Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk


Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa

11. decembra 2008

 

Prítomní:
Starosta obce: Kotvas Milan

Členovia OZ: 
   Chovanec Rudolf
   Šadibol Dušan
   Jančulová Elena, Mgr.
   Držiaková Monika, Ing.
   Radôšťan Jozef
   Kultán Jozef
   Masnicová Vilma
   Žemel Milan

Neprítomný:
   Huláková Jana

Program:
1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.Voľba návrhovej a volebnej komisie
4.Voľba hlavného kontrolóra Obce Nová Bystrica
5.VZN o daní z nehnuteľností
6.VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. VZN o miestnych daniach
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie uznesenia
11. Záver

Rokovanie:

1. Otvorenie

Zasadanie riadneho Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan Kotvas,  starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní Obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jozefa Kultána a p. Rudolfa Chovanca.

3. Voľba návrhovej a volebnej komisie
4. Voľba hlavného kontrolóra
5. VZN o daní z nehnuteľností
6. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7. VZN o miestnych daniach
8. Rôzne

9. Diskusia

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Milana Žemela a p. Dušana Šadibola. Návrh bol jednohlasne schválený.
Do volebnej komisie na voľbu hlavného kontrolóra Obce Nová Bystrica, starosta obce navrhol p. Ing. Držiakovú Moniku, p. Mgr. Elenu Jančulovú a p. Vilmu Masnicovú. Volebná komisia bola schválená počtom hlasov 8.

10. Návrh na prijatie uznesenia

Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a  Obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e   číslo 11/2008

A/ berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. overovateľov  zápisnice: p. Mgr. Jozefa Kultána a   p. Rudolfa Chovanca
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Milana Žemela a p. Dušana Šadibola 
5. návrh členov do volebnej komisie pre voľbu kontrolóra obce: Ing. Držiaková Monika, Mgr. Jančulová Elena a p. Masnicová Vilma
6. kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
7. informáciu starostu obce o rekonštrukcii cesty Nová Bystrica – Vychylovka po novú cestu
8. informáciu o zrušení výberového konania na školu
9. svoju víziu a zámer pri plnení funkcie hlavného kontrolóra obce p. JUDr. Adriany Ficekovej a p. Anny Chovancovej
11. situáciu v zásobovaní obyvateľov Obce Nová Bystrica pitnou vodou. Názor na tento problém od predstaviteľov SEVAKu /p. Martinček
12. návrh bezplatného prevzatia, resp. za 1,- Sk, mostu a cesty do Mrvy a Berešov od Sevaku
13. návrh VZN Obce Nová Bystrica o dani z nehnuteľností
14. návrh VZN Obce Nová Bystrica o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15. návrh VZN Obce Nová Bystrica o miestnych daniach
16.  návrh poplatkov na území Obce Nová Bystrica
17. správu z následnej finančnej kontroly predloženú kontrolórkou obce
18. pripomienku p. Držiadovej o slabej údržbe rezerváru pitnej vody v osade u Petka /zásobovanie osád Šumskovia, Mackovia,..../
19. vyjadrenia stavebnej komisie k obhliadke stavebných úprav
20. žiadosť Petra Čierňavu, bytom Nová Bystrica 547, o zavedenie vodovodnej prípojky
21. žiadosť Dany Jančulovej, bytom Nová Bystrica 683, o odkúpenie stavebného pozemku – zaraďuje sa do poradovníka
22. žiadosť Jána Cabadaja, o odkúpenie pozemku č. 5034/2 a 3 – prešetrí stavebná komisia
B/ schvaľuje
1. program zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: p. Radôšťan, p. Milan Žemel a p. Dušan Šadibol
3. volebnú komisiu v zložení: p. Ing. Držiaková Monika, p. Mgr. Elena Jančulová a p. Vilma Masnicová
4. počtom hlasov 8, aby obecný vodovod ostal v správe Obce Nová Bystrica. Vodovod, ktorý je majetkom Sevaku vziať do prenájmu /cca 800 m/ za ročný prenájom vo výške 196.000,- Sk po dobu prenájmu
5. prevzatie cesty a mostu do Mrvy a Berešov do majetku obce za symbolickú l,- Sk
6. VZN Obce Nová Bystrica o dani z nehnuteľnosti podľa návrhu v súlade s platnými zákonmi počtom hlasov 8
7. VZN Obce Nová Bystrica o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady počtom hlasov 8
8.  VZN Obce Nová Bystrica o miestnych daniach počtom hlasov 8
9. poplatky na území Obce Nová Bystrica podľa návrhu
10. rozpočtové provizórium na január 2009
11. úpravu rozpočtu -  do výšky 50.000,- Sk robiť rozpočtové opatrenia do právomoci starostu obce
12. plán kontrolnej činnosti na l. polrok 2009 a zároveň poveruje vykonaním týchto kontrol kontrolórku obce Annu Chovancovú
13. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o prekročenie počtu detí v materskej škôlke pre 3 - 6 ročné na 23
14. žiadosť občanov u Závodzky na výmenu vodovodného potrubia vo výške 20 tis. Sk v rámci rozpočtu obce

C/ volí

1. Na základe tajného hlasovania do funkcie hlavného kontrolóra Obce  Nová Bystrica p. Annu Chovancovú počtom hlasov 7.


D/ ukladá

1. Kultúrnemu referentovi zabezpečiť namontovanie odsávača do kuchyne v kultúrnom dome.


11. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho Obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.


Ing. Vladimír  Kasaj
prednosta obecného úradu


Milan Kotvas
starosta obce


Overovatelia:
Jozef Kultán
Rudolf Chovanec


Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum