Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

vystava mDňa 25. septembra sa v Novej Bystrici konal VIII. ročník výstavy ovocia, zeleniny a aranžmánov. Výstavu usporiadala ZO SZZ v Novej Bystrici a začala ju svätou omšou za poďakovanie úrody v Kostole svätého Jána Krstiteľa.Samotná výstava sa konala v sále kultúrneho domu.

V úvode tajomníčka ZO SZZ Nová Bystrica, Mgr. Eva Joneková, privítala starostu obce Ing. Jozefa Balačina, členov ZO SZZ Ochodnica, záhradkárov a ostatných priateľov, ktorí sa na výstave ovocia, zeleniny a aranžmánov zúčastnili a obohatili ju svojimi výpestkami a výtvormi. 1. ročník výstavy sa konal 5. októbra 2008 a vystavovalo na nej 16 vystavovateľov, na tohoročnej výstave to bolo už 60 vystavovateľov. Z toho vyplýva, že záujem o túto udalosť vzrastá. Rozširuje sa taktiež sortiment výrobkov, aranžmánov a vzrastá celková úroveň výstavy. Postupne sa všetci zdokonaľujeme a skvalitňujeme našu prácu, čo znamená, že táto výstava i celková naša činnosť nemá len formálny charakter.Nie každý rok je k nám prajný. Aj tento rok klimatické podmienky a počasie so svojimi rozmarmi spôsobili, že sa nedarilo ovociu, hlavne jablkám a hruškám. No aj napriek tomu sa počet vzoriek vyzbieral v hojnom počte. Pestovatelia priniesli 77 exponátov jabĺk a 28 exponátov hrušiek.Po príhovore predsedníčka ZO SZZ Nová Bystrica, Janka Huláková, vyhodnotila výstavu, uviedla presné čísla, konkrétne mená, počet vystavovateľov, vystavovaných výpestkov...

Súťažilo sa v troch kategóriách, ktorých výsledky sú nasledovné:

I. kategória: Najkrajšie jablko
1. miesto: Rubín – Helena Fedorová
2. miesto: Melódia – Ladislav Borovička
3. miesto: Florina - Ján Hulák
4. miesto: Bohémia – Ján Hulák

II. kategória: Najkrajšia hruška
1. miesto: Xénia – Ján Hulák
2. miesto: Lucasova – Emília Chalupková
3. miesto: Kumoi – Ján Hulák
4. miesto: Konferencia – Eva Prídavková
5. miesto: Hortenzia – Ján Hulák

III. kategória: Zelenina
1. miesto: Emília Šumská
2. miesto: Mgr. Katarína Vaňovcová
3. miesto: Vilma Masnicová

III. kategória: Aranžmány
1. miesto: Helena Fedorová
2. miesto: Anna Ondrovičová
3. miesto: Mária Tabaková

Mimoriadna cena: Červený melón – Terezka Brisudová
Cena starostu obce: Aranžmán – Helena Fedorová

Ocenené plody a aranžmány i mnohé ďalšie, nás budú reprezentovať na Medzinárodnej výstave v ZO SZZ Raková v dňoch 1. - 2. októbra a na Okresnej výstave ZO SZZ Ochodnica v dňoch 8. – 9. októbra 2016.
Svoje výpestky vystavovali: Eva Prídavková, Emília Šumská, Helena Fedorová, Ján Hulák, Janka Huláková, Marián Halvoník, Peter Kulas, Emília Chalupková, Monika Dubovická, Mgr. Jana Chovancová, Anna Ondrovičová, Vilma Masnicová, Eva Huláková, Anton Hulák, Terezka Brisudová, Emília Fulierová, Viera Gavenčiaková, Helena Čierňavová, Anna Varšavová, Mária Sýkorová, Albín Petrek, Mgr. Irena Pavelková, Daniela Slivková, Milan Strapáč, Mária Tabaková, Emília Gavenčiaková, Anna Klučková, Mária Kulasová, František Šumský st., Marian Heltko, Monika Grigová, Eva Masnicová, Mgr. Katarína Vaňovcová, Ladislav Borovička, Ondrej Halvoník, František Číž, Miroslav Halvoník, Emília Varšavová, Anna Maluniaková, Ján Plaštiak, Mária Šadibolová, Emil Strapáč, Štefánia Cabadajová, Štefánia Romaníková, Jozef Bisaha, Ján Kuric, Jana Brisudová, Marta Cabadajová, Jozef Radôšťan, Natálka Brisudová, Mária Halvoníková, Jozef Gavenčiak, Nelka a Janko Jantulovi, Helena Vojteková, Anna Brišová, Anna Koleníková, Mária Halvoníková, Krúžok Mladý záhradkári, žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica a skupina Dolinka.
Všetci vystavovatelia dostali jablonku, ktorú im daroval Ján Hulák.


Do výstavy sa už druhýkrát zapojil aj krúžok Mladý záhradkár, ktorý pod vedením Mgr. Evy Jonekovej pracuje pri Centre voľného času v ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Okrem toho, že v spolupráci so ZO SZZ Nová Bystrica zasadili 9 jabloniek pred školou, 12 ríbezlí, založili hriadku liečivých byliniek, pestujú rôzne druhy zeleniny a kvetov. Týmto chceme deťom vštepovať základy o pestovaní, starostlivosti o rastlinky, vzťahu k prírode a jej ochrane, vštepovať základy environmentálnej výchovy a samozrejme, vychovávať novú generáciu záhradkárov, ktorá bude mať záujem pestovať zdravé produkty.


Školy našu výstavu podporujú aj tým, že prácami žiakov vyzdobia priestory, čím sa vytvorí kompaktný, dobre vyzerajúci celok. Aj tento rok sa o výzdobu pričinili hlavne panie učiteľky Mgr. Janka Chovancová, Mgr. Katka Pavelková a Mgr. Štefánia Chovancová, Mgr. Ľuboslava Slučiaková a Mgr. Ľubomíra Škorvagová za ZŠ s MŠ Nová Bystrica - Vychylovka Mgr. Anna Borisová.


Veľmi dôležitá je nielen účasť vystavovateľov, spolupráca so školami, ale aj podpora obecného úradu a jej zástupcov, ich finančná podpora, aby sme mohli oceniť najkrajšie plody, ako aj ústretovosť pri poskytnutí priestorov v termíne, ktorý je pre vypestované produkty najvhodnejší.


Jednotlivci, nech sú akíkoľvek šikovní, nedokážu to, čo dokážu jednotlivci, ktorí sa spoja, ktorí majú spoločný záujem a spoločný cieľ.
Starosta obce Ing. Jozef Balačin vo svojom príhovore prisľúbil organizácii podporu nielen pri takýchto akciách, ale aj pri dohotovení a sprevádzkovaní lisovne.
Po vyhodnotení výstavy nasledovalo vyhodnotenie súťaže O najkrajší balkón a záhradu.

Súťaž o najkrajší balkón a záhradu
V mesiacoch júl – september 2016 ZO SZZ Nová Bystrica, v zastúpení Jany Hulákovej a Mgr. Evy Jonekovej, uskutočnila návštevy záhrad svojich členov a obyvateľov, ktorí sa prihlásili do súťaže O najkrajší balkón a záhradu.
Pri návštevách sme sa opäť presvedčili, že našim obyvateľom záleží na skrášľovaní svojich obydlí a ich okolia. Venujú im mimoriadnu starostlivosť, čím zveľaďujú nielen svoje okolie, ale prispievajú aj k zveľaďovaniu našej obce.
Do súťaže sa zapojilo 23 milovníkov záhrad. Najkrajšie z nich záhradkári vybrali a ocenili drobnými cenami.

Vybraní boli nasledovní účastníci súťaže, pričom poradie nebolo určené:
Helena Čierňavová, Jana Huláková, Helena Fedorová, Anna Ondrovičová a Albín Petrek. Všetci súťažiaci boli odmenení kvetinami, ktoré darovala Janka Huláková.
Po celkovom vyhodnotení si všetci posedeli pri občerstvení, káve a koláčiku, vymenili si svoje rady a pestovateľské skúsenosti.
Výstavu navštívilo približne 400 domácich návštevníkov, ale aj zástupcov základných organizácií záhradkárov Raková, Ochodnica, Rudina a Skalité.
Výstavu svojim vystúpením obohatila ženská spevácka skupina Dolinka, Vlastička Mudríková so svojou neodlučiteľnou heligónkou a členmi Bystrickej kasne Milanom Brisučiakom a Rudolfom Poništom. Na druhý deň ju navštívili žiaci ZŠ s MŠ Nová Bystrica. Výstava sa všetkým veľmi páčila.

Mgr. Eva Joneková,
tajomníčka ZO SZZ Nová Bystrica

Foto: Natália Kolenová, Mgr. Eva Joneková

zskmojekysucekysucke muzeum