Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 6.5.2010

Prítomní:

Starosta obce:   Kotvas Milan

Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Žemel Milan
Kultán Jozef
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma

Neprítomný:   Radôšťan Jozef
  
Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záverečný účet Obce Nová Bystrica za rok 2009
7. Schválenie uznesenia
8. Záver

Rokovanie:

1. Otvorenie

Zasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan Kotvas,  starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jozefa Kultána a p. Rudolfa Chovanca.

3. Voľba návrhovej  komisie

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Moniku Držiakovú, p. Janu Hulákovú   a  p. Dušana Šadibola. Návrh bol jednohlasne schválený.

4. Rôzne

5. Diskusia

6. Záverečný účet Obce Nová Bystrica

7. Schválenie uznesení

Predseda návrhovej komisie, Jozef Radôšťan, predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:
U z n e s e n i e   číslo 3/2010

A/ berie na vedomie

1. Program dnešného zastupiteľstva
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. Overovateľov  zápisnice: p. Jozefa Kultána a p. Rudolfa Chovanca
4. Návrhovú komisiu: p. Moniku Držiakovú, p. Janu Hulákovú a p. Dušana Šadibola
5. Oficiálnu návštevu predsedu vlády Róberta Fica, ktorá sa bude konať 14. 5. 2010
6. Organizačnú štruktúru ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka
7. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu Obce Nová Bystrica za rok 2009
8. Správu audítora za rok 2009
9. Žiadosť p.Ivana Janca o opravu cesty v časti Vychylovka u Prišča
10. Žiadosť firmy DORF s. r. o. /p. Pochybová, p. Holienčinová/ o zriadenie prevádzky v areáli Múzea Kysuckej Dediny pod názvom Bufet pri Depe a Krčmu od l. 5. 2010 a otváracie hodiny  v uvedených prevádzkach
11. Žiadosť p. Boženy Plaštiakovej o odstránenie odpadu u Škorvagov – zašle sa firme VELM list o odstránenie uvedeného
12. Petíciu občanov osady Šudovia – Vychylovka o poškodzovaní verejnej cesty a priestranstva ťažbou a približovaním dreva štátnymi cestami
13. Návrh p. Jozefíny Škorvagovej na začatie konania priestupku – vysypanie stavebného odpadu p. Tiborom Čierňavom pod okná rodinného domu – preskúma stavebná komisia
14. Plán požiarnych hliadok na rok 2010 Pozemkového spoločenstva Harvelka
15. Dodatočné povolenie hospodárskych stavieb p. Jána Skaličana s manželkou so stanoviskom obce
16. Žiadosť Poľovníckeho združenia Brízgalky o pridelenie pozemku na výstavbu poľovníckej chaty.

B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 8
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Držiaková,  p. Huláková a p. Šadibol počtom hlasov 8
3. Žiadosť p. JUDr. A. Fickovej na otváracie hodiny prevádzkovania kaviarne.
4. Záverečný účet Obce Nová Bystria a celoročné hospodárenie bez výhrad počtom hlasov 8. Vysporiadanie schodku v sume 21.931,- €, zisteného podľa ustanovenia § 10 odst. 3 písm a/ a / zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z návratných zdrojov financovania v plnej výške.    
5. Žiadosť Alexandra Grigu – Združenia drobnovlastníkov lesnej a poľnohospodárskej pôdy Vychylovské Staré diely o prenajatie voľných priestorov v Dome služieb za účelom zriadenia kancelárie, je to prípad osobitného zreteľa, nakoľko sa nedarí obsadiť miestnosti v Dome služieb počtom hlasov 8. Cena za prenájom 20,- €/m2/rok počtom hlasov 8.
6. Žiadosti o predĺženie nájomnej zmluvy v bytových domoch nasledovným nájomníkom:
a. Silvia Poliačková, č. d. 1126/2
b. Pavol Jonek, č. d. 1125/9
c. Juraj Vakula, č. d. 1125/8
d. Marcela Klanicová, č. d. 1125/7
e. Dušan Pagáč, č. d. 1125/6
f. Martin Harandza, č. d. 1125/4
g. Tomáš Podolinský, č. d. 1125/3
h. Jana Skotnická, č. d. 1126/10
i. Miroslav Vojtek č. d. 1125

7. Predloženie žiadosti „Projektu vybudovanie zberného dvora a rozšírenie separovaného zberu v Obci Nová Bystrica s výškou výdavkov 1.191.060,- € počtom hlasov 7, p. Jančulová sa zdržala hlasovania.
8. Spolufinancovanie projektu vo výške 5% z vlastných zdrojov obce
9. Projekt verejného osvetlenia
10. Spolufinancovanie rekonštrukcie lesnej železničky na cyklotrasu vo výške 5%
11. Vybudovanie prevádzkovej budovy multifunkčného ihriska
12. Žiadosť Evy Kubeňovej o odpredaj biotronu počtom hlasov 8 v cene 1,- €.

C/ neschvaľuje

1. Žiadosť o odpredaj časti pozemku parc. č. 5261 p. Marty Fujeríkovej  počtom hlasov 6, 2 sa zdržali.
2. Žiadosť p. Evy Kubeňovej o finančnú výpomoc
3. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy nasledovným nájomcom:
• Mária Grigová
• Helena Kašubová
• Miroslav Kováč, z dôvodu neplatenia nájomného. Zároveň sa uvedení postupujú na riešenie právnikovi, pokiaľ si nedoplatky neuhradia do konca mája 2010.

D/ súhlasí

1. So žiadosťou Pozemkového spoločenstva Riečnica – Horná Tižina o záväzné stanovisko v konaní o dodatočnom povolení stavby „Sklad - snežná jama“ na parcele DKN 68/1,68/2, že nie je v rozpore s verejnými záujmami
2. So zriadením prevádzky firme DORF, s. r. o. /bufet pri Depe a krčmy v areáli Kysuckej dediny/ a otváracími hodinami podľa predloženého návrhu.

E/ doporučuje

- starostovi obce vyzvať Slovenskú správu ciest o odstránenie nedostatku  na kanalizácií vedľa hlavnej cesty u Pleška
- starostovi obce vyzvať predsedu spoločenstva Nová Bystrica a Lesy SR o opravu cesty u Závodzky.

F/ ukladá:

- p. Tomčalovi dať opraviť v kultúrnom dome vodovodné batérie

9. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Ing. Vladimír  Kasaj
prednosta obecného úradu

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Jozef Kultán
Jana Huláková

Zapisovateľ:  Anna Chovancová
 

zskmojekysucekysucke muzeum