Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
25. januára 2012

 


 

Prítomní:

Starosta obce: Balačin Jozef, Ing.


Členovia OZ:
Masnica Miroslav
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Mgr. Jančulová Elena
Griga Ľubomír
Strapáčová Štefánia
Kotvas Milan
PhDr. Monika Halvoníková
Ing. Monika Držiaková


Program:

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
Prerokovanie stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce"
Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2012
Schválenie rozpočtového provizória na február 2012
Rôzne
Diskusia
Schválenie uznesenia
Záver

U z n e s e n i e číslo 1/2012


A/ berie na vedomie

Záznam z následnej finančnej kontroly – stav neuhradených faktúr k 31. 12. 2011
Správu z následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku a záväzkov Obce Nová Bystrica k 31. 12. 2010
Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Nová Bystrica k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2012 – 2014 a k návrhu rozpočtu na rok 2012
Žiadosť Zväzu záhradkárov a drobnochovateľov Nová Bystrica o dotáciu z rozpočtu obce
Informáciu p. Pijaka o stavbe „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu stredné Kysuce"
Informáciu p. Lukáša Pastvu o projekte na detské ihrisko a asfaltáciu
Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2012
Žiadosť o odpredaj pozemku p. Vilme Romaníkovej č. CKN 6455 v k. ú. Nová Bystrica – postupuje sa stavebnej komisií
Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o ochranu majetku školy – exteriéru
Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o vyriešenie dopravnej situácie v priestoroch ZŠ s MŠ z príčin dovozu detí vlastnými rodičmi, ktorí parkujú v areáli školy a môžu spôsobiť nehodu. Situácia sa bude riešiť dopravnou značkou a prostredníctvom internetu a obecného hlásnika
Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o riešenie havarijnej situácie na elektroinštalácii v novej školskej budove – osloví sa elektrikár


B/ schvaľuje

Program zastupiteľstva počtom hlasov 9
Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Halvoníková, p. Šadibol , p. Masnica počtom hlasov 9
Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú
Overovateľov: p. Šutiak a p. Jančulová
Dotáciu záhradkárom a drobnochovateľom vo výške 300,- €
Dotáciu TJ Slovan Nová Bystrica vo výške 4.000,- €
Dotáciu OZ – Klubu turistov Nová Bystrica vo výške 200,- €
Dotáciu SZ včelárov vo výške 100,- €
Dotáciu OZ Skatepark Nová Bystrica vo výške 500,- €
Vstup Obce Nová Bystrica do Oblastnej organizácie cestovného ruchu a finančný príspevok podmieňujúci členstvo v združení vo výške 1,- € na obyvateľa
Zámer prenajať časť pozemku na parcele CKN 4663/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 8 m2 v k. ú. Nová Bystrica, vedené na LV č. 937, časť pozemku na parcele CKN 4954 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2 v k. ú. Nová Bystrica, vedené na LV č. 937, časť pozemlu na parcele CKN 4957 – ostatné lochy o výmere 8 m2 v k. ú. Nová Bystrica, vedené na LV č. 937 medzi obcou Nová Bystrica a Mikroregiónom Bystrická dolina v zmysle § 9a ods. 9 písm. C/ zákona č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa.

C/ neschvaľuje

Žiadosť Lesov SR, š. p. Odštepný závod Čadca o nezvyšovanie dane z nehnuteľností


D/ doporučuje

1. Starostovi obce vysvetliť obyvateľom rodinných domov v osade u Korčeka systém platby za vodu zo SEVAKu


10. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.


Ing. Jozef Balačin
starosta obce


Overovatelia:
Ján Šutiak Mgr. Elena Jančulová


Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum