Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 17. 6. 2010

Prítomní:
Starosta obce:
Kotvas Milan
Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Neprítomný: 
Žemel Milan
Program:1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver
Rokovanie:1. OtvorenieZasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan Kotvas,  starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisniceZa zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jozefa Kultána a p. Elenu Jančulovú.3. Voľba návrhovej  komisie Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Jozefa Radôsťana, p. Janu Hulákovú   a  p. Vilmu Masnicovú. Návrh bol jednohlasne schválený.4. Rôzne5. Diskusia6. Schválenie uzneseníPredseda návrhovej komisie, Jozef Radôšťan, predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:
U z n e s e n i e   číslo 4/2010
A/ berie na vedomie1. Program dnešného zastupiteľstva
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. Overovateľov  zápisnice: p. Jozefa Kultána a p. Elenu Jančulovú
4. Návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Janu Hulákovú a p. Vilmu Masnicovú
5. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
6. Susedský spor medzi manželmi Kubinčanovými a a ich susedmi – riešením uvedeného sa bude komisia v zložení: p. Chovanec, p. Huláková a p. Jančulová
7. Problém Skanzenu vo Vychylovke
8. Informáciu starostu obce o výške prídelu podielových daní pre Obec Nová Bystrica
9. Informáciu starostu obce o povodňových škodách
10. Informáciu o zásadách odmeňovania poslancov OZ v Novej Bystrici
11. Informáciu starostu obce o podaní projektu vybudovania zberného dvora
12. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 1/2010
13. Organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka na rok 2010/2011 – riešenie uvedeného sa odkladá na rokovanie budúceho OZ
14. Upozornenie kontrolórky obce na situáciu, keď neprebehne dohodovacie konanie, školu musí dofinancovať obec zo svojich vlastných zdrojov
15. Žiadosť p. Šveca, bytom Nová Bystrica – Vychylovka, o zabezpečenie budovy p. č. 244 z hľadiska bezpečnosti
16. Žiadosť Emila Joneka, Vychylovka 382 o zníženie dane
17. Správu z následnej finančnej kontroly – hospodárenie Obce Nová Bystrica za 2. polrok 2009 a vedenie pokladničnej knihy a finančnej hotovosti za 2. polrok 2009
18. Správu z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka – kontrola príjmov a výdavkov za 2.  polrok 2009
19. Záznam z následnej finančnej kontroly – stav neuhradených faktúr obce k 17. 6. 2010
20. Záznam z následnej finančnej kontroly  v Rímsko – katolíckej cirkvi – farnosť Nová Bystrica o čerpaní dotácie vo výške 3.300,- € za rok 2009
21. Plán kontrolnej činností na 2. polrok 2010
22. Pripomienku p. Jančulovej ohľadom odtokových jarkov vo Veľkom Potoku – vyzvať Správu a údržbu ciest ŽSK o odstránenie tejto závady
23. Ústne sťažnosti občanov u Martiniska na zriadenú kaviareň – riešiť po podaní oficiálnej sťažnosti od občanov.
B/ schvaľuje1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 8
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Radôšťan,  p. Huláková a p. Masnicová počtom hlasov 8
3. Zásady odmeňovania poslancov OZ v Novej Bystrici podľa predloženého návrhu.
4. Rozpočtové opatrenie č. 1/2010 podľa predloženého návrhu
5. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010 a poveruje kontrolórku obce vykonaním týchto kontrol
C/ neschvaľuje1. Žiadosť Emila Joneka, bytom Nová Bystrica – Vychylovka č. 382 o zníženie dane


D/ doporučuje

1. Starostovi obce a prednostovi obecného úradu písomne požiadať kompetentných pracovníkov VÚC o vyjadrenie, aký je dlhodobý záver Skanzenu Kysuckej dediny vo Vychylovke

E/ ukladá

1. Pracovníkom obecného úradu vyzvať majiteľa budovy č. 244 p. Klieštika, aby si budovu zabezpečil z hľadiska bezpečnosti
2. Stavebnému úradu pri vydávaní stavebných povolení na drobné stavby – vyžadovať zachovanie starých odtokových jarkov povrchovej a dažďovej vody
3. Prednostovi obecného úradu zabezpečiť opravu zábradlia mostu u Peťka


9. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.


Ing. Vladimír  Kasaj
prednosta obecného úradu

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Jozef Kultán 
Mgr. Elena Jančulová

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum