Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

14.11.2014

V tomto roku ste postrehli zmeny týkajúce sa verejného vodovodu v našej obci, či už to bol odpočet vodomerov, podpísanie zmlúv o dodávke vody, výmena vodomerov, vyúčtovanie vodného a pod. V nasledujúcom príspevku Vám chceme bližšie vysvetliť kroky, ktoré boli podniknuté v tomto roku týkajúce sa prevádzkovania vodovodu a dodávky pitnej vody.


Dôvody zmien týkajúce sa verejného vodovodu
Verejný vodovod obce Nová Bystrica bol uvedený do trvalej prevádzky v rokoch 2008 a 2009. Celková dĺžka vodovodu je podľa skutočného zamerania stavby 4622,29 m. Pitnou vodou sú zásobované prevažne rodinné domy, k verejnému vodovodu sú tiež pripojené 4 bytové domy a niekoľko podnikateľských subjektov. Vodovod bol budovaný v niekoľkých etapách (I., II., III. etapa).

Verejný vodovod je vo vlastníctve obce Nová Bystrica, ktorá zároveň zabezpečovala jeho prevádzku. Prevádzkovanie verejného vodovodu obce ale nebolo zabezpečené v súlade s legislatívou na čo poukazovali kontroly štátnych orgánov, preto sa starosta obce a obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že podnikne kroky, ktoré budú viesť k zosúladeniu súčasného stavu vodovodu s legislatívou. Na výber boli možnosti buď odovzdať vodovod vybudovaný z vlastných zdrojov spoločnosti SEVAK a.s., ktorá by ho spravovala alebo si vodovod ponechať a zabezpečiť jeho prevádzkovanie podľa platných právnych predpisov.
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo rozhodli, že vodovod zostane v správe obce Nová Bystrica. V roku 2014 sa podnikli kroky, ktoré viedli zosúladeniu súčasného stavu vodovodnej siete obce Nová Bystrica so súčasnou legislatívou.

Podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach verejné vodovody sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme na účely hromadného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a dodávaná voda musí spĺňať požiadavky na kvalitu pitnej vody. Prevádzkovateľom verejného vodovodu je živnosťou a prevádzkovateľom môže byť len FO alebo PO, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie. Každý prevádzkovateľ musí mať oprávnenie na prevádzkovanie vodovodu, to znamená, že musí zamestnávať odborne spôsobilú osobu (odborného zástupcu) na prevádzkovanie vodovodu. Je to osoba, ktorá zodpovedá za odborný výkon vodohospodárskych činností pri prevádzkovaní verejných vodovodov.
Dňa 10. 1. 2014 sa stal prevádzkovateľom verejného vodovodu Obecný podnik stavebno-poľnohospodárskej a lesnej výroby s. r. o., 023 05 Nová Bystrica č. 657, IČO: 44234759. Vlastníkom verejného vodovodu je Obec Nová Bystrica. Odborným zástupcom sa stala In. Marianna Kocifajová.

Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
Podľa spomínaného zákona je teda potrebné, aby mal každý odberateľ uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s dodávateľom (vlastníkom vodovodu) – t.j. s obcou Nová Bystrica. Každý odberateľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o dodávke vody, inak sa jedná o neoprávnený odber. V zmluve o dodávke pitnej vody sú zakotvené základné podmienky týkajúce sa dodávateľa a odberateľa a tiež zmluvné podmienky vyplývajúce zo zákona o vodovodoch.

Vodné a spôsob určenia vodného
Vodné je platba za dodanú pitnú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 vyrobenej a dodanej pitnej vody verejným vodovodom podľa osobitného predpisu a množstva odobratej pitnej vody.
Cenu vodného určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví potvrdením o maximálnej cene. Cena vodného sa vypočíta podľa vyhlášky č. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. V cene vody sú zohľadnené ekonomicky oprávnené náklady na prevádzku vodovodu, ktoré zahŕňajú napríklad: nákup upravenej pitnej vody, odbery vzoriek vody, nákup vodomerov a materiálu, potrebného na údržbu vodovodu, mzdové náklady, odpisy a ďalšie iné uvedené v spomínanej vyhláške.

Právo na vodné vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom. Ak nie je osadené meradlo, právo na vodné vzniká vtokom vody do hlavného uzáveru pripojeného pozemku alebo stavby, prípadne do uzáveru hydrantu, výtokového stojana, plniaceho miesta alebo hadicového zariadenia, v takom prípade sa vodné stanoví smernými číslami spotreby vody, podľa vyhlášky č. 397/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.
Meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom zabezpečuje vlastník verejného vodovodu svojím meradlom. Ak nie je množstvo vody merané, stanoví sa množstvo dodanej vody smernými číslami spotreby vody. Takto zistené množstvo dodanej vody je podkladom na vyúčtovanie vodného.
Obyvatelia, ktorí doteraz odoberali vodu z verejného vodovodu a nemajú namontovaný vodomer, môžu písomne požiadať prevádzkovateľa o montáž nového meradla. Meradlo (vodomer) je vlastníctvom obce, t.j. nebude sa platiť.
Ak sa prevádzkovateľ vodovodu dohodne s odberateľom na osadní meradla na vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke.

Kvalita dodávanej pitnej vody
Pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezchybnosť pitnej vody ustanovenú osobitnými predpismi (Nariadenie vlády SR 354/2006 Z. z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu). Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality pitnej vody počas jej dopravy k odberateľovi a zistené hodnoty výsledkov odovzdávať Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Čadca, Okresnému úradu v Čadci a ministerstvom poverenej osobe – systém Zbervak.
Ak by sa akokoľvek zhoršila kvalita pitnej vody prevádzkovateľ vodovodu musí podniknúť kroky smerujúce k odstráneniu tohto stavu.

 


Ing. Marianná Kocifajová

zskmojekysucekysucke muzeum