Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
18. októbra 2012

 


 

Prítomní:

Starosta obce:
Balačin Jozef, Ing.


Členovia OZ:
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Kotvas Milan
Štefánia Strapáčová
Ing. Monika Držiaková
PhDr. Monika Halvoníková

Neprítomný:
Masnica Miroslav


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Prerokovanie stanoviska obce k zmene stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce"
3. Schválenie uznesenia
4. Záver

U z n e s e n i e číslo 10/2012

B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 8
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Jančulová, p. Griga, a p. Halvoníková počtom hlasov 8
3. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú počtom hlasov 8
4. Overovateľov: p. Šadibola a p. Strapáčovú počtom hlasov 8
5. Obec nová Bystrica súhlasí s navrhovanou zmenou stavby pred dokončením spracovanou v predloženej projektovej dokumentácii ako aj s vydaním stavebného rozhodnutia na zmenu stavby pred dokončením stavby "Zásobovania vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce. Predložená navrhovaná zmena stavby je v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Bystrica o schválení koncesnej zmluvy a realizácii stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", časť "Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", ako aj s územno-plánovacou dokumentáciou obce Nová Bystrica. Obec Nová Bystrica zároveň potvrdzje, že v katastri obce Nová Bystrica je líniová stavba "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce", časť "Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce" navrhovaná pod miestnymi komunikáciami a štátnou cestou na parcelách katastra obce Nová Bystrica s nižšie uvedenými parcelnými číslami podľa priloženého zoznamu počtom hlasov 8.


Ing. Jozef Balačin
starosta obce


Overovatelia:
Dušan Šadibol
Štefánia Strapáčová

zskmojekysucekysucke muzeum