Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
29. februára 2012

 


 

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Masnica Miroslav
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Strapáčová Štefánia
Kotvas Milan
PhDr. Monika Halvoníková

Neprítomný: Ing. Monika Držiaková

Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Právna analýza zmluvy o dielo s obchodnou spoločnosťou AUREX, spol. r.r.o.
3. Prerokovanie koncesnej zmluvy stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce"
4. Schválenie rozpočtu obce na rok 2012 a viacročného rozpočtu na roky 2012 - 2014
5. VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver

8. Schválenie uznesenia

Predseda návrhovej komisie, Monika Halvoníková, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:


U z n e s e n i e číslo 2/2012
 

A/ berie na vedomie

1. Právnu analýzu zmluvy o dielo s obchodnou spoločnosťou AUREX, spol. s. r. o. p. Stehurom
2. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2011
3. Žiadosť o pridelenie stavebného pozemku p. Petrovi Slivkovi
4. Otvorený list od p. Badáča
5. Žiadosť o informáciu ohľadom prevádzkovania vleku
6. Informaciu občanov u Korčeka ohľadom platenia vody SEVAKu. Obyvatelia, ktorí bývajú v rodinných domov platia SEVAKu na základe zmlúv so SEVAKom, nakoľko je to majetok vodárenskej spoločnosti. 0byvatelia bytových domov platia podľa platného VZN o poplatkoch na území obce
7. Žiadosť p. Kotvasa o správu hospodárenia obce za jeho volebné obdobie v prítomnosti p. kontrolórky, p. ekonómky a starostu
8. Navrh na zrušenie nájomnej zmluvy s p. Duchovičom

B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 8
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Halvoníková, p. Jančulová , p. Šadibol počtom hlasov 8
3. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú
4. Overovateľov: p. Griga a p. Strapáčová
5. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine č. k. 2002/2 zo dňa 17. 5. 2002 vydanej Okresným úradom v Čadci počtom hlasov 8
6. Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine č. k. 2002/13 zo dňa 11. 6. 2002 vydanej Okresným úradom v Čadci počtom hlasov 8
7. Zámer previesť elektrotechnické zariadenie NB – VNP, TR, TS, 114/ts/n.bystrica – kur. farma z dôvodu hodného osobitného zreteľa počtom hlasov 8.
8. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území Obce nová Bystrica – dodatok č. 3 počtom hlasov 8
9. Dotáciu pre ZŠ s MŠ Nová Bystrica na originálne kompetencie vo výške 140.000,- € počtom hlasov 7, 1 sa zdržal hlasovania
10. Dotáciu pre ZŠ s MŠ Vychylovka na originálne kompetencie vo výške 80.000,- € počtom hlasov 7, 1 sa zdržal hlasovania
11. Rozpočet obce Nová Bystrica na rok 2012 a viacročný rozpočet na roky 2012 – 2014 počtom hlasov 8
12. Programový rozpočet obce na rok 2012 a na roky 2012 – 2014 počtom hlasov 8
13. VZN o poskytnutí dotácie právnickým a fyzickým osobám na území obce počtom hlasov 8
14. Koncesnú zmluvu stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce" počtom hlasov 7, 1 proti
15. Zmenu zriaďovacej listiny obecného hasičského zboru v Novej Bystrici a Vychylovke
16. Jednodňový nájom za súpravu, t. j. 1 stôl a 2 lavice, vo výške 2,- € pre obyvateľov obce počtom hlasov 8
17. Neprebrať cestu od Škorvagov do Jančulov do vlastníctva obce od SSC Žilina
18. Uzatvorenie zmluvy o nájme na časť pozemku na parcele CKN 4663/2- zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 v k. ú. Nová Bystrica, vedené na LV č. 937, časť pozemku na parcele CKN 4954 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2 v k. ú. Nová Bystrica, vedené na LV č. 937, časť pozemku na parcele CKN 4957 –ostatné plochy o výmere 8 m2 v k. ú. Nová Bystrica, vedené na LV č. 937 medzi obcou Nová Bystrica a Mikroregiónom Bystrická dolina v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že v rámci projektu „Informujem sa navzájom – rozvoj informačných systémov v Bystrickej doline a v povodí Stonavky", o ktorý sa Mikroregión Bystrická dolina uchádza v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o NFP s kódom OPERCR/2011/03 v Operačnom programe cezhraničná spolupráca Slovenská republika – Česká republika je potrebné, v súlade s metodickým pokynom č. 1 k Príručke pre žiadateľa 3.0 v prípade drobných stavebných úprav, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektov pi slovenských parteroch, preukázať práva k pozemkom v zmysle § 139 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Doba prenájmu bude v čase od 06.03.2012 do 06.03.2032. Cena nájmu je schválená uznesením OZ Nová Bystrica na 0,10 €/m2

C/ neschvaľuje
1. Finančný príspevok Zväzu chovateľov koní bystrickej doliny Nová Bystrica, nakoľko je rozpočet uzatvorený, ale pomoc bude realizovaná prostredníctvom pracovnej sily.

9. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.


Ing. Jozef Balačin
starosta obce


Overovatelia:
Ľubomír Griga Štefánia Strapáčová


Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum