoštola.

5. V piatok večer po  sv. omši začne Novéna k Duchu Svätému.

6. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok, v stredu, vo štvrtok a v piatok sv. omše budú večer o 18. 00 hod. V utorok, vo štvrtok a v sobotu sv. omše budú ráno o 7. 30 hod.

7. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod., o 9. 30 hod. a o 11.00 hod. Po sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá. Za milodary Vám VPBZ.

8. Sv. omše:

                   Po: O 11. 00 hod. pohrebná sv. omša a po nej pohrebné obrady

                         O 18. 00 hod. 

                   Ut:  O 7. 30 hod.

                   Str: O 18. 00 hod.

                  Štv: O 7. 30 hod.

                        O 18. 00 hod.

                  Pia: O 18. 00 hod.

                  So:  O 07.30 hod.               

                  Ne:  O 8. 00 hod.

                              O 9. 30 hod.

                          O 11. 00 hod.

08.04.2021

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Viac na : https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210406063

22.03.2021

1. Počas pobožnosti krížovej cesty možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

2. Na dnešnú nedeľu pripadá celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Na nástenke je číslo účtu na ktorý je možne zaslať milodar. Za milodary Vám vopred Pán Boh zaplať.

3. Vo štvrtok bude slávnosť Zvestovanie Pána.

Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným motívom  existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.

Na Biskupskom úrade v Nitre sa nachádza zaujímavá Kánonická vizitácia farnosti Nová Bystrica  z roku 1798 podpísaná Nitrianskym biskupom  Františkom Xavierom Fuchsom. Prvé slová dokumentu znejú: Uj Beszterczensis  Ecclesia Mater die 17. augusti  anno 1798 canonice visitata est per Ordinarium visitantem, in fine subscriptum , čo v preklade znamená: Novobystrická matka-cirkev bola kánonicky vizitovaná dňa 17. augusta 1798 vizitujúcim Ordinárom (biskupom), na konci (dokumentu) podpísaným. 
Pred príchodom do farnosti biskup kladie v písomnej forme farárovi niekoľko otázok, na ktoré farár odpovedá. Dovolím si citovať z hore uvedeného dokumentu niektoré otázky biskupa a odpovede farára, aby sme sa mohli dozvedieť, ako žila, ako fungovala naša farnosť pred 210 rokmi.

1. Základné informácie o farskom kostole.
Odp.: Je to drevená novostavba nachádzajúca sa v strede obce,  orientovaná na východ, na malom kopčeku, na dosť vlhkom mieste (je to miesto, na ktorom stojí dnešná fara. Kostol bol postavený pravdepodobne r. 1789- čiže 10 rokov pred touto vizitáciou- keď vznikla farnosť Nová Bystrica, vyčlenená z farnosti Stará Bystrica. Keďže bol „orientovaný“, hlavný vchod a veža sa asi nachádzali na západnej strane). Kostol má svojho kurátora. Volá sa Martin Skaljak (kurátor rátal a zapisoval peniaze, čiže mal na starosti farské účtovníctvo).

21.06.2021

Slovenskí katolícki biskupi povzbudzujú veriacich, aby sa všade tam, kde to podmienky umožňujú, čo najskôr vrátili k osobnej účasti na bohoslužbách. Vplyvom okolností bola táto účasť dlhý čas zakázaná alebo limitovaná. Vďaka zlepšujúcej sa situácii je však stále viac možné chrámy bez ťažkostí navštevovať.

Mediálne prenosy liturgií poskytli vzácnu pomoc v pandemických časoch, nemôžu však natrvalo nahradiť osobnú prítomnosť na liturgii. Bolo by nesprávne, keby sme si na slávenia pred obrazovkami zvykli alebo sme ich pokladali za plnohodnotnú alternatívu.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

Následne povinnosť účasti nebude zaväzovať veriacich, pre ktorých návšteva chrámu môže znamenať zvýšené zdravotné riziko, a samozrejme tých, ktorým prítomnosť neumožnia lokálne okolnosti, napríklad zhoršená epidemická situácia.

Všetkým ostatným biskupi pripomínajú povinnosť nábožnej účasti, samozrejme, so starostlivým dodržaním platných opatrení. Kňazi nech veriacich vedú k ďalšiemu prehlbovaniu horlivosti a k chápaniu dôležitosti spoločnej oslavy Boha na liturgických zhromaždeniach.

21.06.2021

1. Na dnešnú nedeľu pripadá v našej farnosti farská poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Začne po  sv. omšiach a bude trvať do 17.00 hod. O 16.30 hod. by bola taká spoločná adorácia  spojená aj s Božím Milosrdenstvom Pán Ježiš neustále čaká na každého jedného z nás. Prichádzajme k Nemu načerpať duchovných síl pre náš každodenný život....

2. V pondelok poobede o 14. 00 hod. bude sv. omša obetovaná za +Štefániu Hančinovú a po nej budú pohrebné obrady na cintoríne. Sv. omša večer už nebude.

3.  V pondelok bude spomienka sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka.

4. Vo štvrtok bude SLÁVNOSŤ NARODENIA  SV. JÁNA KRSTIŤEĽA, patróna nášho kostola a celej farnosti. Táto slávnosť má aj svoju vigíliu, takže už v stredu večer bude sv. omša z tejto vigílie. Pri tejto príležitosti aj v nedeľu budú v našej farnosti hody z príležitosti slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa.  Po sv. omšiach bude výročitá hodová ofera. Za milodary Vám VPBZ.

5. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok bude iba poobede o 14. 00 hod. V stredu a v piatok sv. omše budú večer o 18.00 hod. V utorok, vo štvrtok a v sobotu budú sv. omše ráno o 7. 30 hod.

6. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod. o 9. 30 hod. a o 11.00 hod.

7. Sv. omše:

                   Po: O 14. 00 hod. - po nej pohreb.

                   Ut: O 7. 30 hod.

                   Str: O 18. 00 hod.

                  Štv: O 7. 30 hod.

                  Pia: O 18. 00 hod.

                  So:  O 7. 30 hod.

                 Ne:  O 8. 00 hod.

                        O 9. 30 hod.

                        O 11. 00 hod.

10.05.2021

1. Nasledujúce tri dni sú prosebnými dňami za požehnanie úrody. Záväzný je iba jeden deň.

2. Zajtra v pondelok bude sv. omša o 11. 00 hod. za +Jána Vakulu a po sv. omši  budú pohrebne obrady na cintoríne. Večer bude tiež sv. omša.

3. Vo štvrtok bude slávnosť Nanebovstúpenie Pána. Je to prikázaný sviatok. Sv. omše budú ráno o 7.30 hod.  a večer o 18.00 hod.

4. V piatok bude sviatok sv. Mateja, apoštola.

5. V piatok večer po  sv. omši začne Novéna k Duchu Svätému.

6. Sv. omše v týždni budú takto: V pondelok, v stredu, vo štvrtok a v piatok sv. omše budú večer o 18. 00 hod. V utorok, vo štvrtok a v sobotu sv. omše budú ráno o 7. 30 hod.

7. V nedeľu sv. omše budú: Ráno o 8.00 hod., o 9. 30 hod. a o 11.00 hod. Po sv. omšiach bude zbierka na katolícke masmédiá. Za milodary Vám VPBZ.

8. Sv. omše:

                   Po: O 11. 00 hod. pohrebná sv. omša a po nej pohrebné obrady

                         O 18. 00 hod. 

                   Ut:  O 7. 30 hod.

                   Str: O 18. 00 hod.

                  Štv: O 7. 30 hod.

                        O 18. 00 hod.

                  Pia: O 18. 00 hod.

                  So:  O 07.30 hod.               

                  Ne:  O 8. 00 hod.

                              O 9. 30 hod.

                          O 11. 00 hod.

08.04.2021

V nedeľu 11. apríla napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Viac na : https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210406063

22.03.2021

1. Počas pobožnosti krížovej cesty možno získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.

2. Na dnešnú nedeľu pripadá celoslovenská zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom a vojnovým utečencom. Na nástenke je číslo účtu na ktorý je možne zaslať milodar. Za milodary Vám vopred Pán Boh zaplať.

3. Vo štvrtok bude slávnosť Zvestovanie Pána.

Zmyslom kánonickej vizitácie je potreba (zo strany biskupa) spoznať celkový život farnosti (duchovný, mravný, kultúrny i materiálny), aby následne mohol poslúžiť farárovi i farníkom otcovskou radou kvôli zdokonaleniu vymenovaných oblastí života. Pokiaľ farnosť (ako komunita veriacich v Krista pod vedením farára) funguje v týchto oblastiach optimálne, je schopná pomôcť svojim členom, aby mohli ľahšie dosiahnuť spásu. Večná spása človeka je totižto jediným motívom  existencie farnosti, ale aj existencie celej Ježišovej Katolíckej cirkvi.

Na Biskupskom úrade v Nitre sa nachádza zaujímavá Kánonická vizitácia farnosti Nová Bystrica  z roku 1798 podpísaná Nitrianskym biskupom  Františkom Xavierom Fuchsom. Prvé slová dokumentu znejú: Uj Beszterczensis  Ecclesia Mater die 17. augusti  anno 1798 canonice visitata est per Ordinarium visitantem, in fine subscriptum , čo v preklade znamená: Novobystrická matka-cirkev bola kánonicky vizitovaná dňa 17. augusta 1798 vizitujúcim Ordinárom (biskupom), na konci (dokumentu) podpísaným. 
Pred príchodom do farnosti biskup kladie v písomnej forme farárovi niekoľko otázok, na ktoré farár odpovedá. Dovolím si citovať z hore uvedeného dokumentu niektoré otázky biskupa a odpovede farára, aby sme sa mohli dozvedieť, ako žila, ako fungovala naša farnosť pred 210 rokmi.

1. Základné informácie o farskom kostole.
Odp.: Je to drevená novostavba nachádzajúca sa v strede obce,  orientovaná na východ, na malom kopčeku, na dosť vlhkom mieste (je to miesto, na ktorom stojí dnešná fara. Kostol bol postavený pravdepodobne r. 1789- čiže 10 rokov pred touto vizitáciou- keď vznikla farnosť Nová Bystrica, vyčlenená z farnosti Stará Bystrica. Keďže bol „orientovaný“, hlavný vchod a veža sa asi nachádzali na západnej strane). Kostol má svojho kurátora. Volá sa Martin Skaljak (kurátor rátal a zapisoval peniaze, čiže mal na starosti farské účtovníctvo).