Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Starosta obce:
Kotvas Milan

Členovia OZ:
Chovanec Rudolf
Šadibol Dušan
Jančulová Elena, Mgr.
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Huláková Jana
Držiaková Monika, Ing.
Masnicová Vilma

Neprítomný:
Žemel Milan

 

 

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Riešenie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom medzi p. Jánom Kuniakom, bytom Nová Bystrica č. 419 a Obcou Nová Bystrica
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Schválenie uznesenia
8. Záver

U z n e s e n i e   číslo 4/2009

A/ berie na vedomie

1. Program dnešného zastupiteľstva
2. Zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. Overovateľov  zápisnice: p. Jozefa Kultána  a   p. Dušana Šadibola
4.  Návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Ing. Držiakovú a p. Mgr. Jančulovú
5. Riešenie majetkovo-právnych vzťahov k pozemkom medzi p. Jánom Kuniakom, bytom Nová Bystrica 419, a Obcou Nová Bystrica. Starosta navrhuje vrátiť pozemky v rozlohe 1609 m2 v jednej výmere ako celú parcelu.
6. Kontrolu plnenia uznesenia z posledného zastupiteľstva – podnikateľov na mieste skontrolovať 1. 6. 2009 a postupovať podľa VZN.
7. Informáciu starostu o výzve na pouličné svetlá v mesiaci september
8. Informáciu starostu obce o presune majetku na obec – časti pozemkov ktoré sa dedili po p. Jantošíkovej
9. Informáciu starostu obce o vypísaní konkurzu  a začatí prác v rámci ROEP v mesiaci september
10. Informáciu starostu obce o spracovaní projektov na kanalizáciu
11. Správu z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica za 2. polrok 2008
12. Informáciu účastníkov družobnej návštevy v Josipovci.
13. Informáciu starostu obce ohľadom pošty. Pošta sa rušiť nebude – vyplýva to zo zákona. Obce nad 2.000 obyvateľov musia mať poštu.
14. Sťažnosť občanov obce z dolného konca na zvýšenú rýchlosť po štátnej komunikácii /90 km/ nakoľko tam nie sú chodníky. Je potrebné zriadiť v obci 3 prechody pre chodcov – zodpovedný p. Chovanec
15. Žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka o zriadenie samostatného prvého ročníka.
16. Žiadosť Miroslava Halvoníka, bytom Nová Bystrica o vyčistenie potoka
17. Žiadosť SK-03, s r. o. Dolný Val 108/11, 010 01 Žilina o predbežné povolenie predaja búraného mäsa v katastri obce formou pojazdnej predajne
18. Žiadosť F. Chmurčiaka, bytom Detmarovice 522 o odpustenie poplatkov za TKO
19. Žiadosť Pavla Kubičinu, bytom bytový dom č. 1053, o predĺženie nájomnej zmluvy
20. Požiadavku p. Držiakovej o úpravu cesty u Strapáčov

B/ schvaľuje

1. Program zastupiteľstva
2.  Návrhovú komisiu v zložení: p. Radôšťan, p. Ing.Držiakovú p. Mgr. Jančulovú počtom hlasov 6.
3. Vymeranie pozemku v jednej parcele  a vrátiť pozemky p. Jánovi Kuniakovi na základe spoločnej dohody o rozlohe 1609 m2.
4. Zhotovenie pouličných svetiel podľa prepočtu p. Chovanca smerom do Jančulov
5. Odpredaj časti pozemkov SSC zdedenej po p. Jantošíkovej v cene 38,- eur.
6. Doporučuje starostovi obce a p. Chovancovi preriešiť susedské vzťahy p. Klanicovej a p. Hančinovej
7. Opatrovateľskú službu p. Jane Fujakovej na deti s celiakiou Adriána a Branislava s 1,5 hod. úväzkom na deň
8. Zriadenie l. ročníka  v ZŠ s MŠ Vychylovka
9. Žiadosť Miroslava Halvoníka, bytom Nová Bystrica 413, o vyčistenie potoka
10. Žiadosť p. Kubičinu o predĺženie nájomnej zmluvy s podmienkou doplatenia dlžnej sumy podľa dohodnutého splátkového kalendára do septembra 2009
11. Úpravu cesty do Strápača z frézovanej vrstvy vozoviek, ktorú má obec zabezpečenú

C/ neschvaľuje

1. Žiadosť o predbežné povolenie predaja búraného mäsa v katastri obce
2. Žiadosť o odpustenie poplatku za TKO p. F. Chmurčiakovi, bytom Detmarovice 522

D/ ukladá

1. Kultúrnemu referentovi zverejniť dátumy stretnutia rodákov Harvelky a Riečnice /27. 6. 2009/ a prezentácie Obce Nová Bystrica na skanzene vo Vychylovke /28. 6. 2009/
2. Prednostovi obce zabezpečiť potrebný materiál na kanalizáciu ostrovčeka a cesty k cintorínu

E/ doporučuje

1. Starostovi obce začať práce k výstavbe multifunkčného ihriska v obci

8. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.


Ing. Vladimír  Kasaj
prednosta obecného úradu

Milan Kotvas
starosta obce


Overovatelia:
Mgr. Elena Jančulová 
Dušan Šadibol

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

 

 

 

zskmojekysucekysucke muzeum