Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
17. marca 2011

Prítomní:

Starosta obce:    Balačín Jozef, Ing.

Členovia OZ:     
      Masnica Miroslav
      Šutiak Ján.
      Šadibol Dušan
      Jančulová Elena, Mgr.
      Griga Ľubomír
      Halvoníková Monika, PhDr.
      Kotvas Milan
      Strapáčová Štefánia
      Držiaková Monika, Ing.
      
Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Schválenie rozpočtového provizória
3. Rozpočet obce na rok 2011
4. Návrh na vytvorenie Redakčnej rady Novobystrického hlásnika a Krízového štábu Obce Nová Bystrica
5. VZN Obce Nová Bystrica o stanovení podmienok prenajímania bytov bežného štandardu
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver

Rokovanie:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisia

Zasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Jozef Balačin,  starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov.
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Dušana Šadibola                a  p. Štefániu Strapáčovú. Do návrhovej komisie boli navrhnutí: p. Jančulová, p. Šutiak a p. Halvoníková. Návrh bol schválený počtom hlasov 9.

2. Schválenie rozpočtového provizória

3. Rozpočet obce na rok 2011
4. Návrh na vytvorenie Redakčnej rady Novobystrického hlásnika a Krízového štábu Obce Nová Bystrica
5. VZN Obce Nová Bystrica o stanovení podmienok prenajímania bytov bežného štandardu
6. Rôzne

7. Diskusia

8. Schválenie uznesení

Predseda návrhovej komisie, Monika Halvoníková, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne  schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e   číslo 3/2011

A/ berie na vedomie

1. Program dnešného zastupiteľstva
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. Overovateľov  zápisnice: p. Štefániu Strapáčovú  a p. Dušana Šadibola.
4. Návrhovú, volebnú a mandátovú  komisiu: p. Elenu Jančulovú , p. Jána Šutiaka a p. Moniku Halvoníkovú
5. Návrh rozpočtového provizória na február 2011 vo výške 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce
6. Správu finančnej komisie
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Nová Bystrica k návrhu rozpočtu na r. 2011 – 2013
8. Vyjadrenia riaditeľov škôl Nová Bystrica a Vychylovka k svojím rozpočtom
9. Správu z následnej finančnej kontroly – kontrola príjmovej časti rozpočtu – daňové príjmy v položke 133 001 daň za psa r. 2010.
10. Záznam z následnej finančnej kontroly – stav neuhradených faktúr k 10. 3. 2011
11. VZN č. 2/2011 o stanovení podmienok prenajímania bytov bežného štandardu
12.  Žiadosť firmy DORF, s. r. o. o prenájom sály kultúrneho domu
13. Žiadosť Anny Brisudovej o odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – riešiť v rámci VZN
14. Prísľub p. Pavela na navezenie kameňa  ku pilieru k mostu u Strapáča
15. P. Chovanec prisľúbil, že do konca roka umiestni na strechu svojej predajne lapače snehu alebo vymení krytinu. Prešetrenie skladu a jeho umiestnenia na pozemku sa rieši
16. Pripomienku p. Hulákovej o odvodnenie prístupovej cesty k cintorínu
17. Sociálny podnik odvezie rúry a prehĺbi odvádzací jarok u Bereši
18. Informáciu prednostu p. Šimáška ohľadom čerpania prostriedkov z eurofondov

B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 9
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p. Jančulová,  p. Šutiak ,  p. Halvoníková  počtom hlasov 9
3. Rozpočtové provizórium obce na február 2011
4. Dotáciu na originálne kompetencie ZŠ s MŠ Nová Bystrica vo výške 127.724,- € a dofinancovanie ZŠ na prenesené kompetencie 48.831,- € počtom hlasov 9
5. Dotáciu na originálne kompetencie ZŠ s MŠ Vychylovka vo výške 73.300,- € počtom hlasov 9.
6. Dodatok č. 2 – VZN o určení výške dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Nová Bystrica počtom hlasov 9.
7. Rozpočet Obce Nová Bystrica na rok 2011 počtom hlasov 9.
8. Presun medzi rozpočtovými položkami vo výške 7.000,- € bez schvaľovania obecným zastupiteľstvom počtom hlasov 9.
9. Poskytnutie dotácie Zväzu chovateľov koní bystrickej doliny vo výške 1.000,- € počtom hlasov 9.
10. Výmenu podlahy u MUDr. Fonšovej za dlažbu
11. Odpredaj pozemku CKN č. 5666/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 398 m2 v kat. území Nová Bystrica Antonovi Žibrúňovi, bytom Nová Bystrica 832 za kúpnu cenu 3,- € za 1 m2 v zmysle § 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších noviel. Ide o prevod hodný osobitného zreteľa. Uznesenie schválené 9 poslancami z počtu 9 prítomných poslancov.
12. Žiadosť Alžbety Cádrovej o zriadenie prevádzky a otváracie hodiny podľa predloženého návrhu.
13. Dohodu o doplňovaní kniž. Fondov obecnej knižnice v roku 2011 vo výške 500,- €.
14. Slovenskému zväzu včelárov Stará Bystrica finančnú podporu vo výške 100,- €
15. TJ Slovan Nová Bystrica finančnú podporu vo výške 3.000,- €
16. Členov redakčnej rady obecného časopisu v zložení: p. Šteininger Ján, p. Ing. Heltková Iveta, p. Mgr. Marián Liščák ml., p. Bc. Michal Balačin, p. Mgr. Anna Borisová, p. PhDr. Monika Halvoníková
17. Krízový štáb v zložení: P. Ing. Jozef Balačin-predseda, p. Ján Šutiak – podpredseda, p. Mgr. Matej Šimašek, p. Milan Brisučiak st., p. Marián Liščák st., p. Ján Mikoláš, p. Dušan Šadibol, p. Milan Kotvas
18. VZN Obce Nová Bystrica č. 2/2011 o stanovení podmienok prenajímania bytov bežného štandardu
19. Opravy obkladov v bytovke pri zdravotnom stredisku z fondu opráv
20. Prenájom bytu v nájomnom bytovom dome u Korčeka č........Ing. Ľudmile Jarabicovej
21. Žiadosť p. Dušana Fujeríka  o zriadenie elektrickej prípojky s tým, že v uvedenej lokalite je plánovaná výstavba 11 rodinných domov /požiadať SSE/
 
C/ Doporučuje

1. Prednostovi zistiť cenu dopravnej značky a retardéra do osady Kašubovia do budúceho zasadnutia OZ
2. Prednostovi zistiť cenu a spôsob inštalácie rozhlasu do osady Kašubovia
3. Prednostovi zistiť možnosti rekonštrukcie okien a zateplenia bytovky pri zdravotnom stredisku z fondu rozvoja bývania
4. Starostovi obce osloviť SSC ohľadom vyčistenia betónových žľabov okolo ciest – predovšetkým vo Veľkom Potoku a ďalších častiach obce

D/ ukladá

1. Stavebnej komisií prešetriť žiadosť p. Emila Fuliera na odpredaj časti pozemku z parcele č. 4702/1

E/ neschvaľuje

1. Žiadosť o zmenu na nájomnej zmluve p. Martiny Kubičinovej
2. Žiadosť o zníženie dane Lesom SR

9. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Ing. Jozef Balačin
starosta obce

Overovatelia:
Štefánia Strapáčová    Dušan Šadibol

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum