Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

90 vyrocie zalozenia dhz mObec Nová Bystrica bola založená v roku 1662. V nasledujúcich rokoch sa postupne rozrastala, rástol počet domov aj obyvateľov. Spolu s radosťami ľudského života ruka v ruke prichádzajú aj starosti a pohromy, akými boli požiare, povodne či zosuvy pôdy, ktoré túto oblasť často sužovali.


Požiare boli, sú aj budú jedným z hlavných nepriateľov ľudstva. Uvedomovali si to už aj naši predkovia, ktorí sa rozhodli po vzore iných miest a obcí na Kysuciach založiť vlastný hasičský zbor. Mal za úlohu chrániť životy a majetky obyvateľov obce.

Prvá doložená zmienka o novobystrickom hasičskom zbore bola z roku 1926. Hoci , že dobrovoľní pamätníci hovorievali, že hasiči na Novej Bystrici fungovali už skôr, ale na našu škodu neexistuje žiaden záznam, ktorý by to potvrdzoval. Zakladajúcimi členmi boli František Slučiak, Bisaha a Halvoník. Zo začiatku mal zbor 20 členov a všetci doň vstúpili dobrovoľne.
Hasičský zbor zabezpečoval na Veľkonočné sviatky stráž Božieho hrobu v kostole, organizoval tanečné zábavy (občas sa tam strhla aj nejaká bitka a z jednej takej, ktorá sa konala u Škorvagy sa zachoval záznam, že DHZ zaplatil pokutu 1000 Kčs). Na hody – na sv. Jána a na sviatok Panny Márie sa vyberalo od každého „šiatra“ ( jarmočný stánok) poplatok pre požiarnu ochranu.

„František Slučiak. Teraz je Jozef Vlček, obuvník. Členov je 20. R. 1931 bola zakúpená motorová striekačka v cene 49.000 Kč. 1932 bola zdarilá slávnosť posviacky hasičskej striekačky a prapora, ktorý stál 4.800 Kč. Požiary boly 4, všetké v susedních obciach. Tunajšie hasičstvo s úspechom všude zakročilo.“
(Autentické útržky z Pamätnej knihy Novej Bystrice zaznamenané kronikárom Jánom Morysom v roku 1933.)

Po desiatich rokoch existencie mal zbor už 32 členov a niektorí boli dekorovaní jubilejnou medailou. Antonovi Borisovi bola tiež udelená bronzová medaila za statočnosť, ktorú preukázal pri záchrane chlapca z rozvodnenej rieky.
V 50. rokoch začali v zbore pracovať aj mladší členovia a vytvorila sa tak záruka, že táto dôležitá zložka bude plniť naďalej svoju úlohu a záslužná práca zakladateľov nevyšla nazmar.
V ďalších rokoch sa aj cez občasné ťažkosti pokračovalo v budovaní kvalitného hasičského zboru, ktorý zasahoval pri mnohých požiaroch, povodniach a za pomoc pri obrovskom zosuve pôdy v Riečnici v roku 1962 obdržal DHZ Nová Bystrica Čestné uznanie od rady ONV. Členovia uskutočňovali rôzne cvičenia a súťaže, pri ktorých si preverovali svoje zručnosti. Postupne sa začali zabezpečovať úlohy na úseku preventívno-výchovnej činnosti a rôzne školenia.

V súčasnosti má DHZ Nová Bystrica 50 členov. Dlhodobým predsedom je už od roku 1988 pán Milan Brisučiak a veliteľom je taktiež človek, ktorý tejto organizácii venoval štyridsať rokov zo svojho života a je ním pán Milan Riečičiar (za svoju obetavú a príkladnú prácu bol v roku 2012 odmenený prezídiom DPO najvyšším ocenením, aké sa dá v dobrovoľnej požiarnej ochrane získať).
Už dávno nie je hasičstvo doménou iba mužov, ale aj ženy v ňom zohrávajú veľmi dôležitú úlohu. Prvé ženské súťažné družstvo začalo fungovať v roku 1993 a odvtedy úspešne reprezentuje obec dodnes. Najväčším úspechom ženského družstva bola účasť na krajskom kole v Turzovke roku 2001, kde sa umiestnili na krásnom druhom mieste.
Taktiež súťažné družstvo mužov v minulosti zaznamenalo veľké úspechy a v súťažiach sa umiestňovalo na popredných miestach. Organizácia hasičov sa snaží svoju prácu a činnosť vštepovať už tým najmenším a v spolupráci so základnou školou v Novej Bystrici podporuje hasičský krúžok, v ktorom sa približuje deťom práca hasičov, učí sa prevencii pred požiarmi, poznávajú hasičskú techniku a zapájajú sa do celoslovenskej súťaže Plameň. V priebehu niekoľkých rokov sa nám podarilo z týchto žiakov vychovať uvedomelých dobrovoľných hasičov a hasičky, ktorí teraz vyplnili rady našej organizácie a preberajú štafetu svojich predchodcov.
Prvá hasičská technika bola zakúpená z prostriedkov obce a pozostávala z ručnej striekačky a hadíc. V súčasnosti DHZ vlastní nákladný automobil Avia 31, cisternu CAS na podvozku Tatra 148, PPS 12 určená pre požiare a z vlastných zdrojov a od sponzorov hasiči získali prostriedky na zakúpenie PPS 12 na športové účely.
Činnosť súčasného dobrovoľného hasičského zboru neodbočila od filozofie svojich zakladateľov a ďalej aktívne zasahuje pri požiaroch a iných živelných pohromách a navyše vykonáva prevenciu, aby pokiaľ možno k týmto udalostiam nedochádzalo. Na základe toho vyškolení preventivári vykonávajú prehliadky v rodinných domoch, na pošte a v malých prevádzkach.
Popri tejto aktívnej činnosti členovia a členky dobrovoľného hasičského zboru zabezpečujú poriadkovú službu pri rôznych oslavách a obecných akciách, zúčastňujú sa pri obradoch v Kostole sv. Jána Krstiteľa, ale žijú i spoločenským životom, hlavne každoročne si na sviatok sv. Floriána – patróna hasičov organizujú „gulášovku“ na hasičskej chate v Granátovej kolíske. Túto chatu si hasiči postavili svojpomocne a vždy sa tam radi schádzajú ako jedna družná veľká rodina.
V posledných rokoch sa obnovila spolupráca s družobnou obcou Josipovac z Chorvátska, ktorá bola v deväťdesiatych rokoch minulého storočia v dôsledku občianskej vojny v bývalej Juhoslávií prerušená. Vzájomnými návštevami si dobrovoľní hasiči z Novej Bystrice vymieňajú skúsenosti so svojimi kolegami z Josipovaca a navzájom sa inšpirujú. Rovnako sa spolupracuje s ďalšou družobnou obcou Řeka z Českej republiky

Tento rok je pre náš dobrovoľný hasičský zbor jubilujúcim rokom. Možno ani samotní zakladatelia nepredpokladali, že vydrží celých 90 rokov bez akejkoľvek prestávky fungovať. Preto sa hasiči z Novej Bystrice rozhodli dňa 25. júna 2016 zorganizovať okrskovú hasičskú súťaž pri príležitosti 90. výročia založenia dobrovoľného hasičského zboru. Súťaže sa zúčastnilo 10 družstiev z: DHZ Vychylovka, DHZ Nová Bystrica, DHZ Stará Bystrica, DHZ Radôstka, DHZ Klubina, DHZ Krásno nad Kysucou, DHZ Dunajov za prítomnosti pozvaných hostí, hasičov z družobnej obce Josipovac z Chorvátstka, riaditeľky OV DPO v Čadci pani Marty Balošákovej, zaslúžilého člena DPO SR pána Ladislava Dediča, pána Štefana Plošticu z Krásna nad Kysucou, predsedu DHZ Nová Bystrica Milana Brisučiaka a starostu obce Nová Bystrica pána Ing. Jozefa Balačina. Po úvodných slovách hostí veliteľ súťaže Milan Riečičiar oboznámil súťažiacich s pravidlami súťaže a družstvá sa rozišli prichystať si techniku a náradie, aby po vyzvaní boli pripravené na štart. Súťažiaci boli disciplinovaní, a aj ich pričinením súťaž prebiehala plynulo a bez komplikácií. Družstvá, ktorým sa na prvý pokus požiarny útok nevydaril, mali možnosť opravy. Veliteľovi súťaže pomáhali dvaja rozhodcovia pán Ladislav Šimašek z DHZ Klubina a pán Štefan Janiček z DHZ Stará Bystrica, touto cestou sa im chce vedenie DHZ veľmi pekne poďakovať, že prispeli k zdarnému priebehu celej súťaže. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: v kategórii ženy sa na prvom mieste umiestnili ženy zo Starej Bystrice a na druhom mieste boli ženy z Novej Bystrice, v kategórii mužov si prvé dve priečky vybojovali obe družstvá zo Starej Bystrice, a to na prvom mieste Stará Bystrica A, na druhom mieste Stará Bystrica B. Tretie miesto v kategórii muži si odnieslo družstvo z Klubiny. Súťažilo sa aj o pohár starostu obce Nová Bystrica a získalo ho družstvo s najlepším časom zo všetkých súťažných družstiev, a tak sa víťazkami celej súťaže stali ženy zo Starej Bystrice. Na záver súťaže sa predstavili aj deti tzv. Plameňáci z DHZ Nová Bystrica svojou ukážkou požiarneho útoku s vodou. Pre súťažiacich a divákov bolo pripravené občerstvenie, ktoré sa dobrovoľným hasičom Novej Bystrice podarilo prichystať za pomoci sponzorov, za čo im patrí veľká vďaka a veľké ďakujem patrí všetkým tým, ktorí sa podieľali na jeho príprave.

Na druhý deň v nedeľu 26. júna 2016 zavŕšili hasiči oslavu 90. výročia svojho založenia slávnostnou svätou omšou v Rímsko-katolíckom kostole v Novej Bystrici. K slávnostnej atmosfére prispeli aj pozvaní hasiči z Vychylovky, Starej Bystrice a Radôstky ako aj hasiči z Josipovca a doplnili tak aj so svojimi zástavami slávnostný sprievod. Počas omše pán farár Stanislav Capiak posvätil stuhu, ktorú daroval a následne uviazal na hasičskú zástavu starosta obce Ing. Jozef Balačin. Po omši pri príležitosti slávnostného vysvätenia nového Mariánskeho námestia pred kostolom starosta obce ocenil plaketou za obetavú prácu vybraných členov dobrovoľných hasičských zborov z Novej Bystrice a Vychylovky: za DHZ Nová Bystrica – páni Milan Riečiar, Milan Brisučiak, Jozef Radôšťan, Jozef Granát a in memoriam Mgr. Milan Lalinský, za DHZ Vychylovka – páni Marián Liščák, Ľubomír Šadibol, Alexander Griga a in memoriam Michal Griga. Všetci hasiči ďakujú obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce Nová Bystrica, že si povšimli dobrovoľnú prácu hasičov a poďakovali sa im za to. Nech je to povzbudením aj pre mladšiu generáciu, že ich práca nie je márna a pomáhať druhým sa oplatí, nie pre ocenenia ani pre plakety, ale pre obyčajné ľudské úprimné ďakujem, ktoré vám niekto povie cez slzy v očiach, keď mu zachránite život alebo majetok, alebo len tak nezištne s niečím pomôžete. Na záver sa chcem v mene všetkých hasičov ešte raz úprimne menovite poďakovať: Erikovi Chmrčiakovi, Jánovi Radôšťanovi, Pavlovi Gavenčiakovi, Dušanovi Šadibolovi, fubalistom TJ Nová Bystrica, Emilovi Fulierovi, Lukášovi Pochybovi, Anne Ondrovičovej, Dane Slivkovej, Antonovi Klimčíkovi, Pekárni Raková, Lesnému a pozemkovému spoločenstvu Harvelka, firme VELM, Združeniu drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy Vychylovka, Združeniu drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy Vychylovka Starý diel, Združeniu drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy Vychylovské Staré diely, Závršie, Rubaniská, Milanovi Vakulovi, Jozefovi Matejčíkovi, starostovi obce Ing. Jozefovi Balačinovi, Vladimírovi Tomčalovi, obecnému úradu a obecnému zastupiteľstvu, všetkým členom DHZ a jednému sponzorovi, ktorý nechcel byť menovaný, ak sme na niekoho zabudli, ospravedlňujeme sa a ešte raz ďakujeme.

Mgr. Monika Halvoníková

zskmojekysucekysucke muzeum