Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Nová Bystrica – Kysucké info

prozaik, literárny kritik, prekladateľ

* 22. 3. 1945  Nová Bystrica

V r. 1959-1962 študoval na Jedenásťročnej strednej škole v Čadci, v r. 1962-1968 francúzštinu a slovenčinu na FiF UK v Bratislave.

Po štúdiách sa usadil v Bratislave, kde pôsobil najprv ako redaktor v Čs. tlačovej kancelárii, potom ako pracovník Ústrednej knižnice SAV, v r. 1969-1979 ako zástupca riaditeľa Strediska vedecko-technických informácií SAV, v r. 1980-1981 ako zástupca šéfredaktora vydavateľstva Veda, v r. 1981-1992 bol vedúcim literárno-dramatického oddelenia a riaditeľom odboru knižnej kultúry na Ministerstve kultúry, v r. 1992-1996 šéfredaktorom časopisov Knižná revue a Literika v Národ-nom literárnom centre, súčasne zástupcom šéfredaktora Slov. Pohľadov a redaktorom Literárneho týždenníka, od r. 1997 riaditeľom Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov, od r. 2002 riaditeľom Literárneho informačného centra (predtým Národné literárne centrum). Ako publicista uverejňuje štúdie, články, recenzie a i. v novinách a časopisoch (Dotyky, Romboid, Slovenské pohľady, Literárny týždenník, Práca, Pravda a i.) V autorskom prerozprávaní vydal orientálne Rozprávky z tisíc a jednej noci (1994), ako prozaik sa prezentoval novelou Svrbenie krvi (1996), ktorá sa tematicky viaže na obdobie agónie tzv. reálneho socializmu a spoločenskú atmosféru doby s morálnymi neduhmi, plytkosťou, existenciálnymi problémami povojnovej generácie a pod. Prekladá z francúzštiny (J. Benzoniová, N. Du Buron, P. Modiano, P. Ricoeur, J. D'Ormesson, M. Butor, H. Gidel), spolupracuje so Slovenským rozhlasom (relácie o slovenskej a svetovej literatúre). Literárne kritiky o slovenskej próze na prelome 20. a 21. stor. zhrnul vo výbere Premeny (2004).


Zdroj: Osobnosti Kysúc

zskmojekysucekysucke muzeum