Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Uznesenie zo zasadnutia OZ v Novej Bystrici, ktoré sa konalo dňa

30. októbra 2008

Prítomní:

Starosta obce: 
  Kotvas Milan
                          

Členovia OZ: 
   Huláková Jana  
   Šadibol Dušan  
   Jančulová Elena, Mgr. 
   Držiaková Monika, Ing. 
   Radôšťan Jozef 
   Kultán Jozef 
   Masnicová Vilma 
   Žemel Milan 

Neprítomný: 
 Chovanec Rudolf


Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Návrh uznesenia
6. Záver


Rokovanie:


1. Otvorenie

Zasadanie riadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.


2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Elenu Jančulovú a p. Janu Hulákovú.


3. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Milana Žemela a p. Vilmu Masnicovú. Návrh bol jednohlasne schválený.


4. Rôzne
     P. farár, Stanislav Capiak, predložil OZ žiadosť o finančný príspevok na plynofikáciu kostola a ústredného kúrenia. S dotáciou pre Rímsko-katolícku cirkev v Novej Bystrici možno počítať až v budúcom rozpočtovom roku v prípade, že bude zahrnutá do rozpočtu obce.
     Starosta obce informoval OZ o rokovaní s firmou, ktorá nám spravuje osvetlenie. Firma predložila ponuku na dodanie 3 ks osvetlenia do Sobolov vo výške 40.000,- Sk. OZ sa uznieslo, že sa urobí prieskum trhu a osvetlenie sa dá urobiť najlacnejšej firme.
     Prednostovi a stavebnej komisii bolo uložené preriešiť žiadosť Jána Skaličana. Bolo zvolané jednanie, ale ku konkrétnemu riešenie nedošlo. Riešenie problému sa presúva do budúceho zastupiteľstva.
     Prednosta s pracovníkmi OcÚ mali vypracovať dotazník ohľadom kanalizácie v obci. Zosumarizovanie dotazníkov bolo presunuté do budúceho zastupiteľstva.
    Starosta obce predložil OZ návrh na schválenie poplatku za rozkopové práce na cestách s asfaltom na maximálne 7 dní. OZ schválilo poplatok vo výške 500,- Sk.
     Starosta obce predložil OZ návrh na výstavbu vodovodu na úseku Bisahovia – Škorvaga so spoluúčasťou Obce Nová Bystrica na financovaní vo výške 5% z celkových nákladov.
     Starosta obce predložil OZ návrh na prijatie preklenovacieho úveru na financovanie rekonštrukcie školy, prípadne ďalších projektov. Úver môže byť čerpaný, ale nemusí byť, ide o formu kontokorentného úveru.
     Kontrolórka obce predložila OZ Stanovisko k prijatiu úveru, ktorý poskytuje DEXIA banka Slovensko. OZ schválilo preklenovací úver do výšky 15 mil. Sk.
     Starosta obce informoval OZ, že 10.11. 2008 sa bude konať otvorenie cesty Kysuce – Orava. Rekonštrukcia cesty od Škorvagy k novej ceste bude uskutočnená do 30. 6. 2009.
     Starosta obce informoval OZ o zavedení autobusového prepojenia z Námestova do Žiliny cez našu obec.
     Starosta obce informoval OZ, že cesta do Bereši bude vyasfaltovaná v priebehu mesiaca november.
     Starosta obce predložil OZ návrh na 5% spolufinancovanie našej obce na Spoločnom projekte medzi obcami o vybavenie hasičov protipožiarnou technikou. OZ návrh schválilo.
     Starosta obce informoval OZ, že zakúpené pozemky od SEVAKu boli dané na vklad.
     Starosta obce informoval OZ o príprave 2. ročníka „Katarínskej zabíjačky“, ktorú usporiada Obec Nová Bystrica. OZ akciu schválilo.
     Starostovi obce bol predložený návrh na zabezpečenie prechodu pre chodcov u Škorvagov. OZ odporučilo starostovi obce osloviť Policajné oddelenie v Čadci o zriadenie prechodu pre chodcov na križovatke u Škorvagov.
    Na zastupiteľstve bol opätovne prejednávaný problém ohľadom drtičky drevnej hmoty, ktorú prevádzkuje firma Františka Šadibola na základe podnetov občanov. Drtička pracuje naďalej v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod., nie 6 hodín, ako bolo dohodnuté.
Situáciu uložilo OZ prešetriť komisia pre životné prostredie.
     Kontrolórka obce informovala OZ, že 6. januára 2009 sa jej končí 6-ročné obdobie, na ktoré bola zvolená a je potrebné v zmysle zákona o obecnom zriadení vyhlásiť výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Nová Bystrica.
     OZ určilo termín voľby hlavného kontrolóra obce na deň 11. 12. 2008. Podmienky predkladania prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra: doložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní, prehlásenie, že v prípade úspešnosti voľby sa vzdá všetkých činností v zmysle § 18 zákona č. 369/2004 Z. z.. Termín odovzdania žiadosti do 27. 11. 2008 do 15.00 hod. p. Liščákovej v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ“.
     OZ uložilo prednostovi obecného úradu zverejniť termín voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli v zmysle zákona 369/2004 Z.z.
     Starosta obce predniesol OZ žiadosť Emila Kašubu, bytom Nová Bystrica 319,
O opravu cesty v osade Pavelkovia. OZ žiadosť zobralo na vedomie a uvedená rekonštrukcia cesty sa bude realizovať prostredníctvom pripravovaného projektu.
     Starosta obce predniesol OZ žiadosť Milana Masnicu, bytom Stará Bystrica 466, o obnovu osvetlenia pri bývalom rozvoji. OZ žiadosť zobralo na vedomie. Existujúce osvetlenie bude prispôsobené na širší záber.
     Starosta obce predniesol OZ sťažnosť Paulíny Klanicovej, bytom Nová Bystrica 614 ohľadom znečistenia zdroja pitnej vody. Sťažnosť prerieši komisia pre životné prostredie.
     Starosta obce predniesol OZ žiadosť Juraja Kurica a Jozefa Kurica, bytom Nová Bystrica 488, o zhotovenie pouličného osvetlenia u Andrisa k domom č. 529 a č. 1066 v počte 1 ks. Náklady súvisiace so zhotovením sú ochotní uhradiť v plnej výške. OZ žiadosť schválilo.
     Poslanec miestnej časti Talapkovia a Frančiakovia, Jozef Kultán predniesol OZ žiadosť o poskytnutie finančnej výpomoci pri rekonštrukcii vodovodu. OZ žiadosť osád Talapkovia a Frančiakovia schválilo. Finančná výpomoc bude vyplatená na základe predloženej faktúry vo výške 20.000,- Sk prostredníctvom rozpočtu obce.
     Starosta obce predniesol žiadosť osady Martiniskovia o poskytnutie finančnej výpomoci na posilnenie výdatnosti skupinového vodovodu. OZ finančnú výpomoc schválilo vo výške 20.000,- Sk, ktorá bude vyplatená na základe predloženej faktúry prostredníctvom rozpočtu obce.
     OZ uložilo kultúrnemu referentovi plniť si povinnosti pri preberaní priestorov kultúry.


5. Diskusia

     P. Držiaková predniesla starostovi obce problémy na úseku cesty od Beláka smerom dole, kde chýba osvetlenie, chodníky, okraje cesty nie sú udržiavané a na ceste ostáva stáť voda.
    OZ odporučilo starostovi obce vyzvať vedenie Správy a údržby ciest o úpravu cesty v úseku Rajnohovia – Cádrikovia, aby spĺňala bezpečnosť prevádzky.
     P. Huláková – upozornila na nepríjemný zápach z jarka pri ceste na cintorín. OZ uložilo komisii pre životné prostredie, prednostovi OcÚ a p. M. Hulákovej vyzvať občanov, aby zamedzili vypúšťanie odpadov do jarku pri ceste na cintorín.
     P. Huláková - je potrebné ihrisko pri ZS ohradiť aj od p. Rudolfa Slučiaka. OZ uložilo zástupcovi starostu zabezpečiť montáž ochranných plotov.
     P. Huláková – v akom stave sú striešky na bytových domoch. Starosta –už sú zhotovené, len ich je potrebné upevniť.
     P. Huláková – je potrebné ohradiť zdroj pitnej vody u Závodzky. OZ uložilo p. Brisučiakovi zabezpečiť oplotenie zdroja pitnej vody a zakrytie odkrytého potrubia.
     P. Jančulová poďakovala starostovi obce za zakúpenie kuchynského robota do kuchyne v kultúrnom dome.


6. Návrh na prijatie uznesenia

Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e číslo 10/2008

A/ berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. overovateľov zápisnice: p. Mgr. Elenu Jančulovú p. Janu Hulákovú
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Milana Žemela, p. Vilmu Masnicovú
5. požiadavku správu farnosti o finančnú výpomoc pri plynofikácií kostola
6. informáciu starostu obce o možnosti obce zriadiť u DEXIA banky kontokorentný úver
7. vyjadrenia kontrolóra obce k zriadeniu úveru z  DEXIA banky
8. kontrolu plnenia uznesení z prechádzajúcich zastupiteľstiev
9. požiadavku občanov na rozkopávku ciest /povrchovo spevnených/
10. návrh na schválenie 5% účasti Obce Nová Bystrica na projekte predĺženia obecného vodovodu v časti obce Bisahovia – Škorvaga
11. informáciu starostu obce o kolaudácii cesty Kysuce – Orava plánovanej na 10. novembra 2008.
12. informáciu o cezhraničnej spolupráci s Poľskom v oblasti požiarnej ochrany a možnosti zakúpenia požiarnej techniky
13. informáciu o usporiadaní akcie „Katarínska zábíjačka“ na 22. 11. 2008
14. pripomienku občanov osád Jančulovia a Berešovia k odhlučneniu drtičky drevného odpadu u Jančulov p. Šadibola Františka
15. správu kontrolórky obce z kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica za l. polrok 2008
16. žiadosť Emila Kašubu, Vychylovka 319 o úpravu miestnej komunikácie – na rekonštrukcií miestnych komunikácií sa pracuje. Komunikácia bude upravená podľa pripravovaného projektu
17. informáciu kontrolóra obce o vyhlásení výberového konania na funkciu kontrolóra Obce Nová Bystrica.
 OZ určuje: termín voľby hlavného kontrolóra obce na deň 11. 12. 2008. Podmienky predkladania prihlášok na funkciu hlavného kontrolóra: doložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, doklad o vzdelaní, prehlásenie, že v prípade úspešnosti voľby sa vzdá všetkých činností v zmysle § 18 zákona č. 369/2004 Z. z.. Termín odovzdania žiadosti do 27. 11. 2008 do 15.00 hod p. Liščákovej v zalepenej obálke označenej „NEOTVÁRAŤ“
18. žiadosť Milana Masnicu, Stará Bystrica 466 o obnovenie verejného osvetlenia pri bývalom Rozvoji – prispôsobiť existujúce osvetlenie na širší záber
19. sťažnosť Paulíny Klanicovej, Nová Bystrica 619 ohľadom znečistenia zdroja pitnej vody – komisia pre životné prostredie
20. žiadosť Jozefa Kurica, Nová Bystrica 488, o zriadenie verejného osvetlenia
21. žiadosť občanov osady Martiniskovia o finančnú výpomoc pri napojení nového zdroja pitnej vody
22. žiadosť občanov osád Talapkovia a Frančiakovia o finančnú výpomoc pri rekonštrukcii vodovodu
23. problém prístupovej cesty k cintorínu – odpadové vody


B/ schvaľuje

1. program zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: p. Radôšťan, p. Milan Žemel a p. Vilma Masnicová
3. poplatok za vydanie rozhodnutia na rozkopávku miestnej komunikácie povrchovo spevnenej asfaltom vo výške 500,- Sk
4. 5% spoluúčasť obce na projekte vodovodu v časti obce Bisahovia – Škorvagovia vo výške cca 450.000,- Sk
5. uzatvoriť Zmluvu s DEXIA bankou na úver podľa priložených dokladov, t. j. DEXIA KOMUNÁL KOMFORT úveru do výšky 15 mil. Sk
6. 5% spoluúčasť obce na projekte vybavenia požiarnej ochrany požiarnou technikou.
7. usporiadania akcie „Katarínska zabíjačka“ Obcou Nová Bystrica
8. žiadosť Jozefa Kurica, bytom Nová Bystrica 488, o zriadenie verejného osvetlenia na vlastné náklady               9. žiadosť osady Martiniskovia o finančnú výpomoc pri napojení nového zdroja pitnej vody vo výške 20.000,- Sk na základe predloženej faktúry prostredníctvom rozpočtu obce
10. žiadosť osád Talapkovia a Frančiakovia o finančnú výpomoc pri rekonštrukcii vodovodu na základe predloženej faktúry vo výške 20.000,- Sk


C/ doporučuje

1. starostovi obce pozvať na budúce zastupiteľstvo poslanca národnej rady p. Jána Podmanického
2. starostovi obce osloviť PO PZ Čadca o zriadenie prechodu pre chodcov v oblasti križovatky u Škorvagov
3. starostovi obce vyzvať vedenie Správy a údržby ciest Ing. Greguša o úpravu cesty v úseku Rajnohovia – Cádrikovia, aby spĺňala bezpečnosť prevádzky


 D/ ukladá

1. stavebnej komisii pre životné prostredie vyvolať jednanie s p. Šadibolom a prejednať problém odhlučnenia drtičky drevnej hmoty.
2. prednostovi OcÚ Ing. Kasajovi zverejniť termín voľby hlavného kontrolóra obce na úradnej tabuli v zmysle zákona 369/2004 Z. z. v platnom znení
3. komisii pre životné prostredie a prednostovi OcÚ a p. Hulákovej Márii vyzvať občanov, aby zamedzili vypúšťanie odpadov do jarku pri ceste na cintorín
4. zástupcovi starostu obce zabezpečiť montáž ochranných plotov okolo ihriska pri zdravotnom stredisku
5. p. Brisučiakovi zabezpečiť oplotenie zdroja pitnej vody u Závodzky s pracovníkmi OcÚ /VPP/ a vyzvať PSDL Nová Bystrica o úpravu, zakrytie obnaženého vodovodného potrubia
6. kultúrnemu referentovi plniť si povinnosti pri spätnom preberaní priestorov kultúry


6. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu

Milan Kotvas
starosta obce

Overovatelia:
Jana Huláková
Mgr. Elena Jančulová

Zapisovateľ:
Anna Chovancová


  

zskmojekysucekysucke muzeum