Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
30. januára 2013

 


 

Prítomní:

Starosta obce:
Balačin Jozef, Ing.


Členovia OZ:
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Kotvas Milan - prišiel neskôr
Ing. Monika Držiaková
PhDr. Monika Halvoníková
Masnica Miroslav

Neprítomná: Štefánia Strapáčová


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Schválenie rozpočtového provizória na február 2013
4. Prerokovanie zmlúv o nájme bytových priestorov vo vlastníctve obce
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver


U z n e s e n i e číslo 1/2013

A/ berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho obdobia
2. Záznam z následnej finančnej kontroly - stav neuhradených faktúr k 29. 1. 2013.
3. Správu z následnej finančnej kontroly postupu zadávania podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami v roku 2011
4. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2012
5. Žiadosť p. Zdenka Bačíka, bytom Nová Bystrica 450, o pridelenie stavebného pozemku v lokalite Korčekovia, na výstavbu rodinného domu - zaradený do poradovníka.
6. Odpoveď na upomienku o zaplatenie miestneho poplatku za komunálny odpad pani Márii Jancovej.


B/ schvaľuje

1. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Jančulová, p. Strapáčová, a p. Halvoníková počtom hlasov 8
2. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú počtom hlasov 8
3. Overovateľov: p. Griga a p. Šadibol počtom hlasov 8
4. Rozpočtové provizórium na február 2013 počtom hlasov 8
5. Súhlas s procesom obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie, ktorá bude trvať najviac 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie počtom hlasov 7.
6. Žiadosť p. Jána Borisa, bytom Nová Bystrica 761 o pridelenie 1-izbového bytu v bytovom dome č. 1126, ako prípad hodný osobitného zreteľa počtom hlasov 7.
7. Žiadosť p. Petra Slivku, bytom Nová Bystrica 797 o pridelenie 3-izbového bytu v BD č. 1053 počtom lasov 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa.
8. Predĺženie nájomnej zmluvy v BD č. 1053 p. Božene Adamcovej do 30. 6. 2013 počtom hlasov 7.
9. Zverejnenie bytových neplatičoch nad 3 mesiace a ostatní neplatiči nad 200,- € počtom hlasov 8.
10. Predĺžovanie a uzatváranie nových nájomných zmlúv v bytových domoch na 1 rok počtom hlasov 8.


C/ neschvaľuje

1. Žiadosť p. Pavla Šadibola, bytom Nová Bystrica - Vychylovka 669, o pridelenie 2-izbového bytu počtom hlasov 7.
2. Žiadosť p. Milana Hrčku a p. Margity Hrčkovej o odkúpenie obecného pozemku.


D/ doporučuje

1. Starostovi obce osloviť veterinára ohľadom očkovania psov proti besnote
2. Starostovi obce osloviť SSC ohľadom dopravnej značky označenia obce, nakoľko ju SSC ani po mesiaci neosadila.


Ing. Jozef Balačin
starosta obce

Overovatelia:
Ján Šutiak
Ing. Monika Držiaková

zskmojekysucekysucke muzeum