Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

11.03.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
25. júla 2012

 


 

Prítomní:

Starosta obce:
Balačin Jozef, Ing.


Členovia OZ:
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Kotvas Milan
Štefánia Strapáčová
Masnica Miroslav
Ing. Monika Držiaková

Neprítomný:
PhDr. Monika Halvoníková


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Organizovanie kultúrnych dní Nová Bystrica
3. Prerokovanie žiadosti TJ Slovan Nová Bystrica o navýšenie rozpočtu
4. Prerokovanie problému čiernej stavby na pozemku p. Hanidžiara
5. Žiadosť rodiny Bernátovej o finančný príspevok
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

6. Schválenie uznesenia


Predseda návrhovej komisie, Monika Halvoníková, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:


U z n e s e n i e číslo 8/2012

A/ berie na vedomie

1. Organizovanie kultúrnych dní v čase 3. - 5. augusta v spolupráci s obcou Řeka
2. Informáciu starostu obce o priebehu všetkých troch dní. Očakáva sa návšteva z družobnej obce Řeka, rezbárov a z Chorvátska.
3. Informáciu p. Tomčalu o celej akcií, postupne sa rozdelili úlohy a zodpovední za jednotlivé časti.
4. Žiadosť o navýšenie rozpočtu TJ Slovan o sumu 4.000,- €
5. Sťažnosť čiernej stavby na pozemku p. Hanidžiara. Jedná sa o cestu, ktorá vedie cez súkromný pozemok.
6. Žiadosť rodiny Bernátovej o finančný príspevok

B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 8
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Jančulová, p. Držiaková, a p. Šutiak počtom hlasov 8
3. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú počtom hlasov 8
4. Overovateľov: p. Grigu a p. Šadibola počtom hlasov 8
5. Doplnenie programu OZ o nasledovné body: 3. Navýšenie rozpočtu TJ Slovan Nová Bystrica, 4. Prerokovanie čiernej stavby na pozemku p. Hanidžiara a 5. Prerokovanie žiadosti rod. Bernátovej o finančný príspevok schválené počtom hlasov 8.
6. Udelenie Ceny starostu obce p. Fedorovi za celoživotný prínos pri rozvoji obce z príležitosti 360. výročia založenia obce
7. Dotáciu TJ Slovan Nová Bystrica vo výške 2.000,- € počtom hlasov 8.
8. Jednorazový finančný príspevok vo výške 1.000,- € rodine Bernátovej počtom hlasov 8.

C/ doporučuje

1. Starostovi obce osloviť p. Kohúta v uvedenej veci a dokladovať postup pri riešení vlastníckeho vzťahu z ich strany. V opačnom prípade obec cestu zbúra /odstráni/ a pozemok dá do pôvodného stavu.

zskmojekysucekysucke muzeum