Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
30. maja 2012

 

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Masnica Miroslav
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Kotvas Milan
PhDr. Monika Halvoníková
Ing. Monika Držiaková
Štefánia Strapáčová


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. VZN o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
4. VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nová Bystrica
5. Schválenie ručenia za pôžičku /financovanie projektu "Rekonštrukcie úvraťovej železničky na cyklotrasu"/
6. Nájom nebytového priestoru v Dome služieb
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Schválenie uznesenia
10. Záver


9. Schválenie uznesenia

Predseda návrhovej komisie, Monika Halvoníková, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

 

U z n e s e n i e číslo 5/2012

 


Obecné zastupiteľstvo obce Nová Bystrica v súlade s článkom 9 odst. 8 písm.d/ platných a účinných Zásad hospodárenia s majetkom Obce Nová Bystrica schválených dňa 9. 12. 2010 a v súlade so Zmluvou o pôžičke reg. číslo:.......................... uzavretou dňa ....................... medzi Miroregiónom Bystrická dolina, so sídlom: 023 04 Stará Bystrica 537, IČO: 37 905 805 dlžníkom a spoločnosťou Doprastav, a. s., so sídlom Drieňova 27, 826 56 Bratislava, IČO: 31 333 320 ako veriteľom /ďalej len "Zmluva o pôžičke"/, ktorá bola uzvaretá za účelom realizácie projektu "Rekonštrukcia úvraťovej železničky na cyklotrasu" schválenom na základe žiadosti a Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku, konajúce v mene Obce Nová Bystrica ako jedného z členov Mikroregiónu Bystrická dolina zaviazaného podľa Zmluvy o pôžičke
schvaľuje

1. Obec Nová Bystrica vo výške 220.000,- € /slovom: dvestodvadsať tisíc eur/, ktorá predstavuje pôžičku podľa Zmluvy o pôžičke, ručí majetkom vo výške pomernej časti stavebných prác za spoločný záväzok Mikroregiónu Bystrická dolina ako dlžníka - ďalej len "zabezpečený záväzok".
2. Na účely usporiadania vzájomných práv členov Mikroregiónu Bystrická dolina zo zabezpečeného záväzku, avšak bez dopadu na oprávnenie veriteľa Doprastav, a. s. požadovať splatenie celého zabezpečeného záväzku, v súlade s ..............................................................
zo dňa ........................................ ručí za zabezpečený záväzok v rozsahu uvedenom v bode 3 tohto uznesenia.
3. Obec Nová Bystrica ručí za zabezpečený záväzok v rozsahu 220.000,- € /slovom: dvestodvadsať tisíc eur/, čo predstavuje pomernú časť nákladov na stavebné práce, ktoré budú vykonané v katastri obce Nová Bystrica v súlade so Zmluvou o dielo uzavretou dňa 10. 08. 2011 medzi Mikroregiónom Bystrická dolina ako objednávateľom a Združením "Doprastav - SOAR" ako zhotoviteľom diela "Rekonštrukcia úvraťovej železničky na cyklotrasu" a na ktoré bola pôžička v zmysle Zmluvy o pôžičke poskytnutá.

 

U z n e s e n i e č. 6/2012

 

A/ berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho obdobia.
2. Žiadosť p. Ladislava Kolenu, bytom Nová Bystrica 919, o zriadenie verejného osvetlenia
3. Žiadosť p. Jána Romaníka, bytom Nová Bystrica 1044, o finančný príspevok na úpravu pozemku - postupuje sa Lesom SR.
4. Riešenie problému ohľadom pozemku p. Hanidžiara prostredníctvom stavebnej komisie. Stanovisko stavebná komisia predloží do budúceho zastupiteľstva
5. Záznam z následnej finančnej kontroly - stav neuhradených faktúr k 28. 5. 2012
6. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly rozpočtového hospodárenia k 31. 3. 2012
7. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly čerpania dotácie vo výške 3.000,- € v TJ Slovan Nová Bystrica
8. Záznam z následnej finančnej kontroly čerpania dotácie vo výške 100,- € v ZO SZV Stará Bystrica
9. Preverenie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
10. Návrh p. Ľubomíra Grigu o rekonštrukciu chodníka od Linksona po Dom služieb.


B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 7
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Halvoníková, p. Držiaková a p. Jančulová počtom hlasov 9
3. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú
4. Overovateľov: p. Grigu a p. Strapáčovú
5. VZN obce Nová Bystrica o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nová Bystrica počtom hlasov 9.
6. VZN obce Nová Bystrica o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie počtom hlasov 9.
7. Opravu čističky v bytovom dome u Korčeka s fondu opráv počtom hlasov 9
8. Nájom nebytového priestoru v Dome služieb na žiadosť p. Sobodovej pre firmu
O´PUS SK s. r. o. ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ: obsadí sa nevyužitá miestnosť a poskytne sa možnosť sprostredkovať ľuďom prácu počtom hlasov 9.
9. Finančný príspevok na rekonštrukciu vodovodu v osade Grigovia vo výške 260,- € na zakúpenie potrubia prostredníctvom rozpočtu obce počtom hlasov 9
10. Rozpočtové opatrenie č. 2 podľa predloženého návrhu počtom hlasov 9
11. S platnosťou od 1. 7. 2012 zastavenie dopúšťania vody zo SEVAKu do starého vodovodu počtom hlasov 8, 1 sa zdržal


C/ doporučuje

1. starostovi obce osloviť Lesy SR, SEVAK a Spoločenstvá lesov ohľadom opravy miestnej komunikácie - žiadosť p. Silvii Jonekovej.


Ing. Jozef Balačin
starosta obce

Overovatelia:
Ľubomír Griga Štefánia Strapáčová

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum