Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
24. apríla 2013

 

Prítomní:

Starosta obce:
Balačin Jozef, Ing.


Členovia OZ:
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Kotvas Milan
Ing. Monika Držiaková - prišla neskôr
PhDr. Monika Halvoníková
Masnica Miroslav
Štefánia Strapáčová

Neprítomný:
Ján Šutiak - ospravedlnený


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Schválenie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kotolne ZŠ s MŠ Nová Bystrica
4. Schválenie projektu s názvom "Informujme sa navzájom - rozvoj informačných systémov v Bystrickej doline a povodí Stonávky
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver

7. Schválenie uznesenia

Predseda návrhovej komisie, Monika Halvoníková, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:


U z n e s e n i e číslo 3/2013
 

A/ berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho obdobia
2. Záznam z následnej finančnej kontroly - stav neuhradených faktúr k 24. 04. 2013
3. Správu z následnej finačnej kontroly splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov - opakovaná kontrola pokladnice za rok 2012 v ZŠ s MŠ Nová Bystrica
4. Záznam z následnej finančnej kontroly čerpania dotácie v OZ Skatepark Nová Bystrica
5. Záznam z následnej finančnej kontroly čerpania dotácie v OZ Klub Turistov Nová Bystrica
6. Záznam z následnej finančnej kontroly čerpania dotácie v ZO SZZ Nová Bystrica
7. Žiadosť p. Daniely Pastvovej, bytom Stará Bystrica 387 o pridelenie jednoizbového bytu.
8. Žiadosť p. Karola Khola, bytom Nová Bystrica 434 o pridelenie jednoizbového bytu.
9. Žiadosť p. Mariána Kováča o odkúpenie parciel č. 10154/2 o výmere 65 m2, č. 10202/2 o výmere 205 m2 a č. 10661/36 o výmere 332 m2 - žiadosť posúdi stavebná komisia
10. Návrh na úpravu rokovacieho poriadku zastupiteľstva v Novej Bystrici.

B/ schvaľuje

1. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Masnica, p. Kotvas, a p. Halvoníková počtom hlasov 7
2. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú počtom hlasov 7
3. Overovateľov: p. Šadibol a p.Strapáčová počtom hlasov 7
4. Nájomné za nebytové priestory MUDr. Korčekovi, MUDr. Tischlerovi, MUDr. Fonšovojza ordinácie vo výške 10,- €/m2/rok počtom hlasov 7 a za čakárne vo výške 6,- €/m2/rok počtom hlasov 6, 1 proti.
5. Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu kotolne vo výške cca 80.000,- € v ZŠ s MŠ Nová Bystrica, kde spolufinancovanie obce predstavuje 6.200,- € počtom hlasov 6, 1 sa zdržal hlasovania.
6. Projekt s názvom "Informujme sa navzájom - rozvoj informačných systémov v Bystrickej doline a povodí Stonávky, celková cena projektu pre Novú Bystricu predstavuje sumu 14.669,- €, spolufinancovanie obce Nová Bystrica je 733,45 € počtom hlasov 7.
7. Rozpočtové opatrenie č. 1 počtom hlasov 7.
8. Žiadosť firmy SYNOT TIP, s. r. o. , Továrenská štvrť 24, 059 51 Poprad-Matejovce o vydanie súhlasu s prevádzkovaním stávkového terminálu na území obce Nová Bystrica v prevádzkach Linkson č. 432 a Hostinec Masnicová č. 417, 023 05 Nová Bystrica
9. Pridelenie jednoizbového bytu v bytovom dome č. 1053 p. Petrovi Šadibolovi počtom hlasov 7.
10. Pridelenie trojizbového bytu v bytovom dome č. 1126 p. Poniščjakovi Michalovi počtom hlasov 7
11. Pridelenie trojizbového bytu v bytovom dome č. 1125 p. Kataríne Urbanovej
12. Popolnice za poplatok 5,- € dostanú iba novostavby. Chatárom budú poskytované plastové vrecia na Obecnom úrade v Novej Bystrici. Zberné miesto pre chatárov je vyčlenené za budovou obecného úradu Nová Bystrica.
13. Súhlas p. Michalovi Kholovi na prevádzkovanie adrenalínovej aktivity počtom hlasov 8.
14. Zámer odpredať pozemky ako prípad hodný osobicného zreteľa č. p. 8933/21 o výmere 55 m2 v podiele 1/2 a pozemok č. 8933/23 o výmere 53 m2 v podiele 1/1 p. Štefanovi Šumskému a manž. Anne počtom hlasov 8
15. Zámer odpredať pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa č. p. 8933/21 o výmere 55 m2 v podiele 1/2 a č. 8933/22 o výmere 53 m2 v podiele 1/1 p. Petrovi Kubatkovi a manž. Martine počtom hlasov 8.
16. Rozmiestnenie plastových vrien a odpad pozdĺž cyklotrasy.
17. Začiatok obecných zastupiteľstiev v Novej Bystrici vždy o 15.00 hod. počtom hlasov 8.
18. Schvaľuje zrušenie nájomnej zmluvy Štefanovi Mazúrovi počtom hlasov 8.


C/ neschvaľuje

1. Žiadosť p. Aurélie Fajčíkovej o napojenie chaty v časti Nová Bystrica - Vychylovka č. 10 na miestnu vodovodnú sieť, nakoľko kapacita vodovodu je nepostačujúca pre ďalšie pripojenie obytných domov.
2. Žiadosť p. Vilmy Mišovičovej o pridelenie popolnice na domový odpad.

8. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.


Ing. Jozef Balačin
starosta obce


Overovatelia:
Dušan Šadibol
Štefánia Strapáčová


Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum