Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Active ImageDňa 10. 11. 2008 sa otvorila nová cesta II/520, ktorá spojila dva regióny Oravu a Kysuce. Táto cesta zanikla pri budovaní Vodnej nádrže Nová Bystrica, kedy zanikli aj obce Riečnica a Harvelka.Slávnostné otvorenie sa začalo v rimsk.-kat. Kostole sv. Jána Krstiteľa v Novej Bystrici. Túto omšu celebroval Mons. Viliam Judák - nitriansky biskup spolu s Mons. Františkom Tondrom - spišským biskupom, Ladislavom Stromčekom – generálnym vikárom Žilinskej diecézy a farárom Novej Bystrice Stanislavom Capiakom.
Na svätej omši sa zúčastnili starosta Novej Bystrice Milan Kotvas, starosta Oravskej Lesnej Ing. Albín Viater, občania Novej Bystrice a Oravskej Lesnej.

Prítomní boli i zástupcovia investora Slovenskej správy ciest, projektantov, dodávateľov, robotníkov tejto stavby a ďalší hostia.
    Po svätej omši bola vysvätená aj kaplnka a socha sv. Krištofa, ktorý je patrónom šoférov. Potom sme sa presunuli na hranicu Novej Bystrice a Oravskej Lesnej ku soche Panny Márie, kde sa konalo oficiálne otvorenie cesty. Tu sa stretli občania Novej Bystrice a Oravskej Lesnej a ľudová muzika z oboch dedín. Prítomným sa prihovoril predseda vlády JUDr. Robert Fico spolu s ďalšími prítomnými hosťami: podpredsedníčka NR SR, RNDr. Anna Belousovová
minister vnútra JUDr. Robert Kaliňák,
minister dopravy Ing. Ľubomír Vážny,
predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár,
starosta obce Nová Bystrica Milan Kotvas,
starosta obce Oravská Lesná Albín Viater,
generálny riaditeľ SSC Bratislava Ing. Roman Žembera,
riaditeľ IVSSC Žilina Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc.

Predseda vlády SR Robert Fico odovzdal cestu II/520 do samosprávy Žilinského samosprávneho kraja, ktorý bude zodpovedný za zimnú údržbu, nakoľko cesta je vedená v ťažkom a členitom horskom teréne, ktorá je veľmi náročná na zimnú údržbu. S výstavbou cesty sa začalo na jar 2004, ktorú zabezpečovalo konzorcium troch firiem. Cesta je dlhá 9,5 km, je na nej 11 mostov s celkovou dĺžkou 1,2 km. Čo je veľmi zaujímavé, nachádza sa tu najvyšší sypaný most v Európe a najdlhší najvyššie položený most na Slovensku 203 – 00, ktorý je postavený na 32 pilieroch. Situovanie tohto mosta v zosuvnom prostredí si vyžiadalo upevňovanie zemnými lanovými kotvami a mikropilotami tak, aby sa zabezpečila stabilita mosta. Po tejto ceste okrem osobných áut, budú premávať tiež nákladné autá do 7,5 ton a autobusy, ktoré už premávajú. V pláne je i rekonštrukcia cesty Nová Bystrica – Vychylovka, kde súčasťou cesty majú byť chodníky, osvetlenie a kanalizácia. Práce sa majú uskutočniť čo najskôr. Táto cesta spojila dva regióny Kysuce a Oravu, a tým umožnila obyvateľom Oravy čo najskôr sa dostať do Žiliny, Českej republiky a naopak. Veríme, že táto cesta nás bude spájať a bude prínosom nielen pre našich občanov.
Základné údaje o ceste:
    Komunikácia je navrhnutá v zmysle STN 736101 v kategórii C 8,5/50 v celkovej dľžke 9,450 km. V oblúkoch menších ako  R= 70m bola dohodnutá rýchlosť Vn= 40km/h. Šírkové usporiadanie vozovky je 2 x 3,5 m s vodiacimi pruhmi, 2 x 0,25 m so spevnenou krajnicou, 2 x 0,25m a s nespevnenou krajnicou, 2 x 0,25m do voľnej šírky komunikácie. Konštrukcia vozovky si vyžiadala korektný prístup vo vzťahu k zemnému podložiu, ktorého požadované fyzikálno – mechanické vlastnosti sú docielené použitím geodosky.

Jana Huláková
Active ImageActive Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image


Active Image

zskmojekysucekysucke muzeum