Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

 Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 17.9.2009

Prítomní:

Starosta obce:
Kotvas Milan

Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Huláková Jana
Žemel Milan
Huláková Jana
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma
Neprítomný:
Radôšťan Jozef

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce.
Za overovateľov zápisnice navrhol p.
Elenu Jančulovú a p. Milana Žemela.
3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Moniku Držiakovú, p. Vilmu
Masnicovú a p. Dušana Šadibola. Návrh
bol jednohlasne schválený.
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie, Monika
Držiaková, predniesol prítomným návrh na
prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne
schválený a obecné zastupiteľstvo
k rokovaniu prijalo nasledovné:
U z n e s e n i e číslo 7/2009
A/ berie na vedomie
1. Program dnešného zastupiteľstva.
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú.
3. Overovateľov zápisnice: p. Milana
Žemela a p. Elenu Jančulovú .
4. Návrhovú komisiu: p. Moniku
Držiakovú, p. Vilmu Masnicovú a p.
Dušana Šadibola.
5. Správu o plnení uznesení


Rokovanie:
1. Otvorenie
Zasadanie riadneho obecného
zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan
Kotvas, starosta obce, ktorý privítal
prítomných. Skonštatoval, že
zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa
uznášať, nakoľko je prítomných 8
poslancov.

2. Určenie zapisovateľa
a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní
obecného zastupiteľstva navrhol starosta
obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce.
Za overovateľov zápisnice navrhol p.
Elenu Jančulovú a p. Milana Žemela.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce
navrhol p. Moniku Držiakovú, p. Vilmu
Masnicovú a p. Dušana Šadibola. Návrh
bol jednohlasne schválený.
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesení
Predseda návrhovej komisie, Monika
Držiaková, predniesol prítomným návrh na
prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne
schválený a obecné zastupiteľstvo
k rokovaniu prijalo nasledovné:
U z n e s e n i e číslo 7/2009

A/ berie na vedomie

1. Program dnešného zastupiteľstva.
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú.
3. Overovateľov zápisnice: p. Milana
Žemela a p. Elenu Jančulovú .
4. Návrhovú komisiu: p. Moniku
Držiakovú, p. Vilmu Masnicovú a p.
Dušana Šadibola.
5. Správu o plnení uzneseníz predchádzajúceho zastupiteľstva.
6. Informáciu o založení obecného
sociálneho podniku.
7. Informáciu o výstavbe, rekonštrukcii
projektu požiarnej zbrojnice.
8. Správu z následnej finančnej
kontroly pohľadávok obce k 30. 6.
2009.
9. Správu z následnej finančnej
kontroly hospodárenia Obce Nová
Bystrica za 1. polrok 2009 .
10. Správu z následnej finančnej
kontroly hospodárenia Obecného
podniku SPLV Nová Bystrica za rok
2008.
11. Žiadosť Emílie Rusnákovej a Alojza
Pochybu, Vychylovka 345 o opravu
cesty.
12. Sťažnosť Jozefa Romana,
Vychylovka 292 a Bc. Eleonóry
Onofrejovej, Vychylovka 290,
o poškodení prístupovej cesty –
prerieši stavebná komisia a prednosta
obce.
13. Žiadosť o zhotovenie verejného
osvetlenia p. Boženy Mičencovej,
bytom Nová Bystrica 468.
14. Žiadosť Margity Koperákovej –
žiadosť bude postúpená spoločenstvu
bytov.
15. Ponuku kníh – Kysucko.
16. Žiadosť o odpredaj časti pozemku č.
p. 5664 Dušanovi Cádrovi a manž.
Alžbete.
17.Výzvu p. Mariána Šadibola – prerieši
komisia pre životné prostredie.
18. Žiadosť Jozefa Kultána o povrchovú
úpravu cesty v časti obce Talapkovia.

B/ schvaľuje
1. Program zastupiteľstva počtom
hlasov 8.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p.
Držiaková, p. Masnicová a p. Šadibol
počtom hlasov 8.
3. Pridelenie ďalšej popolnice p.
Žibruňovi v cene 5,- EUR.
4. Smernicu o verejnom obstarávaní
Obce Nová Bystrica.
5. Rozpočtové opatrenie č. 1/2009.
6. Žiadosť p. Stanislava Žovina, Ireny
Kubinčanovej a Štefánie Tkáčikovej
o opravu kanalizácie.
7. Vyzvať SSC o vyčistenie všetkých
priekop a kanálov, vykosenie trávy
a opravu zvodidiel popri štátnej
ceste v Obci Nová Bystrica, ktorú
majú v správe.
8. Zakúpenie vecných darčekov pri
príležitosti mesiaca úcty k starším
v hodnote 2 EUR.
9. Príspevok na odmenu súťažiacich
formou vecného daru v celkovej
hodnote 130 EUR na výstavu ovocia
a zeleniny.
10. Zvolanie verejného zhromaždenia
obyvateľov obce dňa 9. 10. 2009 o
17.30 hod. v sále Domu kultúry Nová
Bystrica.

C/neschvaľuje
1. Žiadosť Milana Strapáča o predĺženie
opatrovateľskej služby.
2. Žiadosť Antona Klimčíka
o odstránení obmedzenia prejazdu
vozidiel nad 7,5 t na ceste Orava –
Kysuce.
3. Žiadosť p. Antona Fedora o pôžičku,
nakoľko obec má znížený rozpočet.

D/ volí
Prísediacich na funkčné obdobie rokov
2010 – 2013:
- p. Mariána Liščáka
- p. Antóniu Držiakovú
- p. Antona Žibrúňa
E/ ukladá
1. Dať podnet na riešenie podozrenia
z domáceho násilia p. Martiny
Hájkovej a jej dieťaťa.
2. Obecnému podniku opravu kanálu za
lesníckymi bytovkami.
3. Riaditeľovi školy vysporiadať odber
pitnej vody bytoviek zo školskej
studne.
4. Riaditeľovi školy uprednostniť dieťa,
Stanislavu Hájkovú, do materskej
školy.
7. Záver
Nakoľko program rokovania bol
vyčerpaný, nikto z prítomných nemal
žiadne požiadavky, ani pripomienky,
starosta obce rokovanie riadneho
obecného zastupiteľstva ukončil
a poďakoval prítomným za účasť na
zasadaní.

Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Milan Žemel
Mgr. Elena Jančulová

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum