Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

slavnostne otvorenie marianskeho namestia v nb mDňa 26.6.2016 sa v našej obci uskutočnilo slávnostné otvorenie novovybudovaného námestia, ktoré bude niesť meno po Karmelskej Panne Márii. Tejto slávnostnej akcie sa zúčastnili viacerí vzácni hostia, ale aj mnohí občania našej obce. Na úvod sa všetkým prítomným prihovoril pán starosta obce Nová Bystrica, Ing. Jozef Balačin, ktorý všetkých najskôr srdečne privítal na pôde našej obce a následne predniesol svoj príhovor.

V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame podstatnú časť z tohto príhovoru:

„Na úvod tejto krásnej slávnosti mi nedá nespomenúť, že tento rok, organizačná zložka obce, DHZ Nová Bystrica, slávi úctyhodných 90 rokov od jej založenia. Túto krásnu udalosť si obec pripomína počas Kultúrnych dní, ktoré prebiehajú v našej obci od piatku a zavŕšia sa dnes práve touto slávnosťou. Dobrovoľná služba v hasičskom zbore je príkladom obetavej práce v prospech našich spoluobčanov. Poskytuje potrebnú pomoc v ťažkých i nebezpečných chvíľach, nezištne ochraňuje životy i majetok ohrozujúc veľakrát vlastné zdravie. Hasičské spolky od nepamäti vznikali na základe dobrovoľnosti a vytrvalosti hasičov, ktorí mali ten najhumánnejší cieľ – a to ochraňovať. 90 rokov fungovania dobrovoľného hasičského zboru v našej obci potvrdzuje silnú tradíciu, ktorá sa úspešne ďalej rozvíja. Činnosť členov dobrovoľného hasičského zboru je zároveň aj pozitívnym vzorom pre dnešnú mládež, ktorá môže v dobrovoľnom hasičstve nachádzať nielen zmysluplnú záľubu, ale v budúcnosti možno i svoje profesionálne uplatnenie.

V našej obci fungujú dva hasičské zbory a to DHZ Nová Bystrica a DHZ Vychylovka, pričom práca v týchto zboroch, tak ako vo všeobecnosti v každom inom dobrovoľnom hasičskom zbore, nie je naozaj jednoduchá a ľudia, ktorí túto obetavú prácu vykonávali a stále vykonávajú si zaslúžia uznanie. Z tohto dôvodu sa obec Nová Bystrica rozhodla pri tejto významnej príležitosti odmeniť tých, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj hasičstva v našej obci a odovzdať im Cenu starostu obce za obetavú prácu v hasičskom zbore. V zmysle rozhodnutia OZ obce Nová Bystrica bude už o chvíľu táto cena odovzdaná celkovo siedmim žijúcim dobrovoľným hasičom a dvom zosnulým dobrovoľným hasičom „In memoriam“.

Toto krásne námestie, na ktorom sa práve nachádzame, sa od začiatku nerodilo vôbec ľahko, ale o to krajší je konečný efekt tejto dva a pol ročnej práce.
Predmetné námestie bolo vybudované v rámci projektu s názvom „Revitalizácia námestia pri kostole v obci Nová Bystrica“ a to prostredníctvom ROP, prioritná os: 4 - Regenerácia sídiel, opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, pričom tento projekt schválilo a finančne podporilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a v rámci projektu sa preinvestovalo
570 302,47 EUR, pričom Obec Nová Bystrica sa podieľala na tomto projekte 5 % finančnou spoluúčasťou.

Práce na stavbe začali 11. marca 2015 a skončili 31. októbra 2015 a realizovala ich firma Hollstav, s.r.o.. Projekt stavby uskutočnil Ateliér VAN JARINA, zastúpený hlavným architektom Ing. Arch. Ivanom Jarinom. Stavba pozostáva zo 6 – ich stavebných objektov a každý z nich má svoje opodstatnenie, pretože bol nevyhnutný na vybudovanie komplexného a plnohodnotného verejného priestoru.
V rámci spomínaného projektu sa vybudoval objekt hygienického zariadenia, parkový chodník, autobusová zastávka a nový nábrežný chodník spolu s osvetlením, ktorý tvorí peknú promenádu popri rieke Bystrica vhodnú na prechádzky nielen počas dňa, ale aj v neskorých večerných hodinách

V rámci úpravy verejných priestranstiev sa priamo pred našim farským kostolom vybudovala primerane veľká krásna spevnené plocha, ktorá tvorí podstatu tohto námestia. Okrem toho sa postavil altánok pre odpočinok a zábavu, herné prvky na detskom ihrisku, lavičky a hlavne prejazdný chodník, ktorý oddeľuje centrálnu časť námestia od nábrežnej promenády. Taktiež prebehla rekonštrukcia existujúceho chodníka pozdĺž hlavnej cesty.
Dôležitou súčasťou námestia bola úprava prvkov verejnej zelene, to znamená trávnika, trvalkových záhonov a vysokej zelene s cieľom vytvoriť park a oddychovú zónu, čo sa aj podarilo.
Okrem toho Obec Nová Bystrica realizovala mnohé práce a aktivity, ktoré neboli riešené v spomínanom projekte. Tu chcem určite spomenúť novovybudovanú štýlovú oceľovú lávku pre peších a cyklistov, ktorá bola osadená tento týždeň a prepojila námestie s existujúcou Bystrickou cyklomagistrálou, nachádzajúcou sa na druhom brehu rieky Bystrica a taktiež vybudovanie parkovacej plochy pred kostolom.

Vybudovaním nového verejného priestoru sa zatraktívnil a revitalizoval priestor v centre obce a zároveň sa vytvorila plocha 1804 m2 pre voľnočasové aktivity detí, obyvateľov i návštevníkov a pre organizovanie obecných akcií. Okrem toho sa rozšírila paleta poskytovaných služieb obce a zlepšila dostupnosť a bezpečnosť. Vznikol ucelený parkový priestor s bohatou verejnou zeleňou.

Počas posledných piatich rokov sa naša obec úspešne zapojila do viacerých projektov. Každý projekt, ktorý sa zrealizoval v našej obci, bol prínosom. Ja osobne sa pozerám na to skôr z toho celkového pohľadu a ten najväčší efekt je ten, ktorý podľa mňa, plynie práve zo synergii viacerých projektov. Pred troma rokmi sa vybudovalo námestie pred obecným úradom, taktiež bola vybudovaná nová cyklomagistrála z Novej Bystrice do Krásna nad Kysucou a to prostredníctvom Mikroregiónu Bystrická dolina. Minulý rok sa podarilo zachrániť Kaplnku Sv. Lazára z Betánie, ktorá bola premiestnená práve na toto nové námestie. Okrem toho sa minulý rok pozdĺž centra našej obce vybudovalo takmer dva kilometre regulácie toku rieky Bystrice. A tento rok sa nám podarilo dokončiť toto nádherné námestie. Nakoľko všetky tieto projekty sa realizovali jeden vedľa druhého, tak nielen počas výstavby, ale hneď na začiatku, už počas prípravy projektov pre stavebné povolenie, bolo nutné tieto stavby zosúladiť. Výsledkom realizácie, vyššie spomínaných, navzájom prepojených projektov, je úplne nová, krajšia a atraktívnejšia tvár našej obce.
Pri tejto príležitosti sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o toto krásne dielo. Najväčšia vďaka patrí bývalému ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prof. Ing. Ľubomírovi Jahnátkovi, CSc., ktorý schválil tento projekt. Poďakovanie patrí aj štátnemu tajomníkovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR PaedDr. Antonovi Stredákovi, ktorý sa taktiež veľmi výraznou mierou pričinil o to, že dnes tu stojíme pri otvorení tohto nášho nového námestia. Vďaka za spoluprácu patrí aj odboru SORRO pre ROP. Ďakujem architektovi stavby Ing. Arch. Ivanovi Jarinovi a jeho tímu projektantov za vypracovanie projektovej dokumentácie, zástupcom firmy Hollstav, s.r.o. za realizáciu stavby, konkrétne p. Hollému, p. Janákovi a p. Ondráškovi. Vďaka patrí aj stavebnému dozoru pánovi Ing. Miroslavovi Šumskému, môjmu zástupcovi, bývalým členom OZ, súčasným poslancom OZ v Novej Bystrici, zamestnancom OÚ a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou podieľali na tomto úžasnom diele.

Predtým ako pristúpime k aktu otvorenia, mi ešte dovoľte vysvetliť, prečo sme sa rozhodli označiť toto námestie prívlastkom „Mariánske“. Dôvodom je tá skutočnosť, že počas realizácie projektu záchrany a obnovy Kaplnky Sv. Lazára z Betánie bolo zistené, že pôvodná kaplnka bola zasvätená Panne Márii Karmelskej a jej socha je dokonca umiestnená v už spomínanej kaplnke, ktorá sa nachádza pár metrov od nás. Dokonca sa raz ročne a to na sviatok Panny Márie

Karmelskej konali ku kaplnke procesie a tie máme v pláne v najbližšej dobe obnoviť.
Úplne na záver chcem vysloviť želanie, nech toto dielo slúži nielen našim obyvateľom, ale aj návštevníkom, turistom, teda nám všetkým, chráňme si ho a buďme naň patrične aj hrdí.“

Po úvodnom príhovore domáceho pána starostu sa všetkým prítomným prihovoril aj starosta našej partnerskej obce Řeka, pán Tomáš Tomeczek, ktorý na úvod všetkých pozdravil. Následne vyzdvihol krásne dielo, ktoré sa podarilo na Novej Bystrici vybudovať a poprial obci mnoho ďalších úspešných projektov.

Ako tretí v poradí predniesol svoj príhovor aj architekt námestia, pán Ing. Arch. Ivan Jarina, ktorý spomenul, že vybudovanie tohto námestia nebolo od začiatku ľahké. Bolo nutné zosúladiť dve súbežne stavby a to nielen projektovo, ale aj počas celej výstavby. Taktiež uviedol, že pri projektovaní tejto stavby, chcel vyzdvihnúť prvok vody a preto navrhol námestie ako nábrežie.
Po úvodných príhovoroch nasledovalo odovzdávanie Cien starostu obce za obetavú prácu v hasičskom zbore. Túto cenu si prevzali tí, ktorí sa najviac zaslúžili o rozvoj hasičstva v našej obci. Predmetná cena bola odovzdaná siedmim žijúcim dobrovoľným hasičom a dvom zosnulým dobrovoľným hasičom „In memoriam“. Ceny odovzdával starosta obce Nová Bystrica Ing. Jozef Balačin.

Za DHZ Nová Bystrica boli ocenení:
p. Milan Brisučiak
p. Jozef Granát
p. Jozef Radôšťan
p. Milan Riečičiar

Za DHZ Vychylovka boli ocenení:
p. Alexander Griga
p. Michal Griga „In memoriam“ - cenu prevzal p. Marián Liščák st.
p. Marián Liščák st.
p. Ľubomír Šadibol

 

Mgr. Milan Lalinský „In memoriam“ - cenu prevzala Mgr. Zuzana Lalinská

Po odovzdaní cien, sa za všetkých ocenených hasičov, prihovoril pán Alexander Griga, ktorí sa srdečne poďakoval pánovi starostovi a vedeniu obce, že nezabúdajú na dobrovoľnú a často nebezpečnú prácu hasičov a že aj takouto formou sa im dokážu verejne poďakovať a prejaviť im úctu za ich obetavú prácu v hasičskom zbore.
Následne program pokračoval otvorením novovybudovaného námestia a to slávnostným prestrihnutím pásky. Slávnostné strihanie pásky zaobstarali:
p. Marián Janák - za realizátora stavby, stavbyvedúci, Hollstav, s.r.o.
Ing. Arch. Ivan Jarina – za projektovú činnosť stavby, architekt, Ateliér Van Jarina
Ing. Jozef Balačin – za investora stavby, starosta, Obec Nová Bystrica
Hneď po slávnostnom prestrihnutí pásky sa ujal slova pán farár Mgr. Stanislav Capiak, ktorý predniesol spoločnú modlitbu a následne nové Mariánske námestie aj požehnal.
Program otvorenia nového námestia bol ukončený viac ako hodinovým vystúpením Cimbalovej ľudovej hudby Popradčan.

Autor článku: Michal Balačin

Autor fotografií: Natália Kolenová

zskmojekysucekysucke muzeum