Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

5. október 2011

 


Prítomní:

Starosta obce:
Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Masnica Miroslav

Šutiak Ján.

Šadibol Dušan

Mgr. Jančulová Elena

Griga Ľubomír

Strapáčová Štefánia

Kotvas Milan

PhDr. Monika Halvoníková

Ing. Monika Držiaková


Program:

Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisieVZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňouSchválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová BystricaPredloženie žiadosti o NFP z Operačného programu cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013Predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Životné prostredieŽiadosť SC ŽSK o vyradenie dvoch úsekov cesty z cestnej správy SC ŽSK a ich preradenie do správy obce Nová BystricaRôzneDiskusiaSchválenie uzneseniaZáver

Rokovanie:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisia

Zasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Jozef Balačin, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov. Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ľubomíra Grigu a p. Štefániu Strapáčovú. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Šadibol, p. Halvoníková a p. Držiaková. Návrh bol schválený počtom hlasov 9.

2. VZN o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.

Starosta obce predložil OZ návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Nová Bystrica o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou. Návrh nariadenia bol vyvesený dňa 7. 9. 2011 na úradnej tabuli obce. Návrh nariadenie v zákonnej lehote nebol pripomienkovaný. OZ po prerokovaní nariadenie schválilo počtom hlasov 9.

3. Schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Bystrica

Starosta obce predložil OZ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Bystrica. OZ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Bystrica schválila počtom hlasov 9.

4. Predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007 – 2013

Starosta obce predniesol návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007 – 2013 s názvom Tradičné remesla v podnikaní. Projekt by prebiehal v spolupráci s obcou Řeka. Hlavné aktivity v rámci projektu obce Nová Bystrica by boli nasledovné v prípade schválenia:

- rekonštrukcia sály kultúrneho domu

- prenosné stánky

- ozvučenie pre autdoorové akcie pri spoločenských akciách

- informačné banky pre podporu projektu

- koordinácia projektu

Celková cena projektu cca 160.000,- €. OZ schválilo predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu cezhraničná spolupráca SR – ČR 2007-2013 počtom hlasov 9 a zároveň schválilo 5 % spoluúčasť obce na celkových oprávnených výdavkov.

5. Predloženie žiadosti o NFP z Operačného programu Životné prostredie

Starosta obce predniesol návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie na realizáciu projektu „Riešenie odpadového hospodárstva v obce Nová Bystrica". OZ po prerokovaní predložený návrh schválilo počtom hlasov 9 a zároveň a 5% spoluúčasť na financovaní projektu z celkových oprávnených výdavkov cca 60.000,- €.

6. Žiadosť SC ŽSK o vyradenie dvoch úsekov cesty z cestnej správy SC ŽSK a ich preradenie do správy obce Nová Bystrica

Starosta obce predniesol OZ žiadosť SC ŽSK o vyradenie dvoch úsekov cesty z cestnej správy SC ŽSK a ich preradenie do správy obce Nová Bystrica. OZ žiadosť po prerokovaní neschválilo počtom hlasov 9.

7. Rôzne

Riaditeľ ZŠ s MŠ informoval OZ o znížení jeho osobného ohodnotenia a príplatku za riadenie starostom obce. OZ informáciu zobralo na vedomie.

Starosta obce predložil OZ žiadosť obyvateľov Novej Bystrice – Vychylovky – časť Podrycerová o posilnenie elektrickej energie. OZ žiadosť zobralo na vedomie a odstúpilo žiadosť na SSE Žilina.

Starosta obce predložil OZ žiadosť Martina Chmurčiaka, bytom Vychylovka 330 o príspevok na zakúpenie dreva. OZ žiadosť počtom hlasov 9 neschválilo.

Starosta obce predložil OZ žiadosť Albína Petreka, bytom Nová Bystrica 57 o umiestnenie verejného osvetlenia. OZ žiadosť zobralo na vedomie.

Starosta obce predložil OZ žiadosť obyvateľov osady Sobolovia o zavedenie vodovodu do ich osady. OZ žiadosť zobralo na vedomie.

Starosta obce predložil OZ žiadosť osád Sobolovia, Klanicovia, Rajnohovia, Romaníkovia, Klanicovia o zriadenie autobusovej zastávky u Rajnohy. OZ žiadosť zobralo na vedomie.

Starosta obce predložil OZ žiadosť Albína Brisudu, bytom Nová Bystrica 507, o opravu vstupnej brány, ktorá bola poškodená na jeseň 2010 pri výkope vodovodného potrubia. OZ žiadosť zobrala na vedomie a bola postúpená na posúdenie stavebnej komisií.

Starosta obce predložil OZ žiadosť Albína Brisudu, bytom Nová Bystrica 507, o jednorazový príspevok na elektrickú energiu. OZ žiadosť neschválilo.

Starosta obce predložil OZ žiadosť Rudolfa Chovanca, bytom Nová Bystrica 864, o odkúpenie obecného pozemku s parcelným číslom 5455/3 o rozlohe 7 m2. OZ po prerokovaní žiadostí schválilo prenájom pozemku CKN 5455/3 Rudolfovi Chovancovi o výmere 7 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa počtom hlasov 9 z 9 prítomných poslancov v cene 10,- €/na rok.

Starosta obce predložil OZ žiadosť Štefánie Kubjatkovej, bytom Nová Bystrica 793, o odpredaj pozemku CKN 4888 v k. ú. Nová Bystrica. OZ žiadosť zobralo na vedomie.

Starosta obce predložil OZ žiadosť Stanislava Halvoníka, bytom Nová Bystrica 1151, o odkúpenie časti ornej pôdy z parcely č. 4702/1. OZ žiadosť zobralo na vedomie.

Starosta obce predložil OZ žiadosť Kamila Brisudu, bytom Nová Bystrica 497, o odpredaj pozemku CKN 5425/1. OZ žiadosť neschválilo počtom hlasov 9.

P. Kotval predložil OZ žiadosť o prenájom miestnosti v dome služieb pre Pozemkové spoločenstvo Harvelka. Keďže v dome služieb dlhodobo nie sú obsadené niektoré miestnosti, OZ schválilo prenájom miestnosti v dome služieb ako prípad hodný osobitného zreteľa počtom hlasov 9 z 9 prítomných poslancov v cene 20,- €/m2/rok.

Starosta obce predložil OZ žiadosť záchrannej služby o výmenu okien v objekte im prenajatom. OZ schválilo výmenu okien.

P. Halvoníková predložila OZ žiadosť o schválenie finančného príspevku vo výške 175,- € za účelom výstavy ovocia a zeleniny, ktorá sa uskutočnila 2. 10. 2011. OZ schválilo finančný príspevok vo výške 175,- € prostredníctvom rozpočtu obce.

Starosta obce predložil OZ návrh na zhotovenie kanalizačnej prípojky pre obecný úrad v Novej Bystrici, nakoľko teraz prebieha revitalizácia verejného priestranstva pri obecnom úrade a aby sa v budúcnosti urobené práce nemuseli znehodnocovať. OZ schválilo zhotovenie kanalizačnej prípojky počtom hlasov 9.

Kontrolórka obce predložila OZ Záznam z následnej finančnej kontroly – stav neuhradených faktúr k 30. 8. 2011. OZ záznam zobralo na vedomie.

Kontrolórka obce predložila OZ Záznam z následnej finančnej kontroly - stav neuhradených faktúr k 4. 10. 2011. OZ záznam zobralo na vedomie.

Kontrolórka obce predložila OZ Správu z následnej finančnej kontroly – kontrola –Štúdia komplexného rozvoja cestovného ruchu. OZ správu zobralo na vedomie.

Kontrolórka obce predložila OZ Správu z následnej finančnej kontroly – kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. OZ správu zobralo na vedomie.

Kontrolórka obce predložila OZ Správu z následnej finančnej kontroly – kontrola hospodárenia Obce Nová Bystrica za 2. polrok 2010 – vlastné príjmy a výdavky bežného účtu. OZ správu zobralo na vedomie.

8. Diskusia

P. Kuniak – pri dome služieb je nahnutý elektrický stĺp. Starosta – uvedené je už nahlásené elektrárňam.

P. Jančulová – bolo schválené odvodnenie na školskom dvore. Starosta – myslí sa na to.

- vyčistiť jarky pri osade u Cádrika

- oprava cesty do Mrvy

P. Masnica – cestu do Závodzky je potrebné spevniť, nakoľko je podmytá potokom, ktorý tadiaľ preteká.

P. Držiaková – informovala OZ, že prestal premávať Tomitur. Starosta – obci to oznámili, spoje boli zrušené v dôsledku straty.

P. Kuniak – nie sú čistené priekopy v obci zo strany správy ciest

- malá informovanosť ohľadom ROEP-u.

9. Schválenie uznesení

Predseda návrhovej komisie, Monika Halvoníková, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:


U z n e s e n i e číslo 8/2011

A/ berie na vedomie

1. Program dnešného zastupiteľstva

2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú

3. Overovateľov zápisnice: p. Griga a p. Strapáčová

4. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu: p. Halvoníková , p. Šadibol a p. Jančulová

5. Záznam z následnej finančnej kontroly – stav neuhradených faktúr k 30. 8. 2011

6. Záznam z následnej finančnej kontroly – stav neuhradených faktúr k 4. 10. 2011

7. Správu z následnej finančnej kontroly – kontrola – Štúdia komplexného rozvoja cestovného ruchu

8. Správu z následnej finančnej kontroly – kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

9. Správa z následnej finančnej kontroly - kontrola hospodárenia Obce Nová Bystrica za 2. polrok 2010 – vlastné príjmy a výdavky bežného účtu

10. Žiadosť o posilnenie elektrickej energie občanov z Podrycerovej – postupuje sa na SSE

11. Žiadosť o zavedenie vody v osade u Sobola z dôvodu jej nedostatku

12. Žiadosť obyvateľov osád Sobolovia, Hančinovia, Rajnohovia, Romaníkovia, Klanicovia o zriadenie autobusovej čakárne u Rajnohy.

13. Žiadosť Albína Petreka o umiestnenie verejného osvetlenia na pozemku parc. č. 9389 a 9390/1

14. Žiadosť Albína Brisudu o opravu vstupnej brány – postupuje sa stavebnej komisií.

15. Žiadosť Štefánie Kubjatkovej o odpredaj časti pozemku CKN 4888.

16. Žiadosť Stanislava Halvoníka o odkúpenie časti ornej pôdy z CKN 4702/1


B/ schvaľuje

Program zastupiteľstva počtom hlasov 9Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Halvoníková, p. Šadibol , p. Držiaková počtom hlasov 9Zapisovateľku: p. Annu ChovancovúOverovateľov: p. Grigu a p. StrapáčovúVZN Obce Nová Bystrica č. 4/2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou počtom hlasov 9.Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Nová Bystrica počtom hlasov 9. a / Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 na realizáciu projektu s názvom „Tradičné remesla v podnikaní"

b/ Zabezpečenie realizácie predmetného projektu po jeho schválení,

c/ spolufinancovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov.

a/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie na realizáciu projektu „Riešenie odpadového hospodárstva v obci Nová Bystrica"

b/ Spolufinancovanie projektu vo výške 5% celkových oprávnených výdavkov

Prenájom pozemku CKN 5455/3 Rudolfovi Chovancovi o výmere 7 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa počtom hlasov 9 z 9 prítomných poslancov v cene 10,-€/na rokŽiadosť Pozemkového spoločenstva súkromných lesov Harvelka o prenájom miestnosti v dome služieb ako prípad hodný osobitného zreteľa počtom hlasov 9 z 9 prítomných poslancov v cene 20,- €/m2/rok.Žiadosť záchrannej služby o výmenu okienŽiadosť sociálno-zdravotnej komisie o finančný príspevok 175,- € za účelom výstavy ovocia a zeleniny, ktorá sa uskutočnila 2. 10. 2011 Zhotovenie kanalizačnej prípojky pre obecný úrad v Novej Bystrici.


C/ neschvaľuje

1. Žiadosť SC ŹSK o vyradenie dvoch úsekov ciest z cestnej správy SC ŽSK a ich preradenie do správy obce Nová Bystrica počtom hlasov 9.

2. Žiadosť o príspevok na zakúpenie dreva pre Martina Chmurčiaka

3. Žiadosť Albína Brisudu o jednorazový príspevok na elektrinu

4. Žiadosť Kamila Brisudu o odpredaj pozemku CKN 5425/1

10. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

I
ng. Jozef Balačin

starosta obce


Overovatelia:

Štefánia Strapáčová
 Ľubomír Griga


Zapisovateľ:

Anna Chovancová

 

zskmojekysucekysucke muzeum