Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active Image Drahí farníci, srdečne vás všetkých pozdravujem aj cez internet (aj cestou obecného časopisu). Ako ste si všimli, pred niekoľkými dňami sa už začali rekonštrukčné práce na kostole.

Robíme novú strechu, lebo podľa odborníkov (architektov a statikov) stará bola hlavnou príčinou porúch, ktoré pozorujeme na klenbách a múroch. O jej skutočnom stave sa môžeme presvedčit' na vlastné oči, keď sa postupne demontuje stará, zhnitá, spráchnivená strešná konštrukcia. V blízkej budúcnosti budeme opravovať klenby a obnovovať celu fasádu. Je to neľahká úloha. Vyžaduje si od nás veľkú námahu, finančnú obetavosť, trpezlivosť, jednotu a predovšetkým modlitbu. Je dôležité, aby sme sa denne modlili v rodinách aj individuálne za úspešné dielo rekonštrukcie chrámu, za bezpečnost' prác, za dobré počasie. Veriaci sú si totiž vedomí slov Sväteho písma: ,,Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú. Ak Pán nestráži mesto, darmo bdejú jeho strážčovia."

Preto náš kostol obnovujeme nie iba svojími ľudskými silami a prostriedkami, ale aj Božou mocou a v jednote s Bohom, presvedčení, že on požehná toto dielo. Boh požehná naše práce na kostole nie preto, že by on potreboval kostol. Potrebujeme ho my. Keď sa v obnovenom a bezpečnejšom chráme budeme lepsie modliť častejšie prijímať sviatosti, ľahšie dosiahneme spásu. Chrám teda obnovujeme pre seba, pre dobro svojich duší, pre svoju spásu. Pri vonkajších aktivitách spojených s jeho rekonštrukciou majme stále na zreteli aj ten živý chrám, ktorým je naša duša i telo, v ktorých prebýva od krstu Duch Svätý.
 
Chcem sa vám, drahí veriaci, úprimne poďakovať za milodary, ktoré ste na kostol zložili a dúfam, že ešte aj zložíte, či už cestou kostolnej zbierky každú nedeľu alebo priamo cez farskú radu. Srdečná vďaka patrí členom farskej rady, ktorí majú na starosti organizáciu tohto diela a venujú mu veľa svojho času, síl a prostriedkov.
 
Nech vám všetkým Ježiš prítomný v Eucharistii odmení vašu obetavosť, ktorá je prejavom zrelej starostlivosti o duchovné dobro svoje i blížnych. Ďakujem vám, ktorí k Ježišovi prichádzate, ktorí ho v kostole počúvate a prijímate. Ďakujem za milodary aj tým občanom, ktorí sú možno trošku vedľa Ježišovej Cirkvi, ale kostol berú a podporujú ako prepotrebnú oázu kultúry a prameň mravnosti pre spoločnosť.
Všetkým za všetko - Pán Boh zaplať!
   
Váš duchovný otec
Stanislav Capiak
 Fotografie rekonštrukcie strechy kostola: 

Active Image

 
 

Active Image

Active Image

 
 

Active Image

Active Image

 
 

Active Image

Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum