Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

06.07.2012
Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
27. júna 2012

 


 

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.


Členovia OZ:
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Kotvas Milan
PhDr. Monika Halvoníková
Štefánia Strapáčová


Neprítomní:
Masnica Miroslav
Ing. Monika Držiaková


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Schválenie Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2011
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

6. Schválenie uznesenia

Predseda návrhovej komisie, Monika Halvoníková, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:


U z n e s e n i e číslo 7/2012

A/ berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho obdobia a odporúča starostovi zvolať jednanie so všetkými zainteresovanými subjektami ohľadom cesty od Škorvagy smerom k SEVAKu
2. Návrh Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2011
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nová Bystrica k návrhu Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2011
4. Záznam z následnej finančnej kontroly - stav neuhradených faktúr k 27. 5. 2012
5. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly čerpania dotácie vo výške 1.000,- € za rok 2011
6. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu obce
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
8. Informáciu starostu obce o poslednej výzve na zaplatenie penále zo Sociálnej poisťovne vo výške 1.162,77 €, ktoré sa týkalo MKS - príspevkovej organizácie obce za obdobie 2001-2003
9. Informáciu starostu obce ohľadom návrhu názvu budúceho námestia v Novej Bystrici


B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 7
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Halvoníková, p. Strapáčová, a p. Griga počtom hlasov 7
3. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú počtom hlasov 7
4. Overovateľov: p. Šutiaka a p. Jančulovú počtom hlasov 7
5. Celoročné hospodárenie obce s výhradou počtom hlasov 6. Výhrada: overenie účtovnej závierky auditorom
6. Povinný prídel vo výške 10%, t. j 2.793,- € z prebytku hospodárenia do rezervného fondu počtom hlasov 6.
7. Použitie prebytku hospodárenia vo výške 25.138,-€ na krytie kapitálových výdavkou /neoprávnené výdavky pri revitalizácii sídiel/ prostredníctvom príjmových finančných operácií
8. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012
9. Žiadosť Slovenskej pošty, a. s. pre montáž terminálu spoločnosti TIPOS na počte v Novej Bystrici
10. Návrh Organizácie školy na školský rok 2012/13 v ZŠ s MŠ Vychylovka počtom hlasov 6
11. Návrh Organizácie škola na školský rok 2012/13 v ZŠ s MŠ Nová Bystrica, kde budú dva prvé ročníky počtom hlasov 6.
12. Žiadosť p. Vilmy Mihálikovej a spoluobčanov časti Timkovia o riešenie problému s budovou škôlky v časti u Timka - presúva sa do budúceho zasadania obecného zastupiteľstva
13. Nového predsedu kultúrno - školskej komisie p. Elenu Jančulovú počtom hlasov 6


C/ ruší
1. uznesenie č. 5/2012 zo dňa 30. 5. 2012 počtom hlasov 6.


D/ poveruje

1. Hlavnú kontrolórku obce, Annu Chovancovú, vykonať kontroly schválené v Pláne kontrolnej činnosti na 2. polrok 2012 počtom hlasov 6.

zskmojekysucekysucke muzeum