Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa
konalo dňa 28.1.2010

Prítomní:

Starosta obce:
Kotvas Milan

Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Žemel Milan
Kultán Jozef
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rozbor hospodárenia za rok 2010
5. Rozpočet obce na rok 2010
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Schválenie uznesenia
9. Záver

Rokovanie:

1. Otvorenie
Zasadanie riadneho obecného
zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan
Kotvas, starosta obce, ktorý privítal
prítomných. Skonštatoval, že
zastupiteľstvo je schopné právoplatne
sa uznášať, nakoľko je prítomných 9
poslancov.

2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol
starosta obce Annu Chovancovú,
kontrolórku obce. Za overovateľov
zápisnice navrhol p. Moniku
Držiakovú a p. Dušana Šadibola.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Milana
Žemela a p. Elenu Jančulovú. Návrh
bol jednohlasne schválený.

4. Rozbor hospodárenia za rok 2009

5. Rozpočet obce na rok 2010

6. Rôzne

7. Diskusia

8. Schválenie uznesení

Predseda návrhovej komisie, Jozef
Radôšťan, predniesol prítomným návrh
na prijatie uznesenia, ktorý bol
jednohlasne schválený a obecné
zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo
nasledovné:


U z n e s e n i e číslo 1/2010

A/ berie na vedomie

1. Program dnešného zastupiteľstva
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. Overovateľov zápisnice: p. Moniku
Držiakovú a p. Dušana Šadibola
4. Návrhovú komisiu: p. Jozefa
Radôšťana, p. Milana Žemela a p.
Elenu Jančulovú
5. Správu o plnení uznesení
z predchádzajúceho zastupiteľstva
6. Žiadosť Rastislava Kurica, Nová
Bystrica 407, o odkúpenie pozemku
E-KN 6654/4 – žiadosť sa odkladá do
budúceho zastupiteľstva
7. Rozbor hospodárenia Obce Nová
Bystrica za rok 2009
8. Návrh rozpočtu Obce Nová Bystrica
na rok 2010
9. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce
Nová Bystrica k viacročnému
rozpočtu na roky 2010-2012
a k návrhu rozpočtu na rok 2010
10. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Nová
Bystrica na originálne kompetencie na
rok 2010 vo výške 180.000,- €
11. Návrh rozpočtu ZŠ s MŠ Vychylovka
na originálne kompetencie na rok
2010 vo výške 73.337,- €
12. Pripomienku starostu obce
k organizovaniu konských pretekov na
území Obce Nová Bystrica
13. Žiadosť Michala Khola, Nová
Bystrica 434, o vyčistenie jarku
/vyčistia pracovníci VPP/
14. Žiadosť obyvateľov obce – časť
Rycierky o úpravu odtokového kanála
– žiadosť bude postúpená VÚC –
správcovi komunikácie.
15. Záznam o výsledku kontroly na
čerpanie dotácie vo výške 4.000,- € za
r. 2009 v TJ Slovan Nová Bystrica
16. Záznam z kontroly stavu
neuhradených faktúr k 31. 12. 2009
a juxta poukážok na Obecnom úrade
v Novej Bystrici
17. Správu o kontrolnej činnosti za rok
2009
18. Návrh na schválenie poplatku za
reklamu vyvesenú v budove obecného
úradu
19. Žiadosť SZ včelárov ZO Stará
Bystrica o finančný príspevok.
20. Rozpočet TJ Slovan Nová Bystrica na
rok 2010
21. Žiadosť Stolnotenisového klubu Nová
Bystrica o finančný príspevok –
financie vykryť z dotácie obce na
šport
22. Žiadosť občanov obce – časť Grigovia
o osvetlenie mosta – po rokovaní
s firmou prevádzkujúcou osvetlenie
a v rámci rozpočtu
23. Žiadosť Albína Brisudu, bytom Nová
Bystrica, o poskytnutie jednorazového
finančného príspevku vo výške 147,-


B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom
hlasov 9
2. Návrhovú komisiu v zložení: p.
Radôšťan, p. Držiaková a p.
Jančulová počtom hlasov 9
3. Rozbor hospodárenia Obce Nová
Bystrica za rok 2009 počtom hlasov
7, 2 neprítomní
4. Rozpočet ZŠ s MŠ Nová Bystrica
na originálne kompetencie na rok
2010 vo výške 180.000,- €
5. Rozpočet ZŠ s MŠ Vychylovka na
originálne kompetencie na rok 2010
vo výške 73.337,- €
6. Dodatok č. 1 k VZN Obce Nová
Bystrica o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území Obce
Nová Bystrica počtom hlasov 9
7. Rozpočet Obce Nová Bystrica na
rok 2010 podľa predloženého
návrhu. Navýšenie v položke –
rozvoj obce o sumu vo výške
19.733,- €s tým, že rozpočet bude
priebežne podľa potreby
upravovaný
8. Poplatok za reklamu vyvesenú na
verejnej tabuli vo výške 1,-
€/deň/A4
9. Uskutočniť preteky koní pod
hlavičkou Obce Nová Bystrica. Za
obec určuje komisiu v zložení: p.
Tomčala, p. Kultán, p. Radôšťan, p.
Šadibol, ktorá bude obec pri
organizovaní preteku zastupovať
10. Výšku príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v ŠSZČ a ŠJ
podľa predloženého návrhu
riaditeľa školy
11. Jednorazový finančný príspevok
Albínovi Brisudovi vo výške 147,-
€ na úhradu el. energie počtom
hlasov 6, 2 proti, 1 sa zdržal
hlasovania

C/ u k l a d á

1. stavebnej a finančnej komisii pri
OZ preskúmať možnosti
spoplatnenia obecných
komunikácií

D/ n e s c h v a ľ u j e

1. Finančný príspevok SZ včelárov
ZO

9. Záver

Nakoľko program rokovania bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky, ani pripomienky,
starosta obce rokovanie riadneho
obecného zastupiteľstva ukončil
a poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.

Milan Kotvas
starosta obce

Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu

Overovatelia:
Jozef Kultán
Milan Žemel
Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum