Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 16.09.2010

Prítomní:
Starosta obce: Kotvas Milan

Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Žemel Milan

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

Rokovanie:
1. Otvorenie
Zasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jozefa Kultána a p. Vilmu Masnicovú.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Janu Hulákovú a p. Elenu Jančulovú. Návrh bol jednohlasne schválený.
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesení

Predseda návrhovej komisie, Jozef Radôšťan, predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e číslo 6/2010
A/ berie na vedomie
1. Program dnešného zastupiteľstva.
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú.
3. Overovateľov zápisnice: p. Jozefa Kultána a p. Vilmu Masnicovú.
4. Návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Janu Hulákovú a p. Elenu Jančulovú.
5. Správu z následnej finančnej kontroly – stav záväzkov OcÚ Nová Bystrica k 16. 9. 2010.
6. Žiadosť firmy DORF, s. r. o. Vychylovka 364, o prenájom sály a slovenskej izby v priestoroch KD za účelom poriadania kultúrnych akcií.
7. Sťažnosť p. Jána Držiaka a p. Žemelovej na zatápanie suterénov domov v prípade búrok a živelných udalostí.
8. Sťažnosť p. Žovina na zlé osadenie hydrantov u Bisahov
9. Problém dotácií zriaďovateľa – Obce Nová Bystrica, základným školám na území obce.
10. Informáciu o poškodených miestnych komunikáciách v dôsledku povodní.
11. Informáciu starostu obce o neplatičoch v nájomných bytovkách.
12. Žiadosť Milana Riečičiara, bytom Vychylovka 177, o opravu mostu u Bardačov – realizovať v prípade finančných prostriedkov.
13. Žiadosť Boženy Plaštiakovej, bytom Nová Bystrica 392,o opravu chodníka.
14. Žiadosť Slávky Halvoníkovej, bytom Nová Bystrica 391, o poskytnutie sociálnej výpomoci.
15. Žiadosť Veroniky Poništovej, bytom Stará Bystrica 517 o odkúpenie stavebného pozemku – v prípade doriešenia stavebných pozemkov bude predaj realizovaný podľa poradovníka.
16. Žiadosť obyvateľov u Sluky o finančnú výpomoc pri oprave mostu /prispieť v prípade zlepšenia finančnej situácie obce/.
17. Žiadosť Martiny Hájkovej, bytom Nová Bystrica 1126 o výmenu bytu /byt je obsadený, nie je možné realizovať/.
18. Pripomienku Mgr. Jančulovej o svojpomocnej regulácií potoka u Mrvy.
B/ schvaľuje
1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 9.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Radôšťan, p. Huláková, p. Jančulová počtom hlasov 8.
3. Prenájom sály a kysuckej izby v kultúrnom dome na podnikateľské účely v sume 150,- € na l akciu počtom hlasov 6, 3 proti.
4. Výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území Obce Nová Bystrica
a/ Od 1. septembra 2010 do 31. decembra 2010 0,- € s tým, že v priebehu mesiacov 9 - 12/2010 bude pridelovaná pomerná čiastka zo záväzkov z originálnych kompetencií z obdobia 1 - 8/2010, t. j. 14.500,- € mesačne pre ZŠ s MŠ Nová Bystrica,
b/ Od 1. septembra 2010 do 31. decembra 2010 1.000,- € s tým, že v priebehu mesiacov 9 - 12/2010bude pridelovaná pomerná čiastka zo záväzkov z originálnych kompetencií
z obdobia 1 - 8/2010 t. j. 4.347,- € mesačne pre ZŠ s MŠ Vychylovka.
V prípade doplatenia podielových daní obci zo strany štátu, bude dotácia školám navýšená.
5. Opravu miestnych komunikácií /do Romaníkov, do Timka, vjazd do školy, do Rusnákov, Holienkov, časť cesty do Mackov, do Pleška/ vrátane povrchovej asfaltovej úpravy do celkovej sumy cca 166.000,- € s DPH.
6. Žiadosť ZŠ s MŠ Vychylovka o navýšenie počtu detí v materskej škole o 3 deti.
C/ neschvaľuje
1. Poskytnutie sociálnej výpomoci p. Slávke Halvoníkovej.
D/ doporučuje
1. Starostovi obce zvolať jednanie so správcami tokov s Lesmi SR a Povodím Váhu o úpravách brehov tokov a ich financovaní.E/ ukladá
1. Prednostovi OcÚ zabezpečiť presondovanie kanalizácie v úseku Holienkovia, v príp. poruchy zabezpečiť opravu v termíne do konca septembra 2010.
2. Prednostovi OcÚ vyzvať firmu Riastav o odstránenie nedostatkov na hydrantoch u Bisahy do konca septembra 2010.
8. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu
Milan Kotvas
starosta obce
Overovatelia:
Jozef Kultán
Vilma Masnicová
Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum