Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
10. júla 2008

Prítomní:

Starosta obce:        Kotvas Milan

Členovia OZ:
Huláková  Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Šadibol Dušan
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Masnicová Vilma

Neprítomní:
Držiaková Monika, Ing.
Žemel Milan

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh uznesenia
7. Záver


1.    Otvorenie
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 7 poslancov.

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Emíliu Liščákovú, pracovníčku Obce Nová Bystrica. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jančulovú Elenu, Mgr., p. Chovanca Rudolfa.

3.    Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Masnicovú Vilmu,
p. Radôšťana Jozefa a p. Hulákovú Janu. Návrh bol jednohlasne schválený.

4.    Rôzne
Redakčnej rade pri vydávaní hlásnika bude vypomáhať  prednosta OcÚ Ing. Kasaj.
OZ ukladá Anne Chovancovej, kontrolórke obce písomne oboznámiť žiadateľov o úľavu dane z lesných pozemkov, že nie je možnosť úpravy tejto dane obecným zastupiteľstvom.  
    Starosta obce informoval OZ o postupoch podaných projektov zo strany obce na výstavbu obce.
Starosta obce predniesol návrh o rozbehnutí cezhraničnej spolupráce – družby medzi Obcou Nová Bystrica a Horní Domaslovice, okres Frýdek Místek. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzatvorenie družby medzi Obcou Nová Bystrica a Horní Domaslovice s počtom hlasov 7.
    P. Chovanec Rudolf, zástupca starostu predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2008 kontrolórky Obce Nová Bystrica. OZ doporučuje  doplniť plán kontrolnej činnosti o kontrolu dotácie zo strany Obce Nová Bystrica na oslavy výročia ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Nová BystricaVychylovka. OZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2008 s uvedeným dodatkom s počtom hlasov 7.
    P. Chovanec Rudolf, zástupca starostu, informoval OZ o futbalovom turnaji  „O putovný pohár starostu obce Nová Bystrica“ dňa 19. júla 2008.
    P. Huláková Jana navrhla ohradenie, uzamknutie a zakrytie hadice pitnej vody v osade Pleškovia.  Tiež predniesla požiadavku realizácie prístreškov nad vchody do bytoviek dvoch 11 bytových domov.
OZ ukladá pracovníkom Obecného úradu v Novej Bystrici dôležité materiály na rokovania OZ  doručiť poslancom  aspoň týždeň vopred.
    Obecné zastupiteľstvo ukladá členovi redakčnej rady p. Kultánovi napísať informatívny článok  o podmienkach odberu podzemnej vody, či už zo skupinových vodovodov alebo obecného vodovodu.
    Pracovníčke Obce Nová Bystrica p. Hulákovej Márii OZ ukladá písomne vyzvať podnikateľov p. Hančínského a
p. Šulavu Mariána o odstránenie skládok dreva na verejnom priestranstve Obce Nová Bystrica.
    Starosta obce preniesol požiadavku p. Jozefa Slučiaka o náhradu za pozemok v časti „Ostrovčeka“, ktorý sa upravuje na verejné priestranstvo. OZ ukladá prednostovi p. Ing. Kasajovi o vyriešenie tohto problému s p. Slučiakom do konca letných prázdnin.
    Starosta obce predniesol OZ žiadosť Mgr. Jančulovej, bytom Nová Bystrica 684 o finančný príspevok na zakúpenie krojov pre folklórnu skupinu. OZ schvaľuje s počtom hlasov 7finančný príspevok vo výške 30 000,- Sk na zakúpenie krojov / za vyúčtovanie zodpovedá Mgr. Jančulová/.
    Starosta obce predniesol žiadosť Jany Prívarovej, bytom Nová Bystrica 1053, o vyriešenie nedoplatku do fondu oprav. OZ schvaľuje začleniť tri 11- bytové domy do správy Obecného podniku  a tento si bude tieto problémy  riešiť vo svojej kompetencii.
    Starosta obce predniesol žiadosť občanov z bytoviek Mária Joneka, Nová Bystrica 455, Jána Joneka, Nová Bystrica č. 455 a Miloša Lalinského, Nová Bystrica č. 683, o zriadenie parkovacích miest v areály školy. OZ realizáciu parkovacích miest bude riešiť až po ukončení rekonštrukcie školských budov a výstavby telocvične v areály školy s počtom hlasov 7. Starosta obce predniesol žiadosť Františka Baničiara, Nová Bystrica č. 386, o zjednanie  nápravy s p. Jánom Petrekom, Nová Bystrica 403, o nedovolenom pílení drevnej hmoty.
    OZ ukladá prednostovi p. Ing. Kasajovi dať písomne stanovisko p. Petrekovi, ak sa nedohodne so susedmi nemôže pílenie dreva realizovať. Inak  sťažnosť bude postúpená životnému a živnostenskému úradu.
    Starosta obce predniesol žiadosť občanov Jána Joneka, Nová Bystrica 366, Ľubomíra Joneka, Nová Bystrica č. 814 a Jozef Joneka, Nová Bystrica č. 1011, na vybudovanie skupinového vodovodu a o finančnú výpomoc.
    OZ schvaľuje vydanie stavebného povolenia so žiadosťou u p. Šutiakovej, kde musí byť v povolení zakomponované vecné bremeno na ochranu pitného zdroja  a finančnú výpomoc vo výške 20 000,- Sk po doložení dokladov p. Mazúrovej. Žiadosť bola schválená s počtom hlasov 7.
    Starosta obce predniesol žiadosť Anny Salanciovej, Vychylovka 383 o konanie vo veci vysporiadania hraníc pozemkov. OZ vyriešením tohto problému poveruje Ing. Jurgu -pracovníka na úseku stavebného úradu Nová Bystrica.
    OZ berie na vedomie sťažnosť občanov zárubku – Pochybov /Štefan Griga/ na odplavenie časti súkromného pozemku miestnym tokom. Tento problém bude riešený pri realizácií rekonštrukcie tohto toku Povodím Váhu v čase – na budúci rok 2009.
    OZ berie na vedomie žiadosť občanov osady Jančulovia na znečistený priepust okolo prístupovej cesty do osady Jančulovia. OZ ukladá vyzvať SEVAK, a.s. p. Orlovského o zjednanie nápravy- vyčistenie tohto priepustu, nakoľko je v ich správe.
    OZ ukladá pracovníkovi Obce Nová Bystrica p. Brisučiakovi – správcovi budov riešiť odvetrávanie kuchyne kultúrneho domu.
    OZ doporučuje zvolať verejný hovor s občanmi na tému „ Verejný vodovod“, kde treba pozvať realizátora stavby firmu Riastav, spol. s.r.o. Nová Bystrica č. 64 a dozor verejného vodovodu p. Ing. Psotu. Verejný hovor  s občanmi sa bude konať. 27. júla 2008.

5.    Diskusia
P. Huláková Jana – k záložnému zdroju pitnej vody osada Pleškovia je potrebné zahrnúť hadicu, ohradiť a uzamknúť. Realizácia prístreškov nad vchody do bytoviek dvoch ll – bytových domov.
 P. Kultan – poukázal na odplavenie časti súkromného pozemku miestnym tokom občanov Pochybovho zárubku /p. Štefan Griga/.
 P. Jančulová, Mgr. - vyčistenie priepustu v osade Jančulovia.

6. Návrh na prijatie uznesenia
    Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e    č. 7/2008

     A/    b e r i e    n a    v e d o m i e
1.    program dnešného zastupiteľstva,
2.    zapisovateľku Emíliu Liščákovú,
3.    overovateľov zápisnice p. Jančulovú Elenu, Mgr., p. Chovanca Rudolfa,
4.    návrhovú komisiu: p. Masnicovú Vilmu, p. Radôšťana Jozefa a p. Hulákovú Janu,
5.    plnenie uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev,
6.    informáciu starostu obce o postupoch podaných projektov zo strany obce na výstavbu Obce Nová Bystrica,
7.    informáciu o cezhraničnej spolupráci – družby medzi Obcou Nová Bystrica a Obcou Horní Domaslovíce /okr. Frýdek Místek/,
8.    návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2008,
9.    informáciu p. Chovanca Rudolfa, zástupcu starostu o futbalovom turnaji  „ O putovný pohár starostu obce Nová Bystrica “, ktorý sa uskutoční dňa 19. júla 2008,
10.     pripomienku p. Hulákovej Jany k záložnému zdroju pitnej vody pre obec, ktorý je potrebné ohradiť, uzamknúť a zahrnúť odkrytú hadicu,
11.     pripomienku p. Hulákovej o  realizácií prístreškov nad vchodom do bytoviek dvoch 11- bytových domov,

12.     požiadavku p. Jozefa Slučiaka
o náhradu za pozemok v časti
„Ostrovčeka“, ktorý sa upravuje na verejné priestranstvo,
13.     žiadosť Mgr. Jančulovej
o finančný príspevok na zakúpenie krojov pre folklórnu skupinu,
14.     žiadosť p. Prívarovej
o vyriešenie nedoplatkov do fondu oprav,
15.     žiadosť občanov z bytoviek  
o zriadenie parkovacích miest v areály školy s tým, že realizácia parkovacích miest sa bude riešiť až po ukončení rekonštrukcie školských budov a výstavby telocvične,
16.     žiadosť p. Baničiara na pílenie drevnej hmoty Jánom Petrekom,
17.     žiadosť občanov osady Talapkovia /p. Jonek Ján, Jonek Ľubomír a Jonek Jozef/ o vydanie stavebného povolenia na výstavbu skupinového vodovodu a o finančný príspevok,
18.     žiadosť Anny Salanciovej, Vychylovka 383, vo veci vysporiadania hraníc pozemkov,
19.     žiadosť občanov Pochybovho zárubku na odplavenie časti súkromného pozemku miestnym tokom. Tento problém bude riešený pri realizácií rekonštrukcie tohto toku Povodím Váhu v roku 2009
20.     žiadosť občanov osady Jančulovia na znečistený priepust okolo prístupovej cesty do osady.   

     B/   s c h v a ľ u j e
1.    program zastupiteľstva,
2.    návrhovú komisiu v zložení
p. Masnicová Vilma, p. Radôšťan Jozef a p. Chovanec Rudolf,
3.    uzatvorenie družby medzi Obcou Nová Bystrica a Obcou Horní Domaslovíce, okr. Frýdek
Místek s počtom hlasov 7,
4.    plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2008 po doplnení bodu kontroly dotácie zo strany obce na oslavy výročia ZŠ s MŠ Nová Bystrica a ZŠ s MŠ Nová Bystrica Vychylovka,
- poveruje hlavnú kontrolórku Annu Chovancovú , vykonaním kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti,
5.    žiadosť Mgr. Jančulovej o finančný príspevok vo výške 30 000,- Sk na zakúpenie krojov pre folklórnu skupinu. Za vyúčtovanie zodpovedá Mgr. Jančulová,
6.    začleniť tri 11- bytové domy do správy Obecného podniku a tieto problémy sa budú riešiť v jeho kompetencií,
7.    vybudovanie skupinového vodovodu na základe vydaného stavebného povolenia so žiadosťou u p. Šutiakovej, kde musí byť v povolení zakomponované vecné bremeno na ochranu pitného zdroja a schvaľuje finančnú výpomoc vo výške 20 000,- Sk po doložení dokladov p. Mazúrovej

     C/   u k l a d á
1.    Ing. Kasajovi – prednostovi OcÚ vypomáhať redakčnej rade pri vydávaní hlásnika,ktorý vydáva Obec Nová Bystrica.
2.    P. Chovancovej, kontrolórke obce písomne oboznámiť žiadateľov o úľave dane z lesných pozemkov, že nie je možnosť úpravy tejto dane OZ.
3.    Pracovníkom OcÚ dôležité materiály na rokovania zastupiteľstiev doručiť poslancom aspoň týždeň vopred.
4.    P. Kultánovi, členovi redakčnej rady, napísať informatívny článok o podmienkach odberu podzemnej vody, či už to je zo skupinových vodovodov alebo obecného
Vodovodu.
5.    P. Hulákovej, pracovníčke OcÚ písomne oznámiť podnikateľom p. Hančinskému a p. Šulavovi o odstránenie skládok dreva na verejnom priestranstve obce.
6.    Ing. Kasajovi – prednostovi OcÚ vyriešenie problému p. Jozefa Slučiaka o náhradu za pozemok v časti „Ostrovčeka“, ktorý sa upravuje na verejné priestranstvo do konca
letných prázdnin.
7.    Ing. Kasajovi – prednostovi OcÚ dať písomné stanovisko p. Petrekovi, ak sa nedohodne so susedmi nemôže pílenie drevnej hmoty realizovať. V opačnom prípade bude žiadosť postupená životnému prostrediu a živnostenskému úradu.
8.    P. Šutiakovej, pracovníčke OcÚ, do stavebného povolenia zakomponovať vecné bremeno na ochranu pitného zdroja.
9.    Ing. Jurgovi – pracovníkovi na úseku stavebného úradu riešiť problém Anny Salanciovej, Vychylovka č. 383,
 vo veci vysporiadania hraníc pozemkov podľa stavebného zákona.
10.     Pracovníčke OcÚ na úseku ŽP písomne vyzvať SEVAK, a.s.
 p. Orlovského o zjednanie nápravy, a to vyčistením priepustu okolo prístupovej cesty do osady Jančulovia, nakoľko
priepust je v ich správe.
11.     Pracovníkovi OcÚ Milanovi Brisučiakovi riešiť odvetrávanie kuchyne KD

7.    Záver
     Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

     Rudolf Chovanec          Milan Kotvas
     zástupca starostu          starosta obce

Overovatelia:
Jančulová Elena, Mgr.,   Rudolf Chovanec

Zapisovateľ:
Emília Liščáková  

zskmojekysucekysucke muzeum