Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

23.12.2014

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa 04. 12. 2014

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.


Členovia OZ:
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
PhDr. Monika Halvoníková
Masnica Miroslav
Mgr. Strapáčová Štefánia

Neprítomní:
Ing. Monika Držiaková
Ján Šutiak
Milan Kotvas

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
3. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. VZN o miestnej dani za psa
5. VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
6. VZN o dani z nehnuteľností
7. Poplatky na území obce Nová Bystrica
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

- u z n e s e n i e číslo 7/2014
 

A/ berie na vedomie

1. Žiadosť obyvateľov v osade u Kubatky o znovu pripojenie na obecný rezervuár v lokalite u Chmury.
2. Žiadosť o pridelenie 1 alebo 2 izbového bytu p. Dominikovi Krčmárikovi, bytom Nová Bystrica 461.
3. Protokol z kontroly NKÚ o výsledku kontroly čerpania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR a prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.


B/ schvaľuje

1. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p.Masnica, p. Strapáčová a p. Halvoníková počtom hlasov 6
2. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú počtom hlasov 6
3. Overovateľov: p. Grigu a p. Šadibola počtom hlasov 6
4. VZN obce Nová Bystrica č. 6/2014 o miestnej dani za psa počtom hlasov 6.
5. Odpredaj pozemkov CKN 4702/126 o výmere 615 m2, CKN 4702/128 o výmere 112 m2 zapísaných na LV č. 937 vo vlastníctve obce v súlade s § 9a odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v z. n. p. počtom hlasov 6 z celkového počtu prítomných poslancov 6 a z celkového počtu 9 zvolených poslancov pani Barbore Petrekovej, bytom Nová Bystrica, Vychylovka 325 v cene 12,- €/m2.
6. Odpredaj pozemkov CKN 4702/127 o výmere 493 m2, CKN 4702/129 o výmere 177 m2 zapísaných na LV č. 937 vo vlastníctve obce v súlade s § 9a odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce v z. n. p. počtom hlasov 6 z celkového počtu prítomných poslancov 6 a z celkového počtu 9 zvolených poslancov pánovi Ing. Danielovi Janekovi a manž. Mgr. Eve Janekovej, bytom Nová Bystrica 654, v cene 12,- €/m2.
7. VZN obce Nová Bystrica č. 7/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva počtom hlasov 6.
8. VZN obce Nová Bystrica č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady počtom hlasov 6.
9. VZN obce Nová Bystrica č. 5/2014 o daní z nehnuteľností počtom hlasov 6.
10. Poplatky na území obce Nová Bystrica počtom hlasov 6.
11. Poplatok za vodu pre užívateľov nového verejného vodovodu vo výške 0,90 €/m3 počtom hlasov 5.
12. Poplatok za vodu pre obyvateľov od Podoliny do Kohúta a obecného vodovodu vo Vychylovke, ktorý zásobuje školu vo výške 15,- €/ obyvateľ / rok počtom hlasov 6.
13. Rozpočtové opatrenie č. 7 počtom hlasov 6.
14. Vyradenie nepotrebného majetku (4 ks premietačiek) a následný odpredaj nadbytočného nepotrebného majetku počtom hlasov 6.
15. Plán kontrolnej činnosti na 1. Polrok 2015 a poveruje p. Annu Chovancovú, hlavnú kontrolórku obce, vykonaním týchto kontrol počtom hlasov 6.
16. Dotáciu OZ KT Nová Bystrica vo výške 220,- € na country zábavu, ktorá sa konala 22. 11. 2014 počtom hlasov 6.


C/ neschvaľuje

1. Žiadosť p. Petra Kubatku a manž. Martiny, bytom Nová Bystrica č. 81 a p. Štefana Šumského a manž. Anny, bytom Nová Bystrica č. 725, o zníženie ceny za m 2 počtom hlasov 5 a 1 sa zdržal hlasovania.


Ing. Jozef Balačin
starosta obce


Overovatelia:
Ľubomír Griga Dušan Šadibol


Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum