Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

 Nová Bystrica sa nachádza na toku Bystrica, v priestore od sútoku potokov Harvelka a Riečnica, kde je priehradný profil až po koniec 3,6 km vzdutia po obce Harvelka a Riečnica. Vybudovaná bola v r. 1983 - 1989.


Hlavným účelom VN Nová Bystrica je:

 • zabezpečovanie stáleho odberu vody pre úpravňu vody, na zásobovanie pitnou vodou okresov Čadca a Žilina /odber 200 - 1500 l.s¨1/,
 • zníženie povodňovej vlny,
 • sanitárny prietok pod nádržou Q355 = 137 l.s¨1,
 • hydroenergetický potenciál využívaný elektrárňami MVE I., MVE II.
 • nie je povolené rekreačné využitie a športové rybárstvo.


Základné charakteristiky vodného diela:

Hydrologické údaje:

 • plocha povodia 59,52 km2
 • priemerný ročný úhrn zrážok 932 mm
 • priemerný ročný prietok Qa = 1,49 m3.s¨1
 • prietok Q100 = 180 m3.s¨1


Hlavné parametre nádrže:

Celkový objem 34,057 mil. m3
zatopená plocha 181,4 ha
z toho: hladina

 • retenčný /ovl./ 0,235 mil. m3 598,63 m n. m.
 • zásobný 32,828 mil. m3 598,50 m n. m.
 • stály 0,994 mil. m3 560,40 m n. m.

 


Hlavnými objektami vodného diela sú
: zemná priehrada, injekčná chodba, nádrž a združený funkčný objekt.

Zemná hrádza
je vybudovaná ako kamenitá so stredovým hlinitým tesniacim jadrom v dne údolia a svahoch naviazaným na injekčnú chodbu. Povrchová úprava návodného líca priehrady je realizovaná kamenným pohozom a vzdušné líce zosvahovaním a osiatím.

Injekčná clona
je vybudovaná z injekčnej chodby zhora nadol bentonitocementovou, bentonitosilikátovou a cementovou zmesou do max. hĺbky 55 m. Celková dĺžka vrtov je cca 25 000 m.

Združený funkčný objekt
pozostáva z odberného vežového objektu a odpadovej a komunikačnej štôlne s vývarom.
Vežový objekt obsahuje všetky technologické zariadenia slúžiace na prevádzku nádrže:

 • ovládanie dnových výpustí, uzáverov odberného potrubia, ovládanie rýchlouzáverov,...
 • hradenie etážových vodárenských odberov, malé vodné elektrárne I., II.

Šachtový priepad
o vonkajšom priemere prelivnej hrany 11,76 m prechádza do šachty o priemere 3,8 m a kolenom z kruhového do obdĺžnikového profilu spodnej časti odpadovej štôlne.

Odpadová štôlňa
v dolnej etáži odvádza vodu od základových výpustí a šachtového priepadu cez vývar na výtoku zo štôlne do koryta pod hrádzou.
Dve dnové výpuste o priemere 1000 mm majú max. kapacitu 2 x 19,5 = 39,0 m3.s¨1. Horná etáž štôlne je komunikačná chodba pre pístup k vežovému objektu, súčasne je tam zabudované potrubie vodárenského odberu f 1020/8 mm, ktoré odvádza vodu zo štyroch odberových horizontov /1. odber 585,0 m n. m., 2. odber 570,0 m n. m., 3. odber 558,0 m n. m., 4. odber 557,0 m n. m./ do úpravne vody.

Malé vodné elektrárne /MVE/.

Hydroenergetický potenciál vody VN sa využíva v dvoch MVE:
MVE I. - turbína Banki B 30/10 - 40, hltnosť 250 l.s¨1, inštalovaný výkon 40 kW
MVE II. - turbína Banki CINK typ 3.4B 3x400, hltnosť 750 l.s¨1, inštalovaný výkon 250 kW

 

 

Image

Image

 

Image

Image

 

zskmojekysucekysucke muzeum