Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
18. septembra 2008

Prítomní:
Milan Kotvas

Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Žemel Milan
Masnicová Vilma
Radôšťan Jozef
Šadibol Dušan
Kultán Jozef

Neprítomný:

Monika Držiaková, Ing.

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Schválenie uznesenia
7. ZáverRokovanie:

1.Otvorenie
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol Dušana Šadibola a Vilmu Masnicovú.

3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol Jozefa Radôšťana, Elenu Jančulovú a Jozefa Kultána. Návrh bol jednohlasne schválený.

4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh na prijatie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné: uznesenie číslo 9/2008

A/berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Dušana Šadibola a p. Vilmu Masnicovú
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Elenu Jančulovú a p. Jozefa Kultána
5. informáciu starostu obce o smerovaní pri výstavbe kanalizácie v Obci Nová
Bystrica, sú dve možnosti: celková kanalizácia obce a čistička, alebo skupinové biologické čističky. Ktorú variantu bude obec uprednostňovať sa zistí formou dotazníkov rozposlaných po celej obci
6. informáciu o kolaudácií cesty Kysuce – Orava a následnú rekonštrukciu cesty v úseku Nová Bystrica - Škorvaga – nová cesta
7. informáciu o spevnení brehov rieky Bystrice v úseku Andrisovia – most u Škorvagy
8. informáciu o výstavbe verejných a miestnych komunikácií v obci Nová Bystrica cca 26 km
9. informáciu o výberovom konaní na rekonštrukciu školských budov v Novej Bystrici – jeden dodávateľ Združenie Riava – Riastav.
10. požiadavku správcu farnosti o finančnú pomoc pri realizácií vykurovania kostola
11. problém verejného osvetlenia obce
12. výpoveď nájmu lyžiarskeho vleku vo Vychylovke POLD Nová Bystrica
13. výpoveď nájmu kancelárskych priestorov v dome služieb Poľnohospodársko-obchodného a lesníckeho družstva Nová Bystrica
14. žiadosť Albína Brisudu, Nová Bystrica 507, o finančnú výpomoc na vykurovanie elektrickou energiou
15. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o umiestnenie značky zákazu vjazdu do areálu školy – tento problém bude riešený pri rekonštrukcií školy
16. žiadosti ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka o schválenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka
17. Milana Masnicu, Nová Bystrica 720, o odstránenie odpadu
18. žiadosť Michala Klieštika, bytom Nová Bystrica 137, o schválenie odpredaja pozemku - žiadosť bude zaradená do poradovníka
19. žiadosť Mgr. Pavla Balačína, bytom Nová Bystrica 574, o schválenie odpredaja pozemku
20. žiadosť firmy Pegatrans Nová Bystrica o prenájom miestnosti a upevnenie poštovej schránky
21. žiadosť ZŠ s MŠ Nová Bystrica o udelenie výnimky – naplnenosť 9. a 4. triedy v školskom roku 2008/09
22. žiadosť Ondreja Šadibola, bytom Nová Bystrica 825, o odpredaj pozemku č. 5718/62 o výmere 123 m2 a 5718/63 o výmere 45 m2
23. žiadosť Jozefa Balačína, bytom Nová Bystrica 819, o odpredaj pozemku č. 5718/64 o výmere 176 m2.
24. žiadosť Ľubomíra Matejčíka, bytom Nová Bystrica 111, o schválenie prístupovej komunikácie k rodinnému domu po bývalej úzkokoľajovej železnici
25. žiadosť Cecílie Brisudovej, bytom Nová Bystrica 455, o zriadenie prevádzky
26. žiadosť Jána Skaličana, bytom Nová Bystrica 538, o súhlas k vysporiadaniu pozemkov miestnej komunikácie č. 5665/6
27. žiadosť o odkúpenie pozemkov firmy SEVAK pre vybudovanie tlakových staníc k obecnému vodovodu
28. žiadosť PSDL Vychylovka o výmenu prenajatej miestnosti v dome služieb
29. Správu z vykonanej kontroly v súlade s plánom kontrolnej činnosti na l. polrok /kontrola uznesení za 2. polrok 2007/
30. Správu z vykonanej kontroly príjmov a výdavkov za l. polrok na OcÚ v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2008


B/ schvaľuje

1. program dnešného zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: Jozef Radôšťan, Elena Jančulová a Jozef Kultán
3. zistiť variantu výstavby kanalizácie formou prieskumu dotazníkmi medzi občanmi.
4. Od l. 10. 2008 prestať doplňovať vodu do obecného vodovodu v úseku paralelnom s novovybudovaným ob. vodovodom od SEVAKu počtom hlasov 7 prítomných poslancov
5. minimálnu sadzbu pri dlhodobých predajných akciách /sála, kuchynka a kysucká izba/ 2.500,- Sk/deň, pri krátkodobých 300,- Sk/hod. /pre miestne organizácie a občanov sála – 1.200,- Sk, kuchyňa 500,- Sk, kysucká izba 500,- Sk/ - vstupné na diskotéky a tanečné zábavy organizované obcou Nová Bystrica 40,- Sk
6. finančnú výpomoc Albínovi Brisudovi, bytom Nová Bystrica 507, na vykurovanie vo výške 4.450,- Sk
7. žiadosti ZŠ s MŠ Nová Bystrica a Vychylovka o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v obidvoch školách podľa návrhov, ktoré predložili školy.
8. odpredaj pozemku č. 5618/11 o výmere 389 m2 Mgr. Pavlovi Balačínovi
9. prenájom miestnosti v dome služieb firme Pegatrans, na základe vzájomnej dohody medzi žiadateľmi o prenájom priestorov a umiestnenie poštovej schránky na budove
10. ZŠ s MŠ Nová Bystrica výnimku naplneností 9. a 4. triedy v školskom roku 2008/2009
11. odpredaj pozemkov Ondrejovi Šadibolovi, bytom Nová Bystrica č. 825, č. 5718/62 o výmere 123 m2 a č. 5718/63 o výmere 45 m2 v cene 100,- Sk/m2
12. odpredaj pozemkov Jozefovi Balačínovi, bytom Nová Bystrica č. 819, č. 5718/64 o výmere 176 m2 v cene 100,- Sk/m2.
13. Ľubomírovi Matejčíkovi, bytom Nová Bystrica 111, prístupovú cestu po bývalej lesnej železnici s vecným bremenom rešpektovania cyklotrasy.
14. prevádzku Papiernictvo aj s predloženými otváracími hodinami.
15. odpredaj pozemkov KN – C 4663/27 o výmere 66 m2 a KN – C 521/59 o výmere 6 m 2 v cene 180,- Sk/m2 firme SEVAK. Celková suma 12.960,- Sk.
16. výmenu prenajatej miestnosti v dome služieb PSDL Vychylovka na základe dohôd medzi žiadateľmi o nájom kancelárskych priestorov v dome služieb
17. zakúpenie počítača pre prednostu obecného úradu
18. zakúpenie počítača pre starostu obce
19. zakúpenie nábytku do kancelárie starostu obce
20. zakúpenie tovarov a služieb v hodnote 50.000,- Sk bez schválenia OZ
21. opravu obecného traktora
22. izoláciu stropov v troch nájomných bytovkách – v spodnej chodbe a kočikárni
23. zakúpenie vecných cien do výšky 2000,- Sk na súťaž ovocia a zeleniny usporiadané obcou
24. odkúpenie pozemku od SEVAKu pre IBV v cene 180,- Sk/m2


C/neschvaľuje

1. na základe finančnej situácie obce, pri rozbehnutých viacerých investičných akciách so spoluúčasťou obce nie je možné dotovať iné subjekty. 6 poslancov proti, 2 sa zdržali hlasovania.


D/ doporučuje

1. starostovi obce p. Kotvasovi vyvolať jednanie s firmou Eltodo Košice a dohodnúť nápravu ohľadom verejného osvetlenia


E/ ukladá

1. pracovníkom OcÚ a prednostovi obecného úradu vypracovať dotazník, kde budú občania oboznámení s výhodami a nevýhodami výstavby jednotlivých variant výstavby kanalizácie
2. komisií pre životné prostredie a stavebnej komisií preriešiť žiadosť Milana Masnicu, Nová Bystrica 720, o odstránenie odpadu
3. prednostovi OcÚ p. Kasajovi a stavebnej komisii o preriešenie problému Jána Skaličana s vysporiadaním pozemkov miestnej komunikácie č. 5665/6. Vyjadrenie podať do budúceho zastupiteľstva. 4. pracovníkovi Ocú p. Brisučiakovi zabezpečiť vykosenie pozemkov v okolí zdravotného strediska a bytovky 7. Záver Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní. Milan Kotvas starosta obce Ing. Vladimír Kasaj prednosta Obecného úradu Overovatelia: Dušan Šadibol Vilma Masnicová Zapisovateľ: Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum