Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

 Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 17.9.2009

Prítomní:

Starosta obce:
Kotvas Milan

Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Žemel Milan
Huláková Jana
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

Rokovanie:

1. Otvorenie
Zasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan Kotvas,  starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 9 poslancov.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jozefa Kultána a p. Vilmu Masnicovú.

3. Voľba návrhovej  komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca a  p. Janu Hulákovú. Návrh bol jednohlasne schválený.

4. Rôzne

5. Diskusia

6. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie, Jozef Radôšťan, predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e   číslo 8/2009

A/ berie na vedomie

1. Program dnešného zastupiteľstva
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. Overovateľov  zápisnice: p. Jozefa Kultána a p. Vilmu Masnicovú
4. Návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca a p. Janu Hulákovú
5. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
6. Informáciu starostu obce o výstavbe multifunkčného ihriska
7. Informáciu starostu obce o schválení projektu cesty k cintorínu, mostu k ihriskám
8. Návrh starostu obce osloviť podnikateľov o spoluúčasti pri rekonštrukcii šatní pri futbalovom ihrisku
9. Upozornenie p. Lalinského o poškodení prístupového mosta
10. Žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ Nová Bystrica, p. Lalinského, o schválenie prevodu nadbytočného hnuteľného majetku pre ZŠ s MŠ Vychylovka.
11. Žiadosť občianskeho združenia „Naša nemocnica v Čadci“ o sponzorský dar
12. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za školský rok 2008/2009
13. Informáciu o zlom stave prístupovej cesty do Cádrika  /smerom k rod. domom, p. Cádrika, p. Kulicha, p. Kristeka/ - zamestnanec Obecného podniku p. Brisučiak dovezie štrk.
14. Informáciu o nebezpečnom stave hlavného rozvádzača el. energie v nájomnom dome u Korčeka
15. Pripomienku p. Masnicovej na podnet obyvateľov Vychylovka o označení začiatku tejto miestnej časti dopravnou značkou - v budúcom ozpočte sa vyčlenia prostriedky na uvedené označenie miestnych častí
16. Informáciu p. Jančulovej o usporiadaní Dňa jubilantov v Novej Bystrici
17. Informáciu o znečistení miestnych komunikácii v dôsledku ťažby drevnej hmoty u Janíkov a Podrycerovej

B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 9.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Radôšťan, p. Chovanec a p. Huláková počtom hlasov 9.
3. Žiadosť na prevod hnuteľného majetku zo ZŠ s MŠ Nová Bystrica do ZŠ s MŠ Vychylovka

C/ neschvaľuje

1. Sponzorský dar pre občianske združenie „Naša nemocnica v Čadci“ počtom hlasov 9

D/ ukladá

1. P. Mazúrovej: neplatičom v nájomných domoch podať k termínu do 30. 11. 2009 výpovede z nájomných zmlúv, ak si dovtedy nesplatia dlhy.
2. Zástupcovi starostovi p. Chovancovi zabezpečiť skrinku elektrického rozvádzača v nájomnom dome u Korčeka
3. P. Hulákovej zvolať nájomníkov v nájomných domov u Korčeka, za účelom voľby domovníka
4. Pracovníkom OcÚ vyzvať listom Lesy SR a lesné spoločenstvá o zjednanie nápravy ohľadom znečisťovania miestnych komunikácii. Pokiaľ nedôjde k náprave, musí obec hľadať spôsob nápravy sankčnými opatreniami – finančnou pokutou

7. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Ing. Vladimír  Kasaj
prednosta obecného úradu

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Jozef Kultán
Vilma Masnicová

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum