Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
30. marca 2012

 


 

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ: Masnica Miroslav
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Kotvas Milan
PhDr. Monika Halvoníková

Neprítomní: Ing. Monika Držiaková
Štefánia Strapáčová


Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Predaj a nájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Schválenie uznesenia
6. Záver

5. Schválenie uznesenia

Predseda návrhovej komisie, Monika Halvoníková, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:


U z n e s e n i e číslo 3/2012

A/ berie na vedomie

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nová Bystrica k prijatiu úveru na predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ.
2. Záznam z následnej finančnej kontroly – stav neuhradených faktúr k 26. 3. 2012
3. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou – kontrola účtu 211 – pokladnica za rok 2011 a s tým súvisiacich dokladov a kontrola juxta potvrdeniek.
4. Žiadosť o opravu obecného rozhlasu vo viacerých miestach vo Veľkom Potoku a v celej obci.
5. Vyriešenie problému platby za vodu SEVAKu v bytovkách u Korčeka – starosta podá stanovisko do budúceho zasadania.

B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 7
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Halvoníková, p. Griga , p. Kotvas počtom hlasov 7
3. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú
4. Overovateľov: p. Šadibola a p. Jančulová
5. Žiadosť p. Melišíkovej o prenájom nebytových priestorov v „Dome služieb" za účelom prevádzkovania kaderníctva ako prípad hodný osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ: Miestnosť je dlhodobo nevyužívaná a obci sa zvýši príjmová časť rozpočtu z nájomného počtom hlasov 7. Nájomné vo výške 20,-/m2/rok počtom hlasov 7.
6. Odpredaj elektrotechnického zariadenia NB – VNP, TR, TS 114/ts/n.bystrica - kuracia farma z dôvodu hodného osobitného zreteľa v cene 13.254,- €. Osobitný zreteľ: kupujúci vybuduje elektrické prípojky k rodinným domom u Luciaka počtom hlasov 7.
7. Odpredaj pozemku CKN č. 701 o výmere 207 m2 v k. ú. Nová Bystrica v cene 6,- €/m2 Spoločenstvu vlastníkov bytov č. s. 645 vo Vychylovke v súlade s § 9a odst. 8 písm.b/ zákona o majetku obcí počtom hlasov 7.
8. Úver vo výške 154.565,- € pre Mikroregión Bystrickej doliny na predfinancovanie cyklotrasy.
9. Komisiu v zložení: p. Starosta Ing. Balačin, p. Šutiak, p. Kotvas, p. Griga, p. Prednosta Mgr. Šimášek na riešenie problému s vodou do 15. 5. 2012 počtom hlasov 7


6. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Ing. Jozef Balačin
starosta obce


Overovatelia:
Dušan Šadibol Mgr. Elena Jančulová


Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum