Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa 25.06.2009

Prítomní:

Starosta obce: Kotvas Milan

Členovia OZ: 
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Radôšťan Jozef
Žemel Milan
Huláková Jana
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma

Neprítomný: 
Huláková Jana

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. Záver

Rokovanie:

1. Otvorenie

Zasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan Kotvas,  starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Milana Žemela  a p. Rudolfa Chovanca.

3. Voľba návrhovej  komisie

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Vilmu Masnicovú a p. Jozefa Kultána. Návrh bol jednohlasne schválený.

4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesení

Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:
U z n e s e n i e   číslo 5/2009
A/ berie na vedomie

1. Program dnešného zastupiteľstva
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú.
3. Overovateľov  zápisnice: p. Milana Žemela a p. Rudolfa Chovanca.
4.  Návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Vilmu Masnicovú a p. Jozefa Kultána.
5. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva.
6. Problém stavebných pozemkov pre IBV.
7. Pre nenaplnenie dohody medzi Obcou Nová Bystrica a p. Kuniakom sa manželom Fujeríkovcom vymeria stavebná parcela v osade Holienkovia.
8. Informáciu starostu obce o možnosti získania bezúročnej pôžičky na rekonštrukciu a zateplenie budov /možnosť obnoviť kultúrny dom a budovu zdravotného strediska/.
9. Informáciu starostu obce o rekonštrukcií cesty II/520 Nová Bystrica – Škorvagovia – Vychylovka.
10. Informáciu starostu obce o dostavbe Skate parku.
11. Informáciu o stretnutí rodákov z Harvelky a Riečnice dňa 27.6.2009.
12. Informáciu o uskutočnení Prezentácie Obce Nová Bystrica v Skanzene kysuckej dediny dňa 28. 6. 2009.
13. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o schválenie organizácie školy na školský rok 2009/2010.
14. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka o schválenie organizácie školy na školský rok 2009/2010.
15. Žiadosť Kataríny Hulákovej, bytom Nová Bystrica 650, o odpustenie poplatkov za odvoz TKO.
16. Návrh p. A. Sporimského o realizáciu výstavby  novej cesty k miestnemu cintorínu.
17. Záverečný účet Obce Nová Bystrica za rok 2008.
18. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Nová Bystrica za rok 2008.
19. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009.
20. Správu kontrolórky obce z následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka za 2. polrok 2008.
21. Podpisovú akciu občanov z dolného konca obce o zriadenie prechodu pre chodcov a realizáciu chodníka pre chodcov od Rajnohy po odbočku do Veľkého Potoka a riešenie maximálnej rýchlosti v tomto úseku.
22. Požiadavku občanov osady u Hajovníkov o opravu prístupovej cesty.
B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva počtom hlasov 8.
2. Návrhovú komisiu v zložení: p. Radôšťan, p. Vilma Masnicová a p. Jozef Kultán počtom hlasov 8.
3. Vypracovanie projektu na rekonštrukciu domu kultúry a zdravotného strediska. Po spracovaní auditu a rozpočtu na tieto rekonštrukcie schváliť rozsah rekonštrukcie do výšky, v akej si to môže obec finančne dovoliť v súlade so zákonom počtom hlasov 8.
4. Výstavbu oplotenia Skate parku počtom hlasov 8.
5. Zavedenie tradície usporiadania Katarínskej zabíjačky a zábavy pod hlavičkou obce do kultúrneho kalendára VÚC počtom hlasov 8.
6. Organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica na rok 2009/2010 počtom hlasov 8.
7. Organizáciu ZŠ s MŠ Vychylovka na rok 2009/2010 počtom hlasov 8.
8. Celoročné hospodárenie Obce Nová Bystrica za rok 2008 s výhradou – overenie účtovnej závierky audítorom počtom hlasov 8.
9. Prebytok hospodárenia obce za rok 2008 vo výške 568.900,- Sk /18.884,- eur/ a čiastku vo výške 18.884,- euro /568.900,- Sk/ preúčtovať do rezervného fondu Obce Nová Bystrica do konca II. štvrťroka 2009 počtom hlasov 8.
10. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009 a poveruje hlavnú kontrolórku Obce Nová Bystrica, Annu Chovancovú, vykonaním týchto kontrol počtom hlasov 8.

C/ neschvaľuje

1. Žiadosť Kataríny Hulákovej, bytom Nová Bystrica 650, o odpustenie poplatku za TKO počtom hlasov 8.
2. Návrh p. Sporimského o realizáciu novej cesty k miestnemu cintorínu počtom hlasov 8.

D/ ukladá

1. Ekonómke obce, p. Mazúrovej, zostaviť programový rozpočet Obce Nová Bystrica v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách v územnej samosprávy.

 7. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Ing. Vladimír  Kasaj
prednosta obecného úradu

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Milan Žemel
Rudolf Chovanec

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum