Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa


 

1. júna 2011

Prítomní:
Starosta obce:
Balačin Jozef, Ing.

Členovia OZ:
Masnica Miroslav
Šutiak Ján.
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Griga Ľubomír
Halvoníková Monika, PhDr.
Strapáčová Štefánia
Držiaková Monika, Ing.

Neprítomný:
Kotvas Milan

Program:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Schválenie záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2010
3. VZN o čistote obce a verejnom poriadku
4. VZN o miestnych daniach – dodatok č. 1
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver

Rokovanie:
1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisia

Zasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Jozef Balačin,  starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov. P. Milan Kotvas sa ospravedlnil
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce.
Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jána Šutiaka a  p. Moniku Halvoníkovú.
Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Masnica, p. Griga a p. Držiaková.
Návrh bol schválený počtom hlasov 8.

2. Schválenie Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2010


3. VZN o čistote obce a verejnom poriadku
.

4. VZN o miestnych daniach – Dodatok č. 1


5. Rôzne


6. Diskusia

7. Schválenie uznesení

Predseda návrhovej komisie, Monika Halvoníková, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne  schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e   číslo 3/2011

A/ berie na vedomie

1. Program dnešného zastupiteľstva
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. Overovateľov  zápisnice: p. Halvoníkovú  a p. Šutiaka.
4. Návrhovú, volebnú a mandátovú  komisiu: p. Držiakovú , p. Masnicu a p. Grigu
5. Návrh Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2010
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nová Bystrica k návrhu Záverečného účtu Obce Nová Bystrica za rok 2010
7. Záznam z následnej finančnej kontroly – stav neuhradených faktúr k 30. 5. 2011
8. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly – kontrola finančnej hotovosti a pokladničných dokladov s tým súvisiacich za 2. polrok 2010 a kontroly juxta poukážok
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011
10. Návrh VZN Obce Nová Bystrica o čistote obce a verejnom poriadku
11. Žiadosť Mariána a Zuzany Dankovej o výpomoc pri odvodnení pozemku
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie OZ SKATEPARK Nová Bystrica vo výške 1.000,- €
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku pod bytovým domom č. 645
14. Žiadosť p. Cádra Vladimíra a manž. Eva  o odkúpenie stavebného pozemku pre výstavbu rodinného domu
15. Žiadosť Ing. Michala Borovičku a manž. Mária o zameranie pozemku CKN 4702/1
16. Žiadosť o zriadenie dopravného značenia vo Veľkom Potoku – žiadosť sa postúpi Správe ciest
17. Žiadosť o schválenie rozpočtu obecného hasičského zboru – prizvať veliteľov hasičov
18. Žiadosť p. Františka Romaníka o vyregulovanie jarku
19. Informáciu o výsledku ÚRSO – odstrániť nedostatky
20. Zápisnicu z rokovania komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Nová Bystrica

B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 8
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Držiaková,  p. Griga ,  p. Masnica  počtom hlasov 8
3. Zapisovateľku: p. Annu Chovancovú
4. Overovateľov: p. Halvoníkovú a p. Šutiaka
5. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 počtom hlasov 8
6. VZN Obce Nová Bystrica o čistote obce a verejnom poriadku počtom hlasov 8
7. Záverečný účet obce Nová Bystrica za rok 2010 a celoročné hospodárenie s výhradou – overenie účtovnej závierky audítorom.
8. Schodok hospodárenia v sume 133.108,- € zisteného podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Schodok hospodárenia bol vysporiadaný z návratných zdrojov hospodárenia
9. Vypracovanie projektov na inžinierske siete k pozemkom na korčekových sihlách
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre SKATE PARK Nová Bystrica – dotácia bude realizovaná v priebehu roka
11. Dodatok č. 1 – VZN Nová Bystrica o miestnych daniach počtom hlasov 8
12. Členov rady školy pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka za zriaďovateľa: P. Jána Šutiaka, p. Ľubomíra Grigu, p. Mateja Šimáška, p. Šadibolovú D. /náhradník p. Šadibol Dušan/
13. Otváracia hodiny a zriadenie prevádzky firmy R & M SPIN, s. r. o. Nová Bystrica podľa predloženého návrhu počtom hlasov 8
14. Žiadosť o povolenie ubytovania p. Pavla Kolenu
15. Žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby pre Mateja Halvoníka s úväzkom 1,5 hod. denne

C/ poveruje

1. Kontrolórku obce, Annu Chovancovú, vykonať kontroly schválené v pláne kontrolnej činnosti na 2. polrok 2011 počtom hlasov 8.

D/ neschvaľuje

1. Žiadosť Martiny Hájkovej o jednorázovú sociálnu výpomoc
2. Žiadosť o pridelenie finančnej pomoci obyvateľov osady na Brehu
3. Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu p. Alene Tomčalovej – nie je voľné miesto
4. Žiadosť o obnovenie platnosti nájomnej zmluvy p. Pavlovi Kubičinovi na nájom 3-izbového bytu


8. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

 


Ing. Jozef Balačin
starosta obce

Overovatelia:
PhDr. Monika Halvoníková                          
Ján Šutiak

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum