Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zápisnica z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

04. 05. 2015

Prítomní:

Starosta obce:
Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Mgr. Michal Balačin
Ľubomír Griga
Jaroslav Kováč
Jozef Kuric
PhDr. Marián Liščák
Miroslav Masnica
Šadibol Dušan
Ján Šutiak

Neprítomný:
Mgr. Peter Čierňava

Program:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Schválenie podania žiadosti o NFP na projekt s názvom „Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka" podávaného v rámci výzvy operačného programu Životné prostredie
4. Schválenie dokumentu „Záväzný predpis vlastníka verejného vodovodu obce Nová Bystrica"
5. Schválenie dokumentu „Štatút krízového štábu obce Nová Bystrica"
6. Prerokovanie žiadosti na prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
7. Prerokovanie žiadosti na odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce
8. Rôzne
9. Schválenie uznesenia
10. Záver

- u z n e s e n i e číslo 2/2015

OZ berie na vedomie:

1. Oprava priestorov v prenájme Slovenskej pošty, ktoré by mali trvať dva týždne počas ktorých bude pošta zatvorená,
2. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Alene Čierňavovej Nová Bystrica 849 – žiadosť bude prejednaná po rekonštrukcii priestorov v Dome služieb,
3. žiadosť pánov Milana Riečičiara a Jozefa Radôšťana o poskytnutie dotácie pre DHZ s tým že budú prizvaní predsedovia DHZ Nová Bystrica a Vychylovka na ďalšie zasadnutie OZ,
4. Stiahnutie žiadosti Jána Hrčku, bytom Nová Bystrica 440 o odkúpenie pozemkov,
5. žiadosti o odpredaj pozemku Júlie Fulierovej s manželom Emilom, Nová Bystrica 1156, Štefana Prišča, Nová Bystrica 904, Milana Brisučiaka, Nová Bystrica 747, Milana Vojteka, Nová Bystrica 48, Rudolfa Vojteka, Nová Bystrica 717, Augustína Varšavu, Vychylovka 394, Štefánie Kubiatkovej, Nová Bystrica 793, Ireny Slepiakovej, Vychylovka 740, Štefánie Frančiakovej, Jaslovovské Bohunice 327, Antónie Dorčiakovej, Vírt 131, Antona Šumského a Emílie, Nová Bystrica 858, Justína a Oľgy Granátovej, Nová Bystrica 802,
6. Návrh na zvýšenie režijných nákladov školskej jedálne ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka,
7. Záznam z NFK výšky záväzkov obce vyplývajúcich z dodávateľských faktúr,
8. Správu z vykonaných NFK poskytnutých dotácií z rozpočtu obce Nová Bystrica v roku 2014,
9. Správu o výsledku NFK výšky pohľadávok z nájomných zmlúv k 31. 12. 2014,
10. Žiadosť o zaplatenie časti úhrady z dôvodu ochrany príjmu Jozefa Fuliera, Nová Bystrica 534 – postupuje sa sociálnej komisii,
11. Žiadosť o opravu cesty u Sluky,
12. Žiadosť Michala Letka, bytom Oravská Lesná 172 o prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome vo Vychylovke ,
13. Žiadosť o pridelenie bytu Zuzany Gulčíkovej, Raková-Korchaň 1322,
14. Žiadosť Veroniky Jančulovej, bytom Nová Bystrica 56 o odkúpenie klavíra,
15. Žiadosť Rudolfa Sobola, bytom Stará Bystrica o výmenu stavebného pozemku – dorieši stavebná komisia,
16. Vyjadrenie OZ k žiadosti pani Lompartovej k sťažnosti na výšku ceny vodného - URSO schválilo obci Nová Bystrica cenu vodného vo výške jedného Eura za meter kubický ako maximálnu cenu, pričom OZ Nová Bystrica ju znížilo na 90 centov za meter kubický.
17. žiadosť Ivana Janca, bytom Vychylovka 265 o opravu prístupovej cesty v časti Janíkovia - Priščovia – berie na vedomie s tým, že bola podaná žiadosť na Lesy SR o opravu predmetnej cesty
18. informáciu o menovaní zástupcu starostu obce Mgr. Michala Balačina

OZ schvaľuje

1. Návrhová komisia: PhDr. Liščák Marián
Kováč Jaroslav
Masnica Miroslav
Overovatelia zápisnice: Griga Ľubomír
Šutiak Ján
Zapisovateľka: Anna Chovancová
Program OZ počtom hlasov 8,
2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy s kódom OPŽP-PO3-14-4, vyhlásenej dňa 22. 12. 2014:
- s názvom projektu „Zmena palivovej základne ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka",
- s výškou celkových výdavkov na projekt 209 036, 00 Eur,
- s výškou celkových oprávnených výdavkov na projekt 209 036,00 Eur,
- s celkovou výškou spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov 5% t. j. 10 451,80 E
- so spôsobom financovania projektu: vlastné zdroje. Schvaľuje počtom hlasov 8.
3. Záväzný predpis vlastníka verejného vodovodu obce Nová Bystrica počtom hlasov 8 s tým, že sa doplnia potvrdenia o dlhodobo chorých (minimálne 90 dní),
4. Základný plat starostu plus 20% odmena so splatnosťou od 1. 1. 2015 počtom hlasov 7, jeden sa zdržal,
5. Základný plat kontrolóra obce plus 5% so splatnosťou od 1. 1. 2015 počtom hlasov 7, jeden sa zdržal,
6. Zaradenie Pavlíny Sýkorová, bytom Nová Bystrica 355, do programu starostlivosti o seniorov počtom hlasov 8,
7. Štatút krízového štábu obce Nová Bystrica počtom hlasov 8,
8. Do funkcie sobášiacich starostu obce a Jána Šutiaka Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici počtom hlasov 8 a za sobášne dni sa určujú piatok a sobota,
9. Prenajatie miestnosti v dome služieb na prvom poschodí pani Barbore Petrekovej, Nová Bystica, Vychylovka počtom hlasov 8,
10. Pridelenie bytov v bytovom dome č. 1053 a 1125 podľa poradovníka v zmysle zákona 138/1991 o majetku obcí § 9a odstavec 9 písmeno c počtom hlasov 8,
11. Odpredaj pozemku CNK 4702/130 o výmere 31 m2 pánovi Riečičiarovi Michalovi a manželke Jane, bytom Nová Bystrica, číslo 1117 v zmysle zákona č. 138/91 o majetku obcí § 9a ods. 8 písmeno b v cene 10,- Eur za meter štvorcový počtom hlasov 7, jeden sa zdržal,
12. Odpredaj pozemku CKN 8933/3 o výmere 186 m2 pani Márii Petrekovej , bytom Nová Bystrica 79 v zmysle zákona č. 138/91 o majetku obcí § 9a ods. 8 písmeno e z dôvodu osobitného zreteľa v cene 5,- Eur za meter štvorcový počtom hlasov 8 s celkového počtu 9 volených poslancov. Osobitný zreteľ: dlhodobo užívané, ohradené, geometrickým zameraním bolo zistené, že je vo vlastníctve obce – schválené počtom hlasov 8,
13. Predbežný odpredaj časti pozemku CNK 11190/4 Strenitzerovej Kataríne a Strenitzerovi Jánovi, bytom Nová Bystrica, číslo 62 podmienený súhlasom susedov, geometrickým zameraním za prítomnosti stavebnej komisie a zachovaním prístupového chodníka k pani Blahovcovej počtom hlasov 8,
14. Predbežný odpredaj časti pozemku CNK 6455 Romaníkovi Jánovi a manželke Vilme, bytom Nová Bystrica 571 podmienený geometrickým zameraním za prítomnosti stavebnej komisie s podmienkou ponechania jedného metra od rigolu počtom hlasov 8,
15. Odpredaj pozemkov pánovi Rudolfovi Šumskému, bytom Nová Bystrica 45 CKN 8948/2 o výmere 25 m2 a CKN 8938/6 o výmere 28 m2 v zmysle zákona č. 138/91 o majetku obcí § 9a ods. 8 písmeno e z dôvodu osobitného zreteľa v cene 1,- Eur z dôvodu darovania pozemku na ktorom je prístupová cesta obci za meter štvorcový počtom hlasov 8 z celkového počtu 9 volených poslancov, Osobitný zreteľ: dlhodobo užívané, ohradené, geometrickým zameraním bolo zistené, že je vo vlastníctve obce, vysporiadanie prístupovej cesty k rodinnému domu č. 45 – schválené počtom hlasov 8 z celkového počtu 9 volených poslancov,
16. Zámer odpredaja pozemku CKN 5718/3 formou verejnej obchodnej súťaže podľa zákona č. 138/91 majetku obcí § 9a ods. 1 písmeno a počtom hlasov 8,
17. Odpredaj pozemku CKN 10658/4 o výmere 19 m2 panovi Petrovi Halvoníkovi, bytom Nová Bystrica 487 v zmysle zákona č. 138/91 o majetku obcí § 9a ods. 8 písmeno e z dôvodu osobitného zreteľa v cene 5,- Eur za meter štvorcový počtom hlasov 8 s celkového počtu 9 volených poslancov. Osobitný zreteľ: dlhodobo užívané, ohradené, geometrickým zameraním bolo zistené, že je vo vlastníctve obce – schválené počtom hlasov 8 s celkového počtu 9 volených poslancov,
18. Menuje Jozefa Kurica do rady školy pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica počtom hlasov 8,
19. Organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica na školský rok 2015/2016 počtom hlasov 8,
20. Schvaľuje dodatok č. 2 k zriaďovateľskej listine ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka počtom hlasov 8,
21. Organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka na školský rok 2015/2016 počtom hlasov 8,
22. Súhlas s opravou katastrálnej chyby z pôvodných parciel CKN 5550 o výmere 2069 m2 a CKN 5718/3 o výmere 6964 m2 na opravený údaj CKN 5550 o výmere 2199 m2, CKN 5718/3 o výmere 6410 m2, novovytvorená parcela CKN 5718/73 o výmere 1602 m2 počtom hlasov 8,
23. Zmluvu o užívaní poľovného revíru „Zvádlivá" zo dňa 12. 08. 2013 v cene 3,- Eurá za hektár ročne počtom hlasov 8,
24. rozpočtové opatrenie č. 1/2015 počtom hlasov 8,
25. vyradenie neupotrebiteľného majetku v podobe osobného automobilu LADA počtom hlasov 8
26. odpredaj vyradeného neupotrebiteľného majetku v podobe osobného automobilu LADA v cene 100,- Eur,
27. Obec Nová Bystrica sa v maximálnej možnej miere pripojí k aktivite pani Viery Lompartovej apelom na relevantné inštitúcie.
28. Žiadosť pani Zuzany Kotvasovej, bytom Nová Bystrica 1007 o pridelenie bytu v zmysle zákona 138/1991 o majetku obcí § 9a odstavec 9 písmeno c počtom hlasov 8,

OZ neschvaľuje:

1. žiadosť Štefánie Slučiakovej, bytom Nová Bystrica 482 počtom hlasov 6, 1 sa zdržal, 1 bol za,
2. žiadosť Kamila Brisudu, bytom Nová Bystrica 497 počtom hlasov 6, 1 sa zdržal, 1 bol za,
3. žiadosť Emila Škorvagu, Nová Bystrica 511 o odvodnenie záhrady nakoľko to nie je v kompetencii OZ, 6 za, 2 sa zdržali,
4. návrh Milana Tomana, bytom Jašíkova 2469, Čadca na osobnosť Kysúc 2015 pána Ivana Janca, bytom Vychylovka počtom hlasov 5, 1 za, 2 sa zdržali,
5. návrh na vedenie súdneho sporu s Jánom Kuniakom ohľadom pozemkov počtom hlasov 2 za, 2 sa zdržali, 4 proti,
6. návrh na odpredaj pozemkov pánovi Jánovi Kuniakovi v cene 3,50 Eur za meter štvorcový pri 1609 m2 a zvyšok 10 Eur za m2 počtom hlasov 4 za, 2 proti, 2 sa zdržali

zskmojekysucekysucke muzeum