Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
12. decembra 2012

  

Prítomní:

Starosta obce:
Balačin Jozef, Ing.


Členovia OZ:
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Kotvas Milan
Štefánia Strapáčová
Ing. Monika Držiaková - prišla neskôr
PhDr. Monika Halvoníková
Masnica Miroslav


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
3. VZN o miestnej dani za psa
4. VZN o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
5. VZN o daní z nehnuteľností
6. Poplatky na území obce Nová Bystrica
7. Schválenie rozpočtového provizória na január 2013
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver


U z n e s e n i e číslo 12/2012

A/ berie na vedomie

1. Žiadosť firmy MEDIL o opravu vchodových dverí do ambulancie detského lekára MUDr. Tischlera ako i opravu poškodených okapových zvodov a dlážbu do čakárne.
2. Žiadosť o odpredaj stavebného pozemku p. Vladimíra Masnicu a manž. Evy. Žiadosť je zaradená do evidencie.
3. Záznam z následnej finančnej kontroly - stav neuhradených faktúr k 11. 12. 2012.
4. Správu z následnej finančnej kontroly finančnej hotovosti a pokladničných dokladov za rok 2011 v ZŠ s MŠ Vychylovka.
5. Správu z následnej finančnej kontroly rozpočtového hospodárenia obce k 31. 9. 2012
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013


B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva s doplnením bodov Rôzne a Diskusia počtom hlasov 8
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Jančulová, p. Strapáčová, a p. Halvoníková počtom hlasov 8
3. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú počtom hlasov 8
4. Overovateľov: p. Griga a p. Šadibol počtom hlasov 8
5. VZN obce Nová Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady počtom hlasov 8
6. VZN obce Nová Bystrica o miestnej dani za psa počtom hlasov 8
7. VZN obce Nová Bystrica o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva počtom hlasov 8
8. VZN obce Nová Bystrica o miestnej dani z nehnuteľnosti počtom hlasov 8.
9. Rozpočtové provizórium na január 2013 počtom hlasov 8
10. Odpredaj pozemku Emilovi Fulierovi a manželke Júlii, bytom Nová Bystrica 812,
a/ CKN č. 4702/118 - ttp o výmere 200 m2
b/ CKN č. 4702/119 - ttp o výmere 346 m2
c/ CKN č. 4702/120 - zastavaná plocha o výmere 80 m2,
v zmysle § 9a odst. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov počtom hlasov 9, z 9 z celkového počtu prítomných poslancov, všetkých 9 prítomných poslancov. V cene 7,- €/m2 počtom hlasov 9.
11. Žiadosť Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Čadci o schválenie Projektu zvislého dopravného značenia na ceste II/520 a súvisiacich komunikáciách 1/11 a 1/78 . Celková dĺžka ťahač + náves 12 m počtom hlasov 9.
12. Rozpočtové opatrenie č. 6 počtom hlasov 9
13. Vyzvať občanov u Cádrika, ktorý sa nepripojili na nový obecný vodovod, aby si spravili vodovodné prípojky z dôvodu zastavenia starého ventilu, aby bolo dostatok vody od Podoliny do Kohúta, nakoľko tam nie je iný vodovod v termíne do 30. 4. 2013 počtom hlasov 9.
14. Každý, kto je napojený na nový obecný vodovod musí mať do 30. 6. 2013 vodovodnú šachtu a vodomer. V opačnom prípade bude odstavený od dodávky pitnej vody počtom hlasov 9.
15. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 počtom hlasov 9
16. Poplatky na území obce Nová Bystrica v rovnakej výške ako v roku 2012 počtom hlasov 9.
17. Doplnenie plánu kontrolnej činnosti o kontrolu použitia dotácie na originálne kompetencie v ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Vychylovka.
18. Prijatie úveru na kapitálové výdavky obce cca do 100 tis. euro počtom hlasov 9.
19. Prenájom obecného traktora ZETOR obecnému podniku SPLV za 1,- €/rok počtom hlasov 9.
21. Poplatok za vodu vo výške 20,- € počtom hlasov 7, 1 sa zdržal, 1 proti
22. Darovaciu zmluvu medzi darujúcim Františkom Cádrom, bytom Nová Bystrica č. 824 a obdarovanou Obcou Nová Bystrica, v ktorej predmetom daru je parcela CKN 2631/6 - ostatné plochy o výmere 464 m2 v zmysle zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov počtom hlasov 9.


C/ poveruje

1. Kontrolórku obce, Annu Chovancovú, vykonať kontroly schválené v pláne kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 počtom hlasov 9.
2. Starostu obce a poslanca p. Grigu na prejednanie pripojenia vody p. Baňasovi a p. Kováčovi na vodovod v správe SEVAKu u Bereši.


D/ neschvaľuje

1. Zverejňovanie mien pri hlasovaní počtom hlasov 8, 1 proti


Ing. Jozef Balačin
starosta obce


Overovatelia:
Dušan Šadibol
Ľubomír Griga

zskmojekysucekysucke muzeum