Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
29. mája 2008

Prítomní:
 
Starosta obce:   Kotvas Milan

Členovia OZ:  
 
    Huláková Jana
    Chovanec Rudolf
    Jančulová Elena, Mgr.
    Šadibol Dušan
    Radôšťan Jozef
    Kultán Jozef
    Masnicová Vilma
    Žemel Milan

Neprítomný:
Držiaková Monika

Program:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
     zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Návrh uznesenia
7. Záver

Rokovanie:


1. Otvorenie

Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.


2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Jozefa Kultána a p. Dušana Šadibola.


3. Voľba návrhovej komisie

Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca a p. Janu Hulákovú. Návrh bol jednohlasne schválený.


4. Rôzne

5. Diskusia

6. Návrh na prijatie uznesenia

Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:

U z n e s e n i e   číslo 6/2008

A/ berie na vedomie

1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3. overovateľov  zápisnice: p. Jozefa Kultána, p. Dušana Šadibola
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Rudolfa Chovanca, p. Janu Hulákovú
5. plnenie uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev
6. informáciu starostu obce o možnosti zriadenia obecného podniku
7. návrh organizačného poriadku ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka
8. informáciu starostu obce o možnosti výstavby bytov prostredníctvom ŠFRB, ktoré by boli v osobnom vlastníctve
9. záverečný účet Obce Nová Bystrica za rok 2007
10. stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Nová Bystrica za rok 2007
11. prebytok hospodárenia za rok 2007 vo výške 110.000,- Sk previesť v celej výške na rezervný fond obce
12. návrh na odkúpenie časti pozemku pri cintoríne od p. Rabovcovej
13. žiadosť Stanislava Halvoníka, Vychylovka, o preloženie stĺpa elektrického vedenia zo stavebného pozemku – žiadosť bola vybavená
14. žiadosť Tomáša Kováča, bytom Nová Bystrica 114, o vyčistenie jarkov okolo cesty k hrádzi
15. žiadosť Anny Klučkovej, bytom Vychylovka 184, o úpravu dane z lesných pozemkov
16. sťažnosť občanov osád Jančulovia, Berešovia na hluk z drtičky z firmy Šadibol
17. petíciu občanov proti výstavbe vodnej elektrárne na toku Bystrice v smere pod priehradu
18. pripomienku k upchatým kanálom nečistotami
19. Správu z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka za 2. polrok 2007


B/ schvaľuje

1. program zastupiteľstva
2. návrhovú komisiu v zložení: p. Radôšťan, p. Chovanec Rudolf a p. Huláková Jana
3. zriadenie Obecného podniku počtom hlasov 8.
4. organizáciu ZŠ s MŠ Nová Bystrica – Vychylovka podľa žiadosti riaditeľa školy Mgr. Miloša Znachora
5. celoročné hospodárenie Obce Nová Bystrica s výhradou overenia účtovej závierky audítorom
6. záverečný účet Obce Nová Bystrica za r. 2007 s tým, že prebytok hospodárenia obce vo výške 110.000,- Sk bude prevedený na rezervný fond obce.


C/ukladá

1. pracovníkom OcÚ písomne vyzvať p. Rudolfa Brisudu o nápravu pri zvážaní drevnej hmoty do Andrisa a do Timka
2. zaoberať sa problémom tlače Novobystrického hlásnika po odchode Lukáša Pastvu
3. komisii pre životné prostredie uskutočniť kontrolu obce a vyzvať občanov prostredníctvom obecného rozhlasu alebo písomne na likvidáciu nelegálnych skládok.
4. kontrolórke obce preskúmať zákonné možnosti OZ, či je možné schváliť úpravu dane z lesných pozemkov
5. komisii pre životné prostredie zvolať jednanie v termíne do 7. 6. 2008 za prítomnosti p. Šadibola Františka a dotknutých občanov
7. Záver

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Starosta obce: Milan Kotvas
Zástupca starostu: Rudolf Chovanec

Overovatelia:
Dušan Šadibol
Jozef Kultán

Zapisovateľ: Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum