Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
25. apríla 2012

 


 

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.
 

Členovia OZ:
Masnica Miroslav
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Kotvas Milan
PhDr. Monika Halvoníková
Ing. Monika Držiaková
Štefánia Strapáčová


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho obdobia
3. Informatívna správa o čerpaní finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov
4. Zmluva o nájme bytu v bytovom dome č. 1126
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver

Rokovanie:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisia

Zasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Jozef Balačin, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov. Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jána Šutiaka a p. Miroslava Masnicu. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Strapáčová, p. Halvoníková a p. Griga. Návrh bol schválený počtom hlasov 9.


7. Schválenie uznesenia

Predseda návrhovej komisie, Monika Halvoníková, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

 

U z n e s e n i e číslo 4/2012
 

 

A/ berie na vedomie

1. Kontrolu uznesení z predchádzajúceho obdobia. Bytovky u Korčeka - SEVAK nesúhlasí, aby mal každý byt namontovaný vodomer z dôvodu zlých skúseností.
2. Informatívnu správu o čerpaní finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov
3. Žiadosť p. Michala Riečičiara s manž. a p. Ladislava Plazáka s manž. o dobudovanie miestnej komunikácie k ich rodinným domom.
4. Žiadosť o vybudovanie pevného mostu do osady Svitkovia a Baníkov zárubok
5. Prerokovanie opravy čističky pri BD č. 1125 a č. 1126 v Novej Bystrici u Korčeka
6. Informáciu firmy MARKANET s. r. o. o ponuke internetu pre obyvateľov obce


B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 7
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Halvoníková, p. Griga , p. Strapáčová počtom hlasov 9
3. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú
4. Overovateľov: p. Šutiaka a p. Masnicu
5. Žiadosť p. Martina Nováka, bytom Lutiše 276, 013 01 Belá pri Varíne o prenájom trojizbového bytu v BD č. 1026 Nová Bystrica ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ: podpora mladej rodiny počtom hlasov 8 v cene............
6. Žiadosť Romana Micháleka, bytom Chorvátsky Grob, Šurska 48 o odpredaj pozemku CKN č. 4702/109 o výmere 129 m2 v cene 7,-€/m2 v zmysle § 9a odst. 8 písm.b/ zákona o majetku obce počtom hlasov 9 a ruší uznesenie č. 8/2010/B/12 zo dňa 11. 11. 2010 počtom hlasov 9.


C/ neschvaľuje

1. Žiadosť p. Jany Detkovej o odpustenie nedoplatku za odvoz odpadu v sume 161,18 € nakoľko úľava na miestnom poplatku nie je schválená v nariadení obce
2. Žiadosť p. Ľubomíra Kuniaka o prípojku na vodovod - je vo vlastníctve SEVAKu.


D/ doporučuje

1. Starostovi obce vypracovať rozpočet na výstavbu mostu do Svitka a zistiť právne možnosti na realizáciu výstavby mosta.

I
ng. Jozef Balačin
starosta obce

Overovatelia:
Ján Šutiak Miroslav Masnica

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum