Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
26. septembra 2012

 


 

Prítomní:

Starosta obce:
Balačin Jozef, Ing.


Členovia OZ:
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Kotvas Milan
Štefánia Strapáčová
Masnica Miroslav
Ing. Monika Držiaková
PhDr. Monika Halvoníková


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Schválenie finančných prostriedkov na predfinancovanie časti nákladov stavby "Rekonštrukcie úvraťovej železničky na cyklotrasu"
4. Prerokovanie stanoviska obce k zmene stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce"
5. Predĺženie zmlúv o nájme bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver

8. Schválenie uznesenia


Predseda návrhovej komisie, Monika Halvoníková, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:


U z n e s e n i e číslo 9/2012

A/ berie na vedomie

1. Preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
2. Záznam z následnej finančnej kontroly - juxta poukážok za obdobie od 01. 01. 2012 do 17. 08. 2012
3. Záznam z následnej finančnej kontroly - stav neuhradených faktúr k 25. 9. 2012
4. Prerokovanie stanoviska obce k zmene stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce" - starosta s poslancami pôjdu na obhliadku tlakovej kanalizácie do obce, v ktorej sa tlaková kanalizácia nachádza a zistiť informácie o kladoch a záporoch tohto druhu kanalizácie.
5. Žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia p. Jána Cabadaja s manž. v osade u Pleška
6. Žiadosť p. Ondreja Vakulu o namontovanie verejného osvetlenia v osade u Cádrika.
7. Žiadosť p. Tomáša Piteka s manž. o prenájom časti pozemku CKN č. 5083 v k. ú. Nová Bystrica o rozmeroch 10m2 pri bytovom dome č. 684
8. Žiadosť p. Mariána Škorvagu o odkúpenie časti pozemku č. CKN č. 4702/1
9. Žiadosť p. Pavla Šadibola, bytom Lány 903 Stará Bystrica o odpredaj pozemku pre výstavbu rodinného domu.
10. Žiadosť obyvateľov Nová Bystrica u Rajnohy o umiestnenie lavičky cez rieku na cyklotrasu. Obec odporúča žiadosť postúpiť Povodiu Váhu.
11. Žiadosť p. Vilmy Mihálikovej a obyvateľov u Timka o riešenie problému s budovou škôlky u Timka. Obec: a/ čaká na výzvu z EÚ na možnosť využiť budovu na dom dôchodcov, b/ požiada políciu o pravidelné hliadkovanie v tejto časti obce, c/ sa bude informovať o finančných možnostiach na výstavbu alebo prestavbu tejto budovy.
12. Žiadosť p. veterinárky Zuzany Bobákovej o zváženie príspevku na označenie psov, mačiek a fretiek.
13. Vyčistenie rezervuárov od Podoliny do Kohúta.
14. Cesta smerom na priehradu sa opraví na budúci rok v spolupráci s obcou, spoločenstvami lesov, urbárov a tých, ktorí cestu využívajú.


B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 7
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Jančulová, p. Strapáčová, a p. Halvoníková počtom hlasov 7
3. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú počtom hlasov 7
4. Overovateľov: p. Grigu a p. Masnicu počtom hlasov 7
5. Dodatok k úverovej zmluve č. 150/AUOC/12 zo dňa 15. 06. 2012 - navýšenie úveru o 71.255,70 € počtom hlasov 7.
6. Žiadosť Slovenskej pošty v Novej Bystrici o zachovanie pôvodnej zmluvy o nájme nebytových priestorov v sume 16,60 €/m2/rok počtom hlasov 9
7. Žiadosť p. Boženy Adamcovej o predlženie nájomnej zmluvy do 31. 12. 2012 s tým, že splatí celý dlh do konca roka 2012 počtom hlasov 9.
8. Zámer prenajať voľný obecný nájomný trojizbový byť v bytovom dome č. 1053 v Novej Bystrici počtom hlasov 9.
9. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o zvýšenie počtu detí v MŠ pre školský rok 2012/2013 z počtu 46 na 49 detí. počtom hlasov 9
10. Dodatok č. 4 k VZN č. 3/2008 o zápise na predprimárne a primárne vzdelávanie, o poplatkoch a príspevkoch v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Nová Bystrica počtom hlasov 9. Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ pre ZŠ s MŠ Nová Bystrica vo výške 4,- € na mesiac.
11. Žiadosť obyvateľov obce v časti Vychylovka - Podrycerová na zakúpenie hadice na vodovod prostredníctvom rozpočtu obce do 330,- € počtom hlasov 9.
12. Žiadosť p. Mariána Liščáka o dotáciu na vydanie monografie Deti Kysúc vo výške 1.500,- € počtom hlasov 9.
13. Rozpočtové opatrenie č. 4 počtom hlasov 9.


C/ neschvaľuje

1. Žiadosť o zníženie dane za komunálny odpad obyvateľov obce Nová Bystrica u Janíka
2. Žiadosť p. Jána Pochybu, bytom Horelica č. 410 o odpustne poplatku za komunálne odpady na rok 2012
3. Žiadosť p. Anny Hulákovej o povolenie pripojiť sa na školskú kanalizáciu


D/ nesúhlasí

1. S prejazdom kamiónov cez Novú Bystricu na Oravskú Lesnú.

9. Záver


Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.


Ing. Jozef Balačin
starosta obce


Overovatelia:
Miroslav Masnica
Ľubomír Griga


Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum