Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Z á p i s n i c a
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
28. januára 2011

 

Prítomní:

Starosta obce:    Balačín Jozef, Ing.

Členovia OZ: 
      Masnica Miroslav
      Šutiak Ján.
      Šadibol Dušan
      Jančulová Elena, Mgr.
      Griga Ľubomír
      Halvoníková Monika, PhDr.
      Kotvas Milan
      Strapáčová Štefánia
      Držiaková Monika, Ing.
      
Program:

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnica a návrhovej komisie
2. Návrh na rozdelenie volebného obvodu medzi poslancov
3. Návrh na vytvorenie komisií Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici
4. Rozbor hospodárenia obce k 31. 12. 2010
5. Schválenie rozpočtového provizória
6. Návrh na určenie platu starostu Obce Nová Bystrica, zástupcu starostu Obce Nová Bystrica a odmien poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Nová Bystrica
7. Určenie sobášiacich a rečníkov na smútočných zhromaždeniáach a pohreboch
8. VZN Obce Nová Bystrica o opatrovateľskej starostlivosti
9. Rôzne
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

Rokovanie:

1. Otvorenie zasadnutia OZ, schválenie programu rokovania, overovateľov, určenie zapisovateľa zápisnice a návrhovej komisia

Zasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Jozef Balačín,  starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov.
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Ľubomíra Grigu                 a  p. Miroslava Masnicu. Do návrhovej, volebnej a mandátnej komisie boli navrhnutí: p. Jančulová, p. Šadibol a p. Strapáčová. Návrh bol schválený počtom hlasov 9.

2. Návrh na rozdelenie volebného obvodu medzi poslancov
3. Návrh na vytvorenie komisií OZ v Novej Bystrici
4. Rozbor hospodárenia obce k 31. 12. 2010
5. Schválenie rozpočtového provizória
6. Návrh na určenie platu starostu Obce Nová Bystrica, zástupcu starostu Obce Nová Bystrica a odmien poslancov Obecného zastupiteľstva Nová Bystrica
7. Určenie sobášiacich a rečníkov na smútočných zhromaždeniach a pohreboch
8. VZN Obce Nová Bystrica a opatrovateľskej starostlivosti
9. Rôzne
10. Diskusia

11. Schválenie uznesení

Predseda návrhovej komisie, Elena Jančulová, predniesla prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne  schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e   číslo 2/2011

A/ berie na vedomie

1. Program dnešného zastupiteľstva
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. Overovateľov  zápisnice: p. Ľubomíra Grigu a p. Miroslava Masnicu.
4. Návrhovú, volebnú a mandátovú  komisiu: p. Elenu Jančulovú, p. Dušana Šadibola a p. Štefániu Strapáčovú
5. Žiadosť JUDr. Fickovej o zmene otváracích hodín: Po-Št – od 13.00 do 22.00 hod.,   Pi od 13.00 do 2.00 hod., So od 11.00 hod. do 2.00 hod a N od 11.00 do 22.00 hod.
6. Rozdelenie obvodov pre poslancov OZ
7. Návrh na vytvorenie komisií OZ
8. Návrh nových členov do redakčnej rady: p. Balačína Michala, p. Steiningera Jána a p. Liščáka Mariána
9. Informáciu p. Liščákovej o zákone o ochrane osobných údajov
10. Rozbor hospodárenia a stav financií za rok 2010
11. Informatívnu správu o stave financií k 28. 1. 2011
12. Rozpočtové provizórium na mesiac január 2011
13. Návrh na zrušenie uznesenia č. 2/2007/B/10,11,12
14. Sobášiacich: p. Jozefa Balačína a p. Miroslava Masnicu
15. Smútočných rečníkov: p. Elenu Jančulovú a p. Jána Šutiaka
16. Čas sobášov v piatok a v sobotu
17. VZN obce o opatrovateľskej službe
18. Návrh na 20 opatrovateľských miest denne na 1,5 hod.
19. Žiadosť o doplnenie rady školy v ZŠ s MŠ Nová Bystrica
20. Žiadosť Petra Chalúpku, bytom Nová Bystrica 803 o prešetrenie lapačov na budove obchodu p. Chovanca a postavenie skladu, ktorý zasahuje do miestnej komunikácie
21. Žiadosť o výmenu okna v byte p. Prívaru z dôvodu zhnitia na bytovke č. 1053 a žiadosť p. Halvoníka o odstránenie nedostatkov  - žiadosti budú prešetrené.
22. Žiadosť p. Fujeríka o finančný príspevok na elektrickú prípojku
23. Sťažnosť p. Miroslava Halvoníka na suseda p. Kačeriaka z dôvodu veľkého chovu ošípaných, čo spôsobuje nepríjemný zápach pre susedov.
24. Žiadosť Združenia športovo-technických činností o definitívne určenie využitia plochy medzi futbalovým ihriskom a bývalými šatňami na pozemku obce
25. Oznámenie riaditeľa ZŠ s MŠ Nová Bystrica o havarijnom stave v školskej jedálni – nefunguje odpad
26. Žiadosť TJ Slovan Nová Bystrica o poskytnutie dotácie a SZ včelárov Stará Bystrica o finančný príspevok – vzhľadom k tomu, že nie je schválený rozpočet, tento bol sa odkladá na budúce zastupiteľstvo
27. Žiadosť o informáciu p. Petreka na organizovanie furmanských pretekov
28. Správu hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly nájomných zmlúv v bytových domov
29. Správu o kontrolnej činností za rok 2010
30. Záznam z následnej finančnej kontroly – stav záväzkov z neuhradených faktúr k 31. 12. 2010.

B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 9
2. Návrhovú, volebnú a mandátovú komisiu v zložení: p.Jančulová,  p. Šadibol,  p. Strapáčová počtom hlasov 9
3. Žiadosť JUDr. Fickovej zmenu otváracích hodín podľa predloženého návrhu
4. Rozdelenie obvodov pre poslancov OZ podľa predloženého návrhu
5. Návrh na vytvorenie komisií OZ so zmenou: p. Strapáčová – sociálna komisia, p. Griga – kultúrnoškolská komisia, športu a cestovného ruchu, p. Ficková – predseda finančnej komisie, p. Strapáčová – členka finančnej komisie namiesto p. Michala Balačína
6. Zmenu Vnútorného predpisu Zásad činností komisií OZ Nová Bystrica, čl. 4 – predseda komisie nemusí byť poslanec počtom hlasov 6, 3 sa zdržali hlasovania.
7. Rozbor hospodárenia za rok 2010
8. Rozpočtové provizórium na mesiac január 2011
9. Sobášiacich: p. Balačín Jozef a p. Miroslav Masnica
10. Smútočných rečníkov: p. Jančulová Elena a p. Šutiak Ján
11. Čas sobášov v piatok od 13.00 do 15.00 hod a v sobotu od 13.00 do 17.00 hod.
12. VZN Obce Nová Bystrica o opatrovateľskej službe
13. 20 opatrovateľských miest denne 1,5 hod pre opatrovateľa
14. Doplnenie školskej rady o členov: p. Miroslava Masnicu a p Moniku Halvoníkovú
15. Odpredaj pozemku parcela CKN č. 4702/112 – TTP o výmere 223 m2 a parcela č. CKN 4702/113 – zastavaná plocha o výmere 479 m2 v k. ú Nová Bystrica Mariánovi Dankovi a manželke Zuzane, rod. Grigovej, bytom Nová Bystrica č. 659, za kúpnu cenu 6,-€/m2 v zmysle § 9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších noviel. Ide o prevod hodný osobitného zreteľa. Uznesenie schválené 9 poslancami z počtu 9 prítomných poslancov.
16. Prešetrenie lapačov na budove obchodu p. Chovanca Rudolfa a postavenie skladu, ktorý zasahuje do miestnej komunikácie.

C/ doporučuje

1. Starostovi vyvolať jednanie s SSE Žilina ohľadom žiadosti p. Fujerika o finančný príspevok na elektrickú prípojku
2. Starostovi sťažnosť p. Miroslava Halvoníka prešetriť komisiou pre životné  prostredie
3. Starostovi jednať ohľadom žiadosti Združenia športovo – technických činností  s dotknutými osobami. Za strelnicu s p. Kultánom a p. Grigom Ľ. A za Skatepark – p. Pastvom.
4. Starostovi uplatniť reklamáciu na odpad v blízkosti kuchyne u dodávateľa prác a uplatniť reklamáciu na elektrické vedenie v kuchyni školy u dodávateľa prác a na všetky spísané nedostatky – termín ihneď.
5. Zväzu chovateľov koní Slovenská predložiť OZ žiadosť o finančnú podporu na uskutočnenie furmanských pretekov

12. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.


Ing. Jozef Balačín
starosta obce

Overovatelia:
Ľubomír Griga           
Miroslav Masnica

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum