Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

26. mája 2005

A/ berie na vedomie


1. program riadneho zastupiteľstva

2. zapisovateľku p. Chovancovú

3. overovateľov zápisnice: František Podmanický, Vilmu Masnicovú

4. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Pavol Romaník, Milan Kotvas

5. správu o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ

6. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka o schválenie návrhu organizačnej štruktúry školy žiadosť o schválenie samostatnej triedy pre l. ročník

7. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka o dofinancovanie opráv po zimnom období – uvedené opravy previesť v rámci rozpočtu pre školy a za pomoci pracovníkom VPP.

8. informáciu starostu obce o podpísaní zmluvy v rámci regiónu o separovanom zbere odpadov

9. požiadavky domovníčky v ll bytovom dome o odstránenie závad vzniknutých počas prevádzky /spísané závady od domovníčky sú priložené /

10. informáciu o systéme prenesenej správy verejného osvetlenia firmou Elektrovod Osvetlenie s r. o. Košice

11. správu kontrolóra obce p. Chovancovej z následnej finančnej kontroly za 1. štvrťrok 2005

12. informáciu Kys. Múzea Čadca o ponuke na odpredaj budovy bývalej colnice vo Vychylovke.

13. žiadosť p. Jany Mikušovej o sponzorský príspevok

14. výzvu CVČ Stará Bystrica o podporu a realizovanie Zbierky kníh slov. literatúry pre Kultúrne centrum Slovaka v Chorvátskom Jelisavci

15. žiadosť Bystričanky Krásno nad Kysucou o odpustenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti

16. informáciu Samospráv. Žilinského kraja o oprave povrchu cesty do Vychylovky

17. požiadavku predsedníčky sudu v Čadci o voľbu prísediacich na OS v Čadci na obdobie 4 rokov

19. informáciu p. Kotvasa o stretnutí rodákov Riečnice a Harvelky pri príležitosti l00 rokov vysvätenia kostola Panny Márie


B/ schvaľuje


1. program dnešného OZ

2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú

3. overovateľov zápisnice: p. František Podmanický, p. Vilma Masnicová

4. návrhovú komisiu: p. Pavol Romaník, p. Milan Kotvas, p. Jozef Radôšťan

5. organizačnú štruktúru školy NB- Vychylovka

6. samostatnú triedu pre l. ročník v ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka

7. pri zástavke SAD vo Vychylovke pri škole vyhotoviť od vodného toku zábradlie / požiadať

správu a údržbu ciest/

8. odstránenie závad v ll bytovom dome, prednostne čističku odpad, vôd, chodník a odvod vrchnej vody

9. vypracovať ponuku na odkúpenie colnice

10. ako prísediacu na OS vČadci p. Vráblovú Magdalénu

11. prebrať záštitu nad stretnutím rodákov Obcou Nová Bystrica pri realizácií tohto podujatia

12. zvolanie jednania o oprave cesty do osady Závodzkovai za účasti obce, PS lesov Nová Bystrica a Lesov SR

C/ neschvaľuje


1. žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľnosti Bystričanky Krásno nad Kysucou

D/ doporučuje


1. starostovi obce vyvolať s firmou Elektrovod Košice jednanie o prenájme verejného osvetleniaA/ berie na vedomie


1. program riadneho zastupiteľstva

2. zapisovateľku p. Chovancovú

3. overovateľov zápisnice: František Podmanický, Vilmu Masnicovú

4. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Pavol Romaník, Milan Kotvas

5. správu o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ

6. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka o schválenie návrhu organizačnej štruktúry školy žiadosť o schválenie samostatnej triedy pre l. ročník

7. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka o dofinancovanie opráv po zimnom období – uvedené opravy previesť v rámci rozpočtu pre školy a za pomoci pracovníkom VPP.

8. informáciu starostu obce o podpísaní zmluvy v rámci regiónu o separovanom zbere odpadov

9. požiadavky domovníčky v ll bytovom dome o odstránenie závad vzniknutých počas prevádzky /spísané závady od domovníčky sú priložené /

10. informáciu o systéme prenesenej správy verejného osvetlenia firmou Elektrovod Osvetlenie s r. o. Košice

11. správu kontrolóra obce p. Chovancovej z následnej finančnej kontroly za 1. štvrťrok 2005

12. informáciu Kys. Múzea Čadca o ponuke na odpredaj budovy bývalej colnice vo Vychylovke.

13. žiadosť p. Jany Mikušovej o sponzorský príspevok

14. výzvu CVČ Stará Bystrica o podporu a realizovanie Zbierky kníh slov. literatúry pre Kultúrne centrum Slovaka v Chorvátskom Jelisavci

15. žiadosť Bystričanky Krásno nad Kysucou o odpustenie alebo zníženie dane z nehnuteľnosti

16. informáciu Samospráv. Žilinského kraja o oprave povrchu cesty do Vychylovky

17. požiadavku predsedníčky sudu v Čadci o voľbu prísediacich na OS v Čadci na obdobie 4 rokov

19. informáciu p. Kotvasa o stretnutí rodákov Riečnice a Harvelky pri príležitosti l00 rokov vysvätenia kostola Panny Márie


B/ schvaľuje


1. program dnešného OZ

2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú

3. overovateľov zápisnice: p. František Podmanický, p. Vilma Masnicová

4. návrhovú komisiu: p. Pavol Romaník, p. Milan Kotvas, p. Jozef Radôšťan

5. organizačnú štruktúru školy NB- Vychylovka

6. samostatnú triedu pre l. ročník v ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka

7. pri zástavke SAD vo Vychylovke pri škole vyhotoviť od vodného toku zábradlie / požiadať

správu a údržbu ciest/

8. odstránenie závad v ll bytovom dome, prednostne čističku odpad, vôd, chodník a odvod vrchnej vody

9. vypracovať ponuku na odkúpenie colnice

10. ako prísediacu na OS vČadci p. Vráblovú Magdalénu

11. prebrať záštitu nad stretnutím rodákov Obcou Nová Bystrica pri realizácií tohto podujatia

12. zvolanie jednania o oprave cesty do osady Závodzkovai za účasti obce, PS lesov Nová Bystrica a Lesov SR

C/ neschvaľuje


1. žiadosť o odpustenie dane z nehnuteľnosti Bystričanky Krásno nad Kysucou

D/ doporučuje


1. starostovi obce vyvolať s firmou Elektrovod Košice jednanie o prenájme verejného osvetlenia

zskmojekysucekysucke muzeum