Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

25.11.2015

Vážení spoluobčania, chceme Vás touto cestou informovať o projekte zmeny palivovej základne v Zš s Mš Nová Bystrica - Vychylovka, ktorú schválilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky cez Operačný program Životné prostredie - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov.

Stručný popis projektu:
Objekt základnej a materskej školy (ZŠ a MŠ) bol vykurovaný liatinovým kotlom na uhlie - ďalší kotol ako studená záloha. Účinnosť kotla bola nižšia vzhľadom k opotrebovaniu kotla a zaneseniu teplovýmenných plôch. Tým zároveň narastalo aj množstvo TZL a emisií, ktoré unikali do ovzdušia.


Hlavným cieľom projektu je zámena jestvujúcich uhoľných kotlov K1 a K2 za nové kotle na energetickú drevenú štiepku resp. pelety. Výmenou technológie kotolne sa podstatne zníži množstvo emisií skleníkových plynov a ZL. Cieľom je tiež zvýšiť inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje a znížiť náklady na palivo.

 

Ide o kotol konštruovaný ako teplovodný plnoautomatický systém. Pracuje podľa nastaveného režimu, pre určitý druh paliva a konštantnú vlhkosť, množstvo a frakciu. Dva nové kotle budú umiestnené v kotolni v suteréne. V súčasnom priestore skladu paliva na uhlie bude sklad štiepky.
Popri výmene kotlov sa ďalej vykoná:
rozvod studenej vody
rozvod teplej vody a jej cirkulácie
úprava kanalizácie
ostatné stavebné úpravy (nové omietky stien a stropov, nová podlaha, vyvložkovanie komína nerezovou izolovanou vrstvou)
nové elektrické rozvody
projekt vzduchotechniky, zdravotechniky a požiarnej ochrany

Uvedený projekt realizuje firma :
Ohrievacia technika s.r.o, Staškov

Celková cena projektu, ktorá bola schválená je 198 777 € s DPH.
Cena stavebných prác je 195 600 € s DPH. Obec Nová Bystrica spolufinancuje tento projekt výškou 5% z vlastných zdrojov, teda sumou 9938 €.

Termín ukončenia stavebných prác je stanovený do konca roka 2015.

zskmojekysucekysucke muzeum