Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 10.12.2009

Prítomní:

 

Starosta obce:
Kotvas Milan


Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Žemel Milan
Kultán Jozef
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef


Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady
5. Schválenie VZN o miestnych daniach
6. Schválenie VZN o daní z nehnuteľnosti
7. Schválenie poplatkov na území obce
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

Rokovanie:


1. Otvorenie

Zasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan Kotvas,  starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov.


2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jozefa Kultána a p. Milana Žemela.


3. Voľba návrhovej  komisie

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Moniku Držiakovú a  p. Elenu Jančulovú. Návrh bol jednohlasne schválený.

4. Schválenie VZN o miestnych poplatkoch za komunálne odpady
5. Schválenie VZN o miestnych daniach
6. Schválenie VZN o dani z nehnuteľnosti
7. Schválenie poplatkov na území obce
8. Rôzne
9. Diskusia

10. Schválenie uznesení

Predseda návrhovej komisie, Jozef Radôšťan, predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

 


U z n e s e n i e   číslo 9/2009

A/ berie na vedomie

1. Program dnešného zastupiteľstva.
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. Overovateľov  zápisnice: p. Jozefa Kultána a p. Milana Žemela
4. Návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Moniku Držiakovú a p. Elenu Jančulovú
5. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2009 predložené ekonómkou  obce p. Mazúrovou
7. Návrh poplatkov na území obce Nová Bystrica
8. VZN Obce Nová Bystrica o dani z nehnuteľností na rok 2010 podľa predloženého návrhu
9. VZN Obce Nová Bystrica o miestnych daniach
10. VZN Obce Nová Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
11. Návrh starostu obce o prefinancovaní výstavby základov multifunkčného ihriska
12. Informáciu starostu obce o možnosti výroby a výstavby bungalovov – hrubých stavieb a zatepľovanie stavieb. Je podmienkou založiť neziskovú organizáciu v rámci obce pre spoluprácu s firmou DOM SNOV s r. o., Zámocka 3, 811 01 Bratislava
13. Žiadosť spoločnosti Život s epilepsiou o dotáciu
14. Žiadosť Rímsko-katolíckej farnosti Korňa o dotáciu
15. Žiadosť občanov /p. Kristek, NB 829, p. Maluniak, p. Kulich a p. Cáder/ o opravu komunikácie – miestne komunikácie sa budú opravovať v budúcnosti podľa dostupnosti finančných prostriedkov
16. Žiadosť Jozefa Mokryša a manž. Evy, bytom Nová Bystrica 491 o odpredaj pozemku
17. Žiadosť Milana Mihálika, bytom Nová Bystrica 837 o odklad splátky dane Obci Nová Bystrica – OZ súhlasí s odkladom zaplatenia dane
18. Žiadosť Milana Chalúpku  a manž. Heleny, bytom Nová Bystrica 773 o odpredaj pozemku CKN 8902/3
19. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nová Bystrica
20. Žiadosť Jána Cabadaja a manž. Stanislavy, bytom Nová Bystrica 743 o 4 ks skruží na zhotovenie prístupovej cesty k CKN 12248/3
21. Návrh ZŠ s MŠ Nová Bystrica o schválenie dodatku k VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov ŠSZČ a ŠJ podľa zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní s účinnosťou od l. l. 2010  počtom hlasov 9.
22. Záznam z následnej finančnej kontroly na 2. polrok 2009 na Obecnom úrade v Novej Bystrici – stav neuhradených faktúr k 9. 12. 2009.
23. Správu z následnej finančnej kontroly na 2. polrok 2009 – kontrola hospodárenia ZŠ s MŠ Nová Bystrica   za l. polrok 2009 a kontrola personálnej a mzdovej agendy pracovníkov prijatých za predchádzajúci rok
24. Správu z následnej finančnej kontroly na 2. polrok 2009  - kontrola hospodárenia príjmov a výdavkov za l. polrok 2009 v ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka a kontrola personálnej a mzdovej agendy pracovníkov prijatých za predchádzajúci rok
25. Problém p. Dedkovej predložený členom sociálnej komisie – predvolať p. Detkovú k pohovoru so sociálnou komisiou.

 

B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 9.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Radôšťan, p. Držiaková a p. Jančulová počtom hlasov 9.
3. Úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu počtom hlasov 9
4. Dopĺňanie vody zo SEVAKu do starého vodovodu  bude ukončená k 30. 4. 2010. Platba za vodu od l. 5. 2010 bude podľa vodomerov. Do tej doby – pomerná suma. Obecný vodovod vodovod dať do správy obecného podniku. Vodomery budú namontované aj občanom, ktorí sú napojení na školský vodovod vo Vychylovke.
5. Poplatky na území obce podľa predloženého materiálu
6. VZN Obce Nová Bystrica o daní z nehnuteľností na r. 2010 počtom hlasov 9.
7. VZN Obce Nová Bystrica o miestnych daniach podľa predloženého návrhu počtom hlasov 9.
8. VZN Obce Nová Bystrica o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady počtom hlasov 9.
9. Použiť finančnú hotovosť rezervného fondu obce Nová Bystrica na financovanie kapitálových nákladov na výstavbu multifunkčného ihriska
10. Založenie neziskovej organizácie v obci pre založenie výroby a montáže domov typu bungalovov a zatepľovanie domov v spolupráci s firmou Dom snov s. r. o.
11. Žiadosť Jozefa Mokryša a manž. Evy, bytom Nová Bystrica 791, o odpredaj pozemku nakoľko je hodný osobitného zreteľa, pretože je to už zastavaná plocha a až geometrickým zameraním sa zistilo, že je táto plocha v majetku obce – schválené počtom hlasov 9. Cena pozemku schválená vo výške 3,50 eur /m2 počtom hlasov 9.
12. Odpredaj pozemku Milanovi Chalúpkovi a manž. Helene bytom Nová Bystrica 773, nakoľko je to hodné osobitného zreteľa, pretože je to malá výmera a je v tesnom susedstve žiadajúcich občanov a nie je vhodná na iné účely.
13. VZN Obce Nová Bystrica o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Nová Bystrica počtom hlasov 9.
14. Dodatok VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov ŠSZČ a ŠJ pre ZŠ s MŠ Nová Bystrica počtom hlasov 9.
15. Rozpočtové provizórium Obce Nová Bystrica na mesiac január 2010 vo výške 1/12 celkových výdavkov rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového roka.
16. Plán kontrolnej činnosti kontrolórke obce podľa návrhu a zároveň poveruje vykonaním týchto kontrol.

C/ neschvaľuje

1. Žiadosť Spoločnosti  - život s epilepsiou o dotáciu pre nedostatok finančných prostriedkov
2. Žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi Korňa o dotáciu pre nedostatok finančných prostriedkov
3. Žiadosť Jána Cabadaja s manž. Stanislavou o poskytnutie 4 ks skruží na zhotovenie prístupovej cesty


12. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

 

Ing. Vladimír  Kasaj
prednosta obecného úradu

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Jozef Kultán 
Milan Žemel

Zapisovateľ:
Anna Chovancová
 

zskmojekysucekysucke muzeum