Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
21. augusta 2008

Prítomní:

Starosta obce: Kotvas Milan

Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Držiaková Monika
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Masnicová Vilma

Neprítomní:
Šadibol Dušan
Žemel Milan

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Návrh uznesenia
6. Záver


Rokovanie:


1. Otvorenie
Zasadanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Milan Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 7 poslancov.


2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jozefa Kultána a p. Janu Hulákovú.


3. Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca a p. Vilmu Masnicovú. Návrh bol jednohlasne schválený.


4. Rôzne
Riaditeľ ZŠ s MŠ vo Vychylovke informoval OZ, že v školskom roku 2008/2009 má piatu triedu s počtom žiakov 5, z toho jeden integrovaný. Dal OZ na zváženie, či bude uvedená trieda fungovať samostatne vo Vychylovke, alebo žiaci budú návštevovať Základnú školu v Novej Bystrici. OZ samostatnú triedu vo Vychylovke schválilo.
Starosta obce informoval, že v našej obci sa v tomto období zameriavajú miestne komunikácie, nakoľko je možnosť podania žiadosti ohľadom získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií. OZ schválilo, v prípade získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií, 5% účasť na ich financovaní počtom hlasov 7. Predpokladaná cena celého projektu by mala byť približne 80 miliónov korún.
Starosta obce predniesol OZ návrh na schválenie miesta kultúrneho referenta v našej obci. OZ miesto kultúrneho referenta schválilo počtom hlasov 7.OZ sa zaoberalo na svojom zasadaní tiež výstavbou šatní v športovom areáli v Obci Nová Bystrica. V prípade získania finančných prostriedkov, schválilo 5% účasť na financovaní tohto projektu.
OZ sa dohodlo, že dňa 14. 9. 2008 bude zvolaný verejný hovor ohľadom vodovodných prípojok.
Starosta obce informoval OZ, že ostrovček bude určite do konca roka zavezený a bude na ňom urobená kanalizácia.
Riaditeľ ZŠ s MŠ Nová Bystrica, Mgr. Milan Lalinský, v súvislosti so získaním finančných prostriedkov na opravu školy, poďakoval všetkým tým, ktorí sa akokoľvek pričinili na získaní dotácie pre školu.

5. Návrh na prijatie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:


U z n e s e n i e číslo 8/2008


A/ berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. overovateľov zápisnice: p. Jozef Kultán, p. Jana Huláková
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca, p. Vilmu Masnicovú


B/ schvaľuje
1. program zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: p. Radôšťan, p. Chovanec Rudolf a p. Vilma Masnicová
3. existenciu 5. triedy v ZŠ s MŠ Vychylovka s počtom žiakov 5 z toho jeden integrovaný
4. 5% spoluúčasť na financovaní rekonštrukcie miestnych komunikácií
5. miesto kultúrneho referenta
6. výstavbu šatní v športovom areáli Obce Nová Bystrica u Škorvagy a spoluúčasť na financovaní vo výške 5% Obcou Nová Bystrica


6. Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Milan Kotvas
starosta obce

Ing. Vladimír Kasaj
prednosta obecného úradu


Overovatelia:
Jana Huláková
Jozef Kultán

Zapisovateľ:
Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum