Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa

24. apríla 2008

Prítomní:
 
Starosta obce:   Kotvas Milan

Členovia OZ:
Huláková Jana
Chovanec Rudolf
Jančulová Elena, Mgr.
Šadibol Dušan
Radôšťan Jozef
Kultán Jozef
Masnicová Vilma
Držiaková Monika

Neprítomný:
Žemel Milan

Program:
1.    Otvorenie
2.    Určenie zapisovateľa
       a overovateľov zápisnice
3.    Voľba návrhovej komisie
4.    Rôzne
5.    Diskusia
6.    Návrh uznesenia
7.    Záver

Rokovanie:

1.    Otvorenie
Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas. starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 8 poslancov.

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol p. Mgr. Jančulovú Elenu a p. Šadibola Dušana.

3.    Voľba návrhovej komisie
Do návrhovej komisie starosta obce navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Masnicovú Vilmu a p. Ing. Držiakovú Moniku. Návrh bol jednohlasne schválený.

4.    Rôzne
Riaditeľ školy vo Vychylovke pozval všetkých prítomných na oslavu  pri príležitostí 50. výročia založenia školy. Začiatok o 14.00 hod.
  Starosta obce predniesol žiadosť Jozefa Slučiaka, bytom Nová Bystrica o odpredaj pozemku, ktorý bol zabratý pod ostrovček p. č. 9530 a 9529 o výmere 989 m2. Starosta navrhol zavolať geodeta na vymeranie skutočného stavu pozemkov, nakoľko v predloženom pláne bolo zahrnuté aj koryto rieky.
  Starosta obce ohľadom cesty za lesníckymi bytovkami sa dohodol so Strabagom na dovezenie drte. Mali by zdarma doviesť asi 10 áut na úpravu tejto cesty.
  Dňa 31. 3. 2008 sa p. starosta zúčastnil kontrolného dňa za prítomnosti Róberta Fica na preložke cesty Kysuce – Orava. Starostovi obce predseda vlády Róbert Fico prisľúbil ihrisko pre Novú Bystricu.
  Starosta obce informoval OZ, že dňa 8. 4. 2008 bol odovzdaný projekt na školu na MV RR SR , ktorý prešiel bez problémov. Celkový objem finančných prostriedkov by mal byť 72 mil. Sk vrátane platieb za projekty, vypracovanie projektov a výberového konania. V máji sa vyhlási výberové konanie firme, ktorá sa uvedeným zaoberá.
  Starosta obce informoval OZ o prebehnutom rokovaní ohľadom ostrovčeka. Úprava rieky bude vykonaná od starej pošty až 150 m do Vychylovky a upravovať sa budú obidva brehy po okraji. Do 22. 6. 2008 bude pozemok upravený. Obecný úrad uvedené práce nebude vôbec financovať.
  Starosta obce informoval OZ, že sa začalo konať ohľadom hasičského záchranného systému. Vybavuje sa pozemok, ktorý patril predtým povodiu Váhu, aby sa dal na vlastnícky list obce.
  Komisii pre životné prostredie bolo uložené, aby prešla po celej obci a prostredníctvom p. Hulákovej vyzvala občanov, ktorí majú rôzne skládky okolo rodinných domov, aby ich odstránili.
  Starosta obce informoval OZ o poskytnutej dotácií z environmentálneho fondu na vodovod vo výške 4,2 mil. Sk.
  Starosta obce informoval OZ o možnosti čerpania finančných prostriedkov na chodníky, mosty, zastávky a obecné cesty a ak sa budú dať vybaviť dotácie na cesty, budú sa robiť aj bez kanalizácie.
  Starosta obce dal opätovne hlasovať o uznesení o zrušení miesta prednostu obecného úradu, ktorého výkon rozhodnutia pozastavil. OZ uznesenie nepotvrdilo trojpätinovou  väčšinou hlasov, takže stratilo platnosť. Hlasovanie: za zrušenie miesta 4 poslanci /Masnicová, Šadibol, Chovanec, Jančulová/, proti zrušeniu 4 poslanci /Huláková, Radôšťan, Kultán a Držiaková/
  Starosta obce predniesol OZ žiadosť Miroslava Cabadaja, bytom Nová Bystrica 162 o prístupovú cestu, ktorá by viedla cez obecný pozemok, alebo most. OZ vybudovanie cesty schválilo, ak sa uvolnia finančné prostriedky.
  Starosta obce predniesol OZ žiadosť Cecílie Brisudovej, bytom Nová Bystrica 455, o súhlas na zriadenie predajne papierníctva v priestoroch sušiarne v bytovom dome č. 455. OZ súhlasilo so zriadením predajne papierníctva počtom hlasov 8.
  Starosta obce predniesol OZ žiadosť Stanislava Halvoníka, bytom Nová Bystrica 672, o odkúpenie časti pozemku KN 4702/1 o výmere l136m2. OZ predaj pozemku schválilo, cena bude určená až po odkúpení pozemkov od SEVAKu.
  Starosta obce predniesol OZ žiadosť DPZ Vychylovka o finančný príspevok pri príležitosti 7O. výročia dobrovoľného hasičského zboru. OZ schválilo finančný príspevok vo výške 10.000,- Sk, ktorý bude čerpaný prostredníctvom rozpočtu obce.
  Starosta obce predniesol OZ žiadosť Ing. Vladimíra Šadibola, bytom Nová Bystrica 669 o udelenie predbežného súhlasu na zriadenie prevádzky na spracovanie málo rozmernej a odpadovej guľatiny, spracovanie drevnej drte a pilín ekologicky čistými modernými metódami v priestoroch PD vo Vychylovke. Za udelenie predbežného súhlasu boli všetci za.
  Starosta obce predniesol OZ žiadosť Rímsko-katolíckej cirkvi Nová Bystrica o poskytnutie dotácie na zavedenie kúrenia v kostole. Dotácia bude schválená podľa možnosti ku koncu roka.
  Starosta obce predniesol OZ žiadosť Zuzany Baničiarovej, bytom Nová Bystrica 870, o povolenie prevádzky – Predajňa syrových korbáčikov. OZ udelilo súhlas na zriadenie uvedenej prevádzky.
  Starosta obce predniesol OZ žiadosť Anny Priščovej, bytom Nová Bystrica 451, o povolenie prevádzky  - Večierka – potraviny v rodinnom dome č. 451. OZ súhlasilo so zriadením prevádzky.
  Starosta obce predniesol OZ žiadosť Milana Strapáča, bytom Nová Bystrica 34, o opatrovateľskú službu. OZ schválilo žiadosť prednostne bez zaradenia do poradovníka a na dobu pol roka bude mať opatrovateľskú službu zdarma.
  Kontrolórka obce predniesla OZ Správu z následnej finančnej kontroly, ktorú vykonala v ZŠ s MŠ Nová Bystrica. OZ správu zobralo na vedomie.
  OZ na návrh p. Masnicovej schválilo predsedu finančnej komisie p. Ing. Moniku Držiakovú počtom hlasov 8.
 
5.    Diskusia
P. Masnicová sa informovala, kedy bude vymeriavaný pozemok p. Balačínovej, nakoľko tam má byť prítomný pri jeho zameraní aj člen stavebnej komisie. Zároveň upozornila, že pri oprave miestnej komunikácie bude potrebné najskôr vyčistiť priepust pri lesníckych bytovkách. Starosta obce uviedol, že v budúcom mesiaci budú čistené priepusty pri bytovkách aj pri obecnom úrade.
P. Huláková – je potrebné opraviť rozhlas U Mackov.
P. Kuniak uviedol, že sa dozvedel, že odpredaj pozemkov u Holienky brzdia Kuniakovia. Pritom ich nikto neoslovil. P. starosta – oslovil p. Kuniakovú, p. Sobolovú a p. Cingelovú ohľadom pozemkov. Zároveň bude zvolané ohľadom pozemkov rokovanie.

6.    Návrh na prijatie uznesenia
Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan predniesol prítomným návrh na prijatie uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:
Uznesenie číslo 5/2008

A/ berie na vedomie
1.    program dnešného zastupiteľstva
2.    zapisovateľku p. Annu Chovancovú
3.    overovateľov  zápisnice: p. Dušana Šadibola a p. Jančulovú Elenu
4.    návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Vilmu Masnicovú a p. Moniku Držiakovú
5.    pozvanie p. riaditeľa školy vo Vychylovke Znachora pri príležitostí 50. výročia založenia školy
6.    žiadosť p. Slučiaka o predaj pozemku – p. č. 9529, 9530. Tieto boli zabraté pod ostrovček o výmere 989 m2. Do dvoch týždňov bude p. Slučiakovi odpovedané, či mu bude pozemok zaplatený v plnej výške alebo sa uskutoční výmena
7.    správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
8.    návrh na zrušenie zmeny štruktúry riadenia obce
9.    žiadosť Miroslava Cabadaja, Nová Bystrica 162, o prístupovú cestu
10.    žiadosť Cecílie Brisudovej, bytom Nová Bystrica 455, o zriadenie prevádzky obchodu papiernictva v bytovom dome v priestoroch sušiarne
11.    žiadosť Stanislava Halvoníka, bytom Nová Bystrica 672 o odkúpenie časti pozemku PKN 4702/1 KN 4702/99
12.    žiadosť DHZ  - Vychylovka o finančný príspevok k oslavám 70. výročia založenia
13.    žiadosť Ing. Vladimíra Šadibola o predbežný súhlas na zriadenie prevádzky
14.    žiadosť správcu farnosti o finančný príspevok na realizáciu plynového kúrenia v kostole
15.    žiadosť o povolenie prevádzky predajne mliečnych výrobkov Zuzane Baničiarovej, bytom Nová Bystrica 870
16.    žiadosť Anny Priščovej, bytom Nová Bystrica 451, o povolenie zriadenia prevádzky VEĆIERKA  potraviny v rodinnom dome č. 451
17.    žiadosť Milana Strapáča, bytom Nová Bystrica č. 34 o opatrovateľskú službu
18.    Správu z následnej finančnej kontroly v ZŠ s MŠ Nová Bystrica za 2. polrok 2007 predloženú kontrolórkou obce p. Chovancovou

B/ schvaľuje
1.    program zastupiteľstva
2.    návrhovú komisiu v zložení: p. Radôšťan, p. Masnicová a p. Držiaková
3.    realizáciu prístupovej cesty k domu M. Cabadaja, pokiaľ sa uvolnia dostatočne finančné prostriedky
4.    žiadosť o zriadenie prevádzky papierníctva v bytovom dome č. 455, p. Cecílii Brisudovej
5.    odpredaj časti pozemku KN 4702/1 p. Halvoníkovi S. v cene, za akú obec odkúpi pozemok od SEVAKu o výmere 1136m2
6.    finančný príspevok DHZ Vychylovka vo výške 10.000,- Sk
7.    zriadenie prevádzky píly p. Vladimírovi Šadibolovi v objektoch PD vo Vychylovke
8.    finančnú výpomoc na realizáciu kúrenia v kostole po uvoľnení finančných prostriedkov obce
9.    zriadenie prevádzky predajne mliečných výrobkov Zuzane Baničiarovej, Nová Bystrica 870
10.     zriadenie prevádzky predajne VEČIERKA – potraviny p. Priščovej Anne, bytom Nová Bystrica 451
11.    žiadosť o opatrovateľskú službu p. Strapáčovi Milanovi a na dobu pol roka bude opatrovateľskú službu  financovať  obec

C/volí
1.    predsedu finančnej komisie pri OZ Ing. Držiakovú Moniku
D/neschvaľuje
1.    zrušenie zmeny štruktúry obce / t. j. funkciu prednostu obce/
E/ukladá
1.    komisii životného prostredia prejsť obec a zistiť nelegálne skládky a prostredníctvom p. Hulákovej vyzvať občanov na odstránenie týchto skládok

7.    Záver
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie riadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Rudolf Chovanec  zástupca starostu
Milan Kotvas  starosta obce

Overovatelia:
Dušan Šadibol
Mgr. Elena Jančulová

Zapisovateľ: Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum