Nástroje pre uľahčenie prístupu

Vyberte váš jazyk

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novej Bystrici konaného dňa
27. marca  2008

Prítomní:
     Milan Kotvas

Členovia OZ:
     Huláková Jana
     Chovanec Rudolf
     Jančulová Elena, Mgr.
     Šadibol Dušan
     Radôšťan Jozef
     Kultán Jozef
     Masnicová Vilma

Neprítomní:
     Držiaková Monika
     Žemel Milan

Program:
1.   Otvorenie
2.   Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3.   Voľba návrhovej  komisie
4.   Rôzne
5.   Návrh uznesenia
6.   Záver

Rokovanie:

     1.Otvorenie
     Zasadanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol p. Kotvas, starosta obce, ktorý privítal prítomných. Skonštatoval, že zastupiteľstvo je schopné právoplatne sa uznášať, nakoľko je prítomných 7  poslancov.

     2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
     Za zapisovateľa na dnešnom zasadaní obecného zastupiteľstva navrhol starosta obce Annu Chovancovú, kontrolórku obce. Za overovateľov zápisnice navrhol Mgr. Jančulovú Elenu a p. Hulákovú Janu.

     3.Voľba návrhovej komisie
     Do návrhovej  komisie starosta obce navrhol p. Jozefa Radôšťana, p. Šadibola Dušana a p. Masnicovú Vilmu.  Návrh bol jednohlasne schválený.

     4.Rôzne

     5.Diskusia

     6.Návrh na prijatie uznesenia
     Predseda návrhovej komisie Jozef Radôšťan  predniesol prítomným návrh na prijatie uznesení, ktorý bol poslancami jednohlasne schválený a obecné zastupiteľstvo k rokovaniu prijalo nasledovné:
uznesenie číslo 4/2008


     A/berie na vedomie
1. program dnešného zastupiteľstva
2. zapisovateľku p. Chovancovú Annu
3. overovateľov zápisnice: p. Mgr. Elenu Jančulovú a p. Janu Hulákovú
4. návrhovú komisiu: p. Jozefa Radôšťana, p. Dušana Šadibola a p. Vilmu Masnicovú
5. informáciu starostu obce o možnosti budovania miestnych komunikácii z prostriedkov eurofondov
6. podanie a zaregistrovanie projektu - rekonštrukcia školy v Novej Bystrici
7. možnosť vypracovania projektov kanalizácie obce firmou ALVEST PUMP s r. o. /v hodnote cca l mil. Sk oproti SEVAK 7 mil./
8. možnosť vybudovať hasičský záchranný systém. Vybratá lokalita pred Obecným úradom v smere do Vychylovky. Oslovený aj SEVAK a Povodie Váhu, aby sa podieľali na 5% účasti.
9. návrh na úpravu platov - starostu obce, kontrolórky obce a zástupcu starostu obce podľa zákonných kritérií
10. žiadosť občanov osady u Jančulov a novostavieb v smere do tejto osady o zriadenie verejného osvetlenia
11. vyrozumenie OO PZ SR o veci priestupku proti majetku /čakáreň pri ZŠ s MŠ Nová Bystrica
12. žiadosť Jána Sviteka, Vychylovka 867 o rekonštrukciu miestnej komunikácie u Frančiakov - odvodnenie povrchovej vody - nakoľko má prebiehať v tomto roku rekonštrukcia štátnej cesty Škorvaga - prekladka cesty Kysuce - Orava bude toto zaprojektované do uvedenej rekonštrukcie /ak nie, bude rekonštrukcia miestnej komunikácie do jesene prevedená obcou v spolupráci s p. Svitkom/
13. oznámenie SSC IV a správa ciest Žilina o skládke dreva na preložke cesty Kysuce - Orava /znečisťovateľ upovedomený/
14. žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ Vychylovka o finančnú výpomoc pri oslavách 50. výročia kolaudácie školy vo výške 30.000,- Sk
15. pripomienku p. Masnicovej o riešenie problému finančnej komisie pri OZ  - riešenie sa odkladá na budúce OZ za prítomnosti zainteresovaných členov komisie
16. návrh o vyhlásenie súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku v obci - l. - 5. miesto bude v jeseni ocenené /v celkovej sume 10.000,- Sk/
17. požiadavku usporiadateľov súťaže furmanských koní v Novej Bystrici dňa 19. 4. 2008 o vecný dar
18. problém odvodnenia miestnej komunikácie za bytovkami u Cádrika
19. poďakovanie p. Chovanca obci za prístup k futbalovému dianiu v obci
20. pripomienku k dezolátnemu stavu šatní pri futbalovom štadióne - v obci je potrebné zrealizovať výstavbu nových šatní a tribúnu.


     B/ schvaľuje
1. program dnešného zastupiteľstva   
2. návrhovú komisiu v zložení: p. Jozef Radôšťan, p. Dušan Šadibol, p. Vilma Masnicová
3. Vyvolať jednanie s firmou ALVEST PUMP s r. o. o podmienkach možnosti realizovanie kanalizácie
4. zriadenie verejného osvetlenia do osady Jančulovia po zimnom období
5. finančnú výpomoc k oslavám 50. výročia ZŠ s MŠ Vychylovka vo výške 30.000,- Sk
6. zakúpenie vecných cien vo výške 5.000,- Sk na súťaž furmanských koní
7. pozemok pred obecným úradom KN č. 4957, na ktorom sa vybuduje SHZS
8. odpredaj časti pozemku KN č. 5618/1 p. Balačínovi v cene 100,- Sk/m2, po predložení geometrického plánu, ktorý si dá kupujúci vyhotoviť na vlastné náklady.
K zameraniu geometrického plánu prizvať aj člena stavebnej komisie.
9. miestny poplatok za verejné priestranstvo na úroveň ako bol v roku 2007, a to nasledovne:
- za osobný automobil - 100,- Sk
- za nákladný automobil - 200,- Sk
- vyhlásenie v rozhlase - 100,- Sk
     C/doporučuje
- starostovi obce vyriešiť odvodnenie miestnej komunikácie za bytovkami u Cádrika

     7.Záver
     Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, nikto z prítomných nemal žiadne požiadavky, ani pripomienky, starosta obce rokovanie mimoriadneho obecného zastupiteľstva ukončil a poďakoval prítomným za účasť na zasadaní.

Rudolf Chovanec  zástupca starostu

Milan Kotvas  starosta obce

Overovatelia:
Mgr. Elena Jančulová
Jana Huláková

Zapisovateľ: Anna Chovancová

zskmojekysucekysucke muzeum