Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

28. apríla 2005

A/ berie na vedomie


   1.

      program riadneho zastupiteľstva
   2.

      zapisovateľku p. Chovancovú
   3.

      overovateľov zápisnice: p. Milana Žemela, Vilmu Masnicovú
   4.

      návrhovú komisiu v zložení: Elena Jančulová, Pavol Romaník, Milan Kotvas
   5.

      informáciu ohľadom záchranného systému
   6.

      návrh zmluvy v zmysle par. 269 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka – kooperácia a koordinácia činnosti odpadového hospodárstva
   7.

      žiadosť p. Margity Strapáčovej a p. Miloša Prišča o umiestnenie kontajnera aspoň 20 metrov od rodinných domov
   8.

      žiadosť p. Antona Žibruna o vyčistenie obecného potoka v miestnej časti u Cádrika
   9.

      žiadosť obyvateľov osady Šulavovia a Svitkovia o opravu mosta
  10.

      informáciu starostu obce z kontrolného dňa firmy STRABAG z výstavby cesty Nová Bystrica – Oravská Lesná, problémy ohľadom mosta vo Vychylovke
  11.

      informáciu p. starostu, p. Kotvasa a p. Romaníka z jednania na VÚC ohľadom prípravy územného plánu obce Nová Bystrica s p. Tarčákom


B/ schvaľuje


        1. hospodárenie Ocú Nová Bystrica za I. štvrťrok 2005

        2. úpravu rozpočtu na rok 2005

        3. zrušenie VZN o verejnom poriadku

        4. VZN o verejnom poriadku s počtom hlasov 7

        5. žiadosť Lesov SR, š. p. OZ Čadca so sídlom v Krásne nad Kysucou o odkúpenie pozemku

        6. zníženie poplatku za prenájom kultúrneho domu z Sk 2 000,– na Sk 1 000,–


C/ neschvaľuje

   1.

      žiadosť Komunálnej poisťovne, a. s. o poisťovanie pomníkov na cintoríne
   2.

      žiadosť p. Filipa Lašuta, bytom ul. Jánošovská 8, Vrútky o vytvorenie stálej obrazovo – textovej expozície


D/ doporučuje

   1.

      p. starostovi obce, aby zorganizoval voľbu domovníka v 11 bytovom dome
   2.

      p. starostovi obce, aby prejednal vyčistenie potoka u Cádrika so zainteresovanými stranami
   3.

      p. Masnicovej, aby sa napojila na obecný vodovod

zskmojekysucekysucke muzeum