Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

27. januára 2005

SCHVAĽUJE:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Milan Kotvas, František Podmanický.
2. a) Súhlasí s celoročným hospodárením obce s výhradami:
- čerpať rozpočet len v schválených výškach, presun financií môže by iba po schválení OZ
- schválenie ročnej uzávierky audítorom
- účtovník obce má OZ mesačne informovať o čerpaní rozpočtu
b) Schvaľuje:
- záverečný účet za rok 2004 a výsledok hospodárenia nasledovne:
- príjmy: bežný rozpočet 24 776 tis., plnenie 23961 tis., kapitálový rozpočet 22 tis., plnenie 132 tis., finančné operácie 150 tis., plnenie 0, spolu 24948 tis., plnenie 24 093 tis.
- výdavky: bežný rozpočet 9 314 tis., plnenie 9 339 tis., kapitálový rozpočet 2 623 tis., plnenie 2 446 tis., finančné operácie 306 tis., plnenie 343 tis., spolu 12 243 tis., plnenie 12 128 tis.
- rozdelenie prebytku hospodárenia obce:
10 % prebytku hospodárenia obce z roku 2004, t. j. 1.800,- Sk - prídel rezervného fondu do konca 1. štvrťroka 2005
3. Inventarizáciu majetku v spáve obce Nová Bystrica k 31. 12. 2004.
4. Predložený návrh starostu obce s výstavbou nájomných bytov "2 x bytový dom o 11 b. j., z toho 2 bezbariérové byty" na pozemku . KN 4702/l k. ú. Nová Bystrica a čerpanie úveru zo ŠFRB vo výške 70 % celkových nákladov na výstavbu a 30 % dotáciou z MVRR SR jednohlasne.
5. Výšku jednotlivých splátok a splácanie úveru poskytnutého zo ŠFRB z rozpočtu obce.
6. Zriadenie záložného práva na byty po kolaudácii stavby "2 x bytový dom o 11 b. j., z toho 2 bezbariérové byty" v súlade s výnosom MVRR SR . V - 1/2004.
7. Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vo vlastníctve obce za poskytnutie úveru zo ŠFRB.
8. Prideľovanie bytov stavby "2 x bytový dom o 11 b. j., z toho 2 bezbariérové byty" na pozemku . KN 4702/l v k. ú. Nová Bystrica podľa výnosu MVRR SR . V-1/2004 par. 5.
9. Výstavbu inžinierských sietí k stavbám "2 x bytový dom o 11 b. j. a 9 rodinných domov v časti Nová Bystrica - Škorvaga.
10. Systém financovania výstavby inžinierských sietí k 2 x bytovému domu o 11 b. j. a 9 rodinných domov v časti Nová Bystrica - Škorvaga nasledovne:
30 % spolufinancovanie z vlastných zdrojov - z rozpčotu obce
70 % dotácia z MVRR SR
11. Návrh starostu obce s výstavbou nájomných bytov v 24 b. j. na pozemku . KN 5425 v k. ú. Nová Bystrica a čerpanie úveru zo ŠFRB vo výške 70 % z celkových nákladov na výstavbu a 30 % dotáciou z MVRR SR jednohlasne.
12. Výšku jednotlivých splátok a splácanie úveru poskytnutého zo ŠFRB.
13. Zriadenie záložného práva na byty po kolaudácii stavby "24 b. j. v obci Nová Bystrica v súlade s výnosom MVRR SR . V - 1/2004.
14. Prideľovanie bytov stavby "24 b. j. v obci Nová Bystrica" na pozemku . KN 5425 v k. ú. Nová bystrica podľa výnosu MVRR SR . V - 1/2204 par. 5.
15. Dodatok k zmluvám s firmami, ktoré vyhrajú súťaž na výstavbu obecných nájomných bytov s podmienkou, že firmy preberú bremeno splácania úveru a úrokov v období počas výstavby týchto bytov.
16. Návrh Registra obnovenej evidencie pozemkov pre založenie registra
pre k. ú. Nová Bystrica.
17. Ročný členský poplatok v Obecnej knižnici Nová Bystrica na rok 2005 vo výške 50,- Sk/dospelí a 20,- Sk/deti.
18. Dohodu o doplňovaní knižničného fondu obecnej knižnice v roku 2005 vo výške 3.000,- Sk.
19. Mesačný poplatok pre ŠKD v ZŠ s MŠ Nová Bystrica vo výške 50,- Sk na dieťa.
20. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2005.

zskmojekysucekysucke muzeum