Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
15. novembra 2012

 


 

Prítomní:

Starosta obce:
Balačin Jozef, Ing.


Členovia OZ:
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Kotvas Milan
Štefánia Strapáčová
Ing. Monika Držiaková
PhDr. Monika Halvoníková
Masnica Miroslav


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007 - 2013
4. Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2013 z Environmentálneho fondu
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver


U z n e s e n i e číslo 11/2012

A/ berie na vedomie

1. Kontrola uznesení za predchádzajúce obdobie
2. Predloženie žiadosti o NFP z operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007/2013
3. Záznam z následnej finančnej kontroly - stav neuhradených faktúr k 15. 11. 2012
4. Správu z následnej finančnej kontroly - kontrola finančnej hotovosti a pokladničných dokladov s tým súvisiacich za rok 2011 v ZŠ s MŠ Nová Bystrica
5. Správu z následnej finančnej kontroly hospodárenia v OP SPLV, s. r. o. Nová Bystrica za rok 2011.
6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. Milana Hrčku, bytom Hlubany 127, Podbořany ČR, jedná sa o parcelu : č. 4954/2 o výmere 57 m2, č. 4954/3 o výmere 8 m2 a č. 4922/4 o výmere 6 m2. Žiadosť sa postupuje stavebnej komisii.
7. Žiadosť OZ Skatepark Nová Bystrica o dotáciu 200,- € na dostavanie detského ihriska
8. Riešenie vodovodu od Podoliny do Kohúta - prejednať možnosť ziskania finančných prostriedkov na výstavbu a rekonštrukciu tohto vodovodu.


B/ schvaľuje

1. a/ Predloženie žiadosti o finančný príspevok v rámci výzvy číslo 09/FMP Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 na realizáciu mikroprojektu s názvom "Zvyšovanie informovanosti v obciach Nová Bystrica a Řeka"
b/ Zabezpečenie realizácie predmetného projektu po jeho schválení
c/ Spolufinancovanie mikroprojektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na mikroprojekt, t. j. 1.682,50 €. Schválené počtom hlasov 8
2. Program zastupiteľstva počtom hlasov 8
3. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Jančulová, p. Držiaková, a p. Halvoníková počtom hlasov 8
4. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú počtom hlasov 8
5. Overovateľov: p. Šutiak a p. Masnica počtom hlasov 8
6. a/ Predloženie žiadosti o dotáciu na rok 2013 z Environmentálneho fondu v rámci oblasti ochrana a využívanie vôd
b/ Zabezpečenie realizácie projektu po jeho schválení
c/ Spolufinancovanie vo výške 5% celkových oprávnených nákladov, t. j. 21.359,74 €, schválené počtom hlasov 9.

7. Odpredaj pozemku CKN č. 701 o výmere 207 m2 v k. ú. Nová Bystrica v cene 6,- €/m2, na ktorom stojí stavba č. s. 645 v súlade s § 9a odst. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov počtom hlasov 9 z celkového počtu 9 poslancov, všetkých prítomných poslancov a to nasledovným žiadateľom:
a/ Jozef Boris r. Boris a Anna r. Kadášová, bytom Nová Bystrica č. s. 645 v spoluvlastníckom podiele 61890/262860
b/ Cádrová Elena, bytom Nová Bystrica č. s. 645, v spoluvlastníckom podiele 69540/262860.
c/ Macurová Iveta, bytom Nová Bystrica č. s. 645, v spoluvlastníckom podiele 61890/262860
d/ Gajdičiar Ladislav, r. Gajdičiar a Lilvia Gajdičiarová r. Masnicová, bytom Nová Bystrica č. s. 203, v spoluvlastníckom podiele 69540/262860

8. Zmluvu o budúcej zmluve predmetom, ktorej je odpredaj pozemkov pre p. Kuniaka Jána st. u Holienky počtom hlasov 8, 1 sa zdržal hlasovania /p. Griga/.

C/ ruší

1. Uznesenie č. 3/2012/B/7 počtom hlasov 9.


D/ neschvaľuje

1. Žiadosť Lyžiarskeho klubu Štart Dunajov, Ing. Jaroslav Paluch Dunajov 174, o odkúpenie kolesa hornej stanice lyžiarskeho vleku EPV počtom hlasov 9.


Ing. Jozef Balačin
starosta obce


Overovatelia:
Ján Šutiak
Miroslav Masnica

zskmojekysucekysucke muzeum